ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 05:36
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން
ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން
އެމްޑީޕީ
ވިލިނގިލި ތަރައްގީކުރުން
ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންގެ ފިކުރަކީ ތަރައްގީގެ ފިކުރު - ސައުދު
 
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރަކީ ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންނާއި ގާތްގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރެއް.
 
ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންނަކީ ލިބެމުންދާ ތަރައްގީއަކާއެކީގައި އެ ސަރުކާރަކާއެކީގައި ދެމިތިބޭނެ ރައްޔިތުންތަކެއް

ގއ. ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންގެ ފިކުރަކީ ތަރައްގީގެ ފިކުރުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ގއ. ވިލިނގިލިގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ" ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވީ ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންގެ ފިކުރަކީ ތަރައްގީގެ ފިކުރުކަމަށާއި، ތަރައްގީގެ ސަފްހާތަކުން ވިލިނގިއްުޔަކީ ރަންޒަމާންތަކުން ތަރައްގީ ހާސިލްކުރަމުން އަންނަ ރަށެއްކަމަށެވެ. ވިލިނގިލީގެ ބަނދަރުމަތިންނާއި މަލަމަތިން އެކަންކަން ފެންނަން ހުންނާނެކަމަށެވެ. މެންބަރު ވިދާޅުވީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޑިވަލޮޕްމަންޓުގައި ވިލިނގިއްޔަކީ ނަމޫނާ ރަށެއް ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންނަކީ ތަރައްގީ ލިބޭ ކޮންމެ ދިމާލަކަށް އަތްފުނާއަޅައިގެން އެ ތަރައްގީއަކާއި ދިމާލަށް ދަތުރުކުރާނެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްކަމަށެވެ.

Advertisement

ސައުދު ވިދާޅުވީ ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންނަކީ ލިބެމުންދާ ތަރައްގީއަކާއެކީގައި އެ ސަރުކާރަކާއެކީގައި ދެމިތިބޭނެ ރައްޔިތުންތަކެއް ކަމަށެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރަކީ ވިލިނގިލި ރައްޔިތުންނާއި ގާތްގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރެއް. ވިލިނގިއްޔަށް ވިލިނގިލީ ރައްޔިތުން އުއްމީދުކުރާ ތަރައްގީ ހާސިލްކޮށްދޭނެ ސަރުކާރަކީ މި ސަރުކާރު، އެމްޑީޕީގެ މި ސަރުކާރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ލީޑަރޝިޕްގައި. ވިލިނގިލި ކައުންސިލުން އިދިކޮޅު ފިކުރެއްގެ ތެރެއިން ހަމަ ހުއްޓުވަނީ، ހަމަ ހުއްޓުވަނީ، ހަމަ ހުއްޓުވަނީ. 37 ބަދަލު ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ގެންނަން ކިޔާފައި 3 ފަހަރަށް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވި. މިއަދު ވިލިނގިލި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެދަނީ ކުރިއަށް. ދެން ނުހުއްޓުވޭނެ. ހުއްޓުވަން އުޅުނަސް ނުހުއްޓުވޭނެ. އިދިކޮޅު ކައުންސިލެއް އޮތްކަމަކު، ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އުއްމީދުތަކުގައި ކޮޅުފައިން ޖެހުން.
މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން

ސައުދު ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން އުޅުނަސް، ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލާފައި ނޫނީ އެމްޓީސީސީގެ އެކްސްކަވޭޓަރުގެ އިންޖީނު ނުހުއްޓުވޭނެކަމަށެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން އެދިފައިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބަދަލާއެކު ސްޕީޑުގެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވީ އެންމެ ހަރުއަޑުކޮށް މަސްވެރިންގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ހުވަދޫ މަސްވެރިން ކަމަށާއި، ޝަކުވާ އަކީ ބާނާ މަސް ނުކުރިގެން ކުރާ ޝަކުވާ ކަމަށެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވީ މި ހިނގަމުންދާ ދައުރާ ހަމައަށް އައި އިރު، ކޫއްޑޫގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ނުވެ 27 އަހަރު ވެގެން ދިޔައިރު މިއަދާ ހަމައަށް އެކަން ނުވެ އޮތުމަކީ މި ސަރުކާރުން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އޮތީ އަނދަވަޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި، އެ އަނދަވަޅުގެ ވާހަކަ މިއަދު ހަނދާންކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

1 ބިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ނުދީ މަސްވެރިން ދިޔައީ ސަލާންޖަހަމުން ލާރިކޮޅު ކޮބާހޭ. ގޭގެ ކަރަންޓްބިލް ނުދެއްކޭ. ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އަމިއްލަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ނުފުދި އާއިލާތައް އޮތީ ބިކަވެފައި، މަސްވެރިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ލާރު ނުލިބި. އެދުވަސް ހަނދާން އެބަހުރި. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ނިމި ރައީސް ޞާލިިހު ހުވާކުރެއްވުމާ ހަމައަށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ގަނެވޭ މަހުގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ 29،000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ މަސް. މި ފަސް އަހަރު ނިންމާލާއިރު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ކެެޕޭސިޓީއަކީ 70،000 ޓަނުގެ މަސް ކިރާ އެ ނިންމަނީ. ބޭނިވަރަކަށް ކިރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ މިއަދު ހުންނާނެ. މަސްވެރިންނަށް މަސް ނުބޭނޭ. ދިވެހި ސަރުކާރުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް އޮތީ ތައްޔާރަށް. މިއަދު އެތިބީ 500 ޓަނުގެ މަހަށް މަސްގަނެ މުވައްޒަފުން ލައިގެން ޖަނަރޭޓަރު ލައިގެން ޑިއުޓީބަހައިގެން މަސް ކިރަން ތައްޔާރަށް. މަސްވެރިން އެވަރަށް މަސް ނުގެނޭ. މިކަމުގައި ޒިންމާ ނަގަންވީ މަސްވެރިންތޯ ނުވަތަ ސަރުކާރުތޯ؟
މެންބަރު ސައުދު ހުސައިން

ސިޔާާސަތުތަކާއި ނިޒާމުގައި މައްސަލަތަކެއް އެބައުޅޭކަމަށް މެންބަރު ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވީ މަސްވެރިން ހަޅޭލެވުމުގެ ބަދަލުގައި މިއަދު ދެއްވަންވީ އެއްބާރުލުން ކަމަށެވެ. 27 އަހަރު ތެރޭގައި ނުލިބުނު ތަރައްގީ މި 5 އަހަރު ތެރޭގައި 6 ގުނަ ބޮޑުކޮށް ތަރައްގީކުރަމުންދާ ކަމަަށާއި، ބޭނުންވަނީ މަސްވެރިންގެ އެއްބާރުލުން ކަމަށެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވީ ކޫއްޑޫގެ ބަނދަރު ބޮޑުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ބްރައިންފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީ 120 ޓަނަށް ބޮޑުކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ކޫއްޑޫގެ އައު އިންޖީނުގެ އަޅަމުންދާ ކަމަށާއި، ކޫއްޑޫގެ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީ ދެހާހުން، ހަތަރު ހާހުން ހަ ހާހަށް ބަދަލުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ސައުދު ވިދާޅުވީ މި ވާހަކަ އަދަދުތަކުން ދައްކާލި ނަމަވެސް އެއީ ކޫއްޑޫ ކަހަލަ 3 ކޫއްޑޫ ހެދުމުގެ ކެޕޭސިޓީކަމަށެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވީ މަސްވެެރިން ހަމައަގުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ތިބުމުގެ ބަދަލުގައި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ނެރެދެން ސަރުކާރާއެކީގައި ތިބުންތޯ ރަނގަޅީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. ސައުދު ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އިންގިލާބެއް ގެންނާނީ މިސަރުކާރުން ކަމަށާއި، މަސްވެރިން ހީނުކުރާ ވަރުގެ ބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނަ އަހަރު ނިމިގެންދާއިރު ފެނިގެންދާނެކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް