ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 18:50
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް
އެމްޑީޕީ
މަސްވެރިކަން
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ގްރާންޓާއެކު ދެކުނުގައި އިތުރު 2 ކޭނިންގ ފެކްޓްރީ އެޅުމުގެ ޕްލޭނެއެއް އެބައޮތް - ރައީސް
 
54 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގްރާންޓެއް ލިބިފައިވޭ
 
މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ތަރައްގީކުރާ އިރު، މަސް ޕްރޮސެސް ކުރާނެ ގޮތްތައް ހޯދަން ޖެހޭ
 
އިނގިރޭސީ ވިލާތުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ނަގާ 24 އިންސައްތަ އުނިވެ މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ރަނގަޅު އަގެއް ދެވޭނެ

ވޯލްޑް ބޭންކުން ދޭ ގްރާންޓާއެކު، އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގްރާންޓް ދޫކޮށް، ދެކުނުގައި 2 ކޭނިންގ ފެކްޓްރީ އެޅުމުގެ ޕްލޭނެއް އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ" ކެމްޕޭން ޖަލްސާފައި ގއ. ވިލިނގިލީގެ މަސްވެރިންނާއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންނަކީ ވިލިނގިލީގައި އެންމެ ގިނައިން މަސައްކަތްކުރާ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ރަށަށް ހޯދާ ފަރާތްތައް ކަމަށެވެ. ބާނާ މަސް އެކީގައި ގަނެވޭނެ ގޮތާއި، ފަސޭހައިން އައިސް ލިބޭނެ ގޮތާއި ރައްކާކުރާނެ ގޮތް، ވަގުތުން ފައިސާ ދޭނެ ގޮތް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއާ އަޅާ ބަލާއިރު އެކަމަށް ގޮތެއް ހޯދައި ދެވިއްޖެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ހަމައަކަށް އެޅެން ވަގުތުކޮޅެއް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއަށް އަންނަ އިރުގައި ކެޕޭސިޓީ އިތުުރުވެ، މަސްގަނެވޭނެ ގޮތް ހެދިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ ނިމުމުން މިހާރު އިނގިރޭސީ ވިލާތުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ނަގާ 24 އިންސައްތަ އުނިވެ މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ރަނގަޅު އަގެއް ދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ތަރައްގީކުރާ އިރު، މަސް ޕްރޮސެސް ކުރާނެ ގޮތްތައް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުން ވޯލްޑް ބޭންކާ އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ އަލީގައި 54 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގްރާންޓެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެ އެހީ ދޭން ވޯލްޑް ބޭންކުން އޮތީ ނިންމާފައި ކަމަށެވެ.

ގއ، ގދ. ޏ އަދި ސ ގައި މި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލައަށް އެކަމަށް އެދިގެން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ދާދި އަވަހަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ދާދި އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ. އެއިން މުޅި ކެޕިޓަލްގެ 30 އިންސައްތަ ގްރާންޓެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްްޓްރީން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރާނެ. އެއިރުން އަޅުގަނޑު ހިތުން މި ސަރަހައްދުގައި މަދުވެގެން އިތުރު 2 ކޭނިންގ ފެކްޓަރީ ދެކުނުގައި ހެދުމަށް ޕްލޭން އެބައޮތް މިކަމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ނިމި ރައީސް ޞާލިިހު ހުވާކުރެއްވުމާ ހަމައަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ގަނެވޭ މަހުގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 29،000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަހެވެ. މި ފަސް އަހަރު ނިންމާލާއިރު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ކެެޕޭސިޓީއަކީ 70،000 ޓަނުގެ މަސް ކިރޭވަރުގެ ކެޕޭސިޓީއެކެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ.

ކޫއްޑޫގެ ބަނދަރު ބޮޑުކުރަމުންދާއިރު، ބްރައިންފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީ 120 ޓަނަށް ދަނީ ބޮޑުކުރަމުންނެވެ. ކޫއްޑޫގެ އައު އިންޖީނުގެ އަޅަމުންދާ އިރު. ކޫއްޑޫގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީ ދެހާހުން، ހަ ހާހަށް ދަނީ ބަދަލުކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް