ކ. މާލެ
|
12 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 19:19
ރައީސް ކެނދިކުޅުދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
ރައީސް ކެނދިކުޅުދޫ ފެނަކަ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ
ފެނަކަ
ރައީސް ނ އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
ކެނދިކުޅުދުއާއި ހެނބަދޫ އައު އިންޖީނުގެ ހުޅުވައިފި
 
ހެނބަދޫގައި އައު އިންޖީނުގެއެއް ހުޅުވާފައި މިވަނީ 10 އަހަރުވީ އިންޖީނުގެ ބަންދުކުރުމަށްފަހު
 
ކެނދިކުޅުދޫގައި އަލަށް ހުޅުވި އިންޖީނުގެއަކީ 12 އަހަރުވީ އިންޖީނުގޭގެ ބަދަލުގައި އެ ރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި އިންޖީނުގެއެއް

ނ. ކެނދިކުޅުދުއާއި ހެނބަދޫ އިންޖީނުގެއާއި ފެނަކަ އައު އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މި ދެ ރަށުގެ އިންޖީނުގެއާއި ފެނަކަ އައު އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކެނދިކުޅުދޫގައި އަލަށް ހުޅުވި އިންޖީނުގެއަކީ 12 އަހަރުވީ އިންޖީނުގޭގެ ބަދަލުގައި އެ ރަށުގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި އިންޖީނުގެއެކެވެ. އެ ރަށުގައި ކުރިން ހުރި އިންޖީނުގެއާއި އޮފީހުގައި އެއްފަހަރާ ތިން މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭއިރު، އައު އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތުގައި 30 މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. މި އައު އިންޖީނުގެއާއެކު އެ ރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ކެޕޭސިޓީވެސް ވަނީ 1170 ކިލޯވޮޓުން 1720 ކިލޯވޮޓަށް މަތިކޮށްފައެވެ.

ހެނބަދޫގައި އައު އިންޖީނުގެއެއް ހުޅުވާފައި މިވަނީ 10 އަހަރުވީ އިންޖީނުގެ ބަންދުކުރުމަށްފަހުއެވެ. ކުރީގެ އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތުގައި ތިން މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޖާގަ އޮންނައިރު، އައު އިންޖީނުގެއާއި އޮފީސް އިމާރާތުގައި 15 މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. މި އިންޖީނުގެއާއެކު ހެނބަދޫގެ ކަރަންޓުގެ ކެޕޭސިޓީ ވަނީ 396 ކިލޯވޮޓުން 498 ކިލޯވޮޓަށް މަތިކޮށްފައެވެ.

ކެނދިކުޅުދުއާއި ހެނބަދޫގައިވެސް އައު އިންޖީނުގެތައް އެޅުމަށް ފެނަކައިން ނިންމީ، އެ ދެ ރަށުގައި ކުރިން އިންޖީނުގެތައް ހިންގަމުން އައީ އާއްމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށްވާތީއެވެ. އައު އިންޖީނުގެތައް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އާއްމުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާނެ ހިސާބުތަކަށެވެ. މިގޮތަށް އެކި ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެތައް އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ ބަދަލު ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް