ކ. މާލެ
|
10 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:10
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
އެމްޑީޕީ އިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވާ ތައްޔާރީތައް
އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން - ރައީސް
 
ކޮނޑޭ އަކީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް އަށް ފައްކާވެފައިވާ ރަށެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ލާ ވޯޓަކީ ގެއްލިގެން ދާނެ ވޯޓެއް ނޫން ކަަމަށްވިދާޅުވެފަ
 
ހުރަހެއް ނެތް މައުނަވީ ބައިވެރިވުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުމަކީ ވެސް ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް

އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގއ.ކޮނޑޭގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން، ބަނދަރު ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ތަކުލީފުތައް ނެތް ގޮތެއްގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އުންމީދު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ހުރި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ހުރަހެއް ނެތް މައުނަވީ ބައިވެރިވުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުމަކީ ވެސް ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކޮނޑޭ އަކީ ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް އަށް ފައްކާވެފައިވާ ރަށެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވަނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ލުއި ލޯނު ފަސޭހަކަމާއި އެކު ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް މިހާރު ހާމަކުރައްވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ވަނީ ކޮނޑޭ އަށްޓަކާ ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށްދިނުމާއި، ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމައި، ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ކޮނޑޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރާއި މެދު އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން އޮންނާނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ އެއް ހޯދުމަށް މި ފަހަރުގެ ވޯޓު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށެވެ. އަދި އަނިޔާވެރިކަމާއި ބިރުވެރިކަމަށް ރާއްޖެ އަނބުރާ ދިއުމާއި ނުދިއުން ބިނާވާނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކަަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ލާ ވޯޓަކީ ގެއްލިގެން ދާނެ ވޯޓެއް ނޫން ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް