ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 09:21
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީބަޔާން އޮޑިޓްކުރުން
ކެމްޕޭނަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަކީ ތަރައްޤީވެފައިވާ ޑިމަކްރަޓިކް ނިޒާމަކަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް: ނިޔާޒީ
ޓްރާންސްޕޭރަންޓުކޮށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި، ލައިސެންސް އޮޑިޓަރުން ވެސް ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަންޖެހޭ
ރަނގަޅު އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ވަރަށް ރަނގަަޅަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ
ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ތެދުވެރިކަމާއި އަމާންނަތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން ކެމްޕޭންތަކަށް ކުރާ ހަރަދުތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަކީ ތަރައްގީވެފައިވާ ޑިމަކްރަޓިކް ނިޒާމަކަށް ވަރަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާރޓާޑް އެކައުންޓަންޓްސް އިން އޮޑިޓަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓްރެއިންނިންގ ސެޝަން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ނިޔާޒީ ވިދާޅުވީ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ.

އޮޑިޓަރުންނަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނިޔާޒީ ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ތެދުވެރިކަމާއި އަމާންނަތްތެރިކަމާއި އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު އެތިކަލް މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅިގެން ކެމްޕޭންތަކަށް ކުރާ ހަރަދުތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަކީ ތަރައްގީވެފައިވާ ޑިމަކްރަޓިކް ނިޒާމަކަށް ވަރަށް ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ނިޔާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނިޔާޒީ ވިދާޅުވީ ރަނގަޅު އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް ވަރަށް ރަނގަަޅަށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ކެމްޕޭނަށް ކުރާ ހަރަދުތައް އެއާގުޅޭ ލިޔުންތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލެހެއްޓިގެން ނޫނީ ރަނގަޅަށް އޮޑިޓެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޓްރާންސްޕޭރަންޓުކޮށް ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި، ލައިސެންސް އޮޑިޓަރުން ވެސް ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިކަމުގައި ޗާރޓާޑް އެކައުންޓަންޓްސްގެ އެކައުންޓަންޓުގެ އޮޑިޓް ލައިސެންސް ދެވިފައިވާ އޮޑިޓަރުންގެ ދައުރު މިކަމުގައި ހިމަނާފައި އޮތުމަކީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ކެމްޕޭންތަކަށް ކުރާ ހަރަދުގެ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކައުންޓިން ދާއިރާގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމެއް. އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ޗާރޓާޑް އެކައުންޓަންޓްސް ފަރާތުން ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ ތިބޭފުޅުން މިކަން ކުރައްވާއިރު ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ތެދުވެރިކަމާއި އަމާންނަތްތެރިކަމާއި އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު އެތިކަލް މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ތިބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން. އަޅުގަނޑަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިގައިޑްލައިންއަކީ ކެނަޑާގެ ސީޕީއޭ އިންސްޓިއުޓްގެ މޮޑެލް އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު މޮޑެލެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގައިޑްލައިނެއް. އޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި އިލެކްޝަން ކޮމިޝުން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތައް މީގެ ތެރެއިން ކޮންޕްލެއެންސް ޕްރޮސިޖަރގެ ތެރެއިން ބެލުމަށްކަނޑައެޅިފައިވޭ. މިގައިޑްލައިންގައި އޮޑިޓަރުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ގޮތާއި ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ބަޔާންކުރެވިފައިވޭ. އޭގެ އިތުރުން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައިތަކާއި ކޮންޕްލައެންސް އަދި އެހެންކަމެއް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއްޖެއްޔާ އޮޑިޓަރުން އެ ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިގެން ދިޔަ.
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީ

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީބަޔާން އޮޑިޓް ކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާރޓާޑް އެކައުންޓަންޓްސް އިން އޮޑިޓަރުންނަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްދުވަހުގެ ސެޝަން ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ބުނެއެވެ. އަދި އިންތިޚާބާބެހޭ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިސެޝަންގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މާލީބަޔާންތައް ބަލަހައްޓަވާ އޮޑިޓަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަދި އުފެދިފައިވާ ގިނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބި، ވަރަށް މުހިންމު ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް