ކ. މާލެ
|
17 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:31
ހޭންޑްބޯޅަ މެޗެއްގައި ފިރިހެން ޓީމް ވާދަކުރަނީ
ހޭންޑްބޯޅަ މެޗެއްގައި ފިރިހެން ޓީމް ވާދަކުރަނީ
އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް
ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމްގެ އަމާޒު މެޑައްޔަށް! ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ފިޓްނަސް ރަނގަޅުވުން
 
ދެޓީމްވެސް މިވަގުތު ތައިލެންޑްގައި

މިމަހު މަޑަގަސްކަރާގައި ފަށާ އިންޑިޔަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި އަމާޒަކީ މެޑެލް ހޯދުންކަމަށް ހޭންޑް ބޯޅަ ޓީމްގެ ކޯޗު ސާބިއާގެ ބްރަޓިސްލާވް ސްޓޮމެނޮވިޗް ބުނެފިއެވެ. ޤައުމީ ފިރިހެން ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ކޯޗު މެޑައްޔަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް މިހާރު ދެނީ ފިޓްނަސްއަށެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ޤައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދުދިން ކޯޗު ބުނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު އަލުން ރާއްޖޭގެ ޓީމާ ހަވާލުވިއިރު ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް އެހާ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށެވެ. ފިޒިކަލް އެކަމަކު މިދިޔަ މުއްދަތުގައި ކުރި މަސައްކަތުން ފިޓްނަސް ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ގެނެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. ކޯޗު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިހާރު މިއޮތް ފެންވަރުން، އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތި ނުވެ ގޭމްސްއަށް ދެވިއްޖެނަމަ ޤައުމީ ޓީމަށް މެޑަލް ހޯދުމުގެ އުންމީދު ބޮޑެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެކަމަށް ޔަގީންކަން ނުދޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ކުރާނީ މަސައްކަތް ކަމަށް ކޯޗު ސްޓޮމެނޮވިޗް ބުންޏެވެ. ކޯޗުގެ އެންމެބޮޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ އައުޓްޑޯ ކޯޓްގައި ޕްރެކްޓިސް ކުރަން ޖެހުމެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ޓީމް ވީ ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ތައިލެންޑްގައެވެ. ދެން އޮތް ގޮންޖެހުމަކީ އިދިކޮޅު ޓީމްގެ ފެންވަރު ކޯޗަށް ދެނެގަނެވިފައި ނެތުމެވެ.

ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިންގެ މައުލޫމާތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަހަންނަށް އެނގޭނެ. އެ ސްޓައިލްވެސް. އެހެންވިޔަސް، އައިއޯއައިޖީގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭ ޓީމުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެނގެނީ ކުޑަ މިންވަރެއް. އަހަރެން ޓީމުގައި މިތިބީ ވަރަށް އާ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް. ފަސް ވަރަކަށް ކުޅުންތެރިން ފިރިހެން ޓީމުގައިވެސް އެބަތިބި އާ ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައިވެސް. އެއީ ޗެލެންޖަކަށް ވާނެ ކަމެއް. މިހާރު މިކުޅޭ ކުޅުމުގައި ޕާފޯމް ކުރެވުނު ނަމަވެސް ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުގައި އަދި މެންޓަލީ ޗެލެންޖުތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ. އެކަމަކު އެކަމަށް ޓީމު ރަނގަޅަށް ހާނާ، ކަންކަމާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދަނީ
ސްޓޮމެނޮވިޗް / ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމްގެ ކޯޗު

ޤައުމީ އަންހެން ޓީމްގެ ކޯޗު ހުސައިން އައްޒާމް ބުނީ ޓީމްގެ މިސްރާބު ހުރިގޮތުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދޭނެކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަކުރީ ހޭންޑްބޯޅަ ކުޅޭ ކުދިން ގިނަވުމާއެކު ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ފެންނަމުންދާ ކަމެވެ. އެގޮތުން ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތް ބޮޑުމާއެކު ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު ބޮޑަށް ކުރިއަރާތަން ފެންނަކަމަށް ބުންޏެވެ. އައްޒާމް ބުނީ ޤައުމީ އަންހެން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމަކީ މިވަގުތު ރާއްޖެއިން ނެގެން އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމް ކަމަށެވެ.

މިހާރު އަންހެން ޓީމު މިއޮތީ ޓްރާންސިޝަން ޕީރިއަޑެއްގެ ތެރޭގައި. އެއީ މިހާރު މިއޮތް ސްކޮޑަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކަކާއެކު ހަމަ ތަޖުރިބާހުރި ކުޅުންތެރިންނާއެކު އެކުލަވާލެވިފައި އޮތް ސްކޮޑެއް. އެހެންވީމަ ޓާގެޓް ކުރަނީ މެޗަކަށްފަހު މެޗެއް ރަނގަޅުކޮށް، ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ތަޖުރިބާއެއް ހޯދައިދެވުމާއެކު ނަތީޖާއެއް ނެރުން،
އައްޒާމް/ ޤައުމީ އަންހެން ހޭންޑްބޯޅަ ޓީމްގެ ކޯޗު

އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންވެސް ފާހަގަކުރީ ފަރިތަކުރުންތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ފިޓްނަސް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފަރިތަކުރުންތައް ފެށިއިރާއި މިހާރާ އަޅާ ބަލާއިރު، ކުޅުންތެރިންގެ ފިޒިކަލް ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ދެޓީމްވެސް މިހާރު ތަމްރީނު ހޯދަމުން ދަނީ ތައިލެންޑްގައެވެ. ކުޅުންތެރިން ތިބީ ރިލީޒްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް