ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 18:29
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ކަނޑުހުޅުދޫ ތަރައްގީ މަޝްރޫއުތައް
ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު، ކަނޑުހުޅުދޫ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްދޭނަން : ރައީސް ސާލިހު
 
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމާއި، ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ވަސީލަތްތަކާއެކު ޔޫތު ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށްދޭނަން -ރައީސް-
 
ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދޭ

ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްދެއްވުމާއެކު، ގިނަ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ދުވަހު ކަނޑުހުޅުދޫގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކެމްޕޭނުގެ ބަނދަރު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ގިނަ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާކަމަަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކަނޑުހުޅުދޫގައި ވެސް ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމާއި، ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ވަސީލަތްތަކާއެކު ޔޫތު ސެންޓަރެއްގެ އިތުރުން ޒަމާނީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށާއި، ސްކޫލަށް ބޭނުންވެފައިވާ ކްލާސްރޫމުގެ ދަތިތައް ހައްލުކުރެއްވުމަށް 8 ކްލާސްރޫމް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ ރަށަކަށް ވަކި ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް އެބަ ވައުދުވަން، އެރަށެއްގަ މިހާތަނަށް ރައްޔިތުން ބޭނުންވެގެން ނުކުރެވި ހުރި ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ. މިރަށުގަ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ އިމާރާތެއް އެޅިގެންދާނެ. އަދި ޒުވާނުންނަށްޓަކާ ވަސީލަތްތަކާއެކު ޔޫތު ސެންޓަރެއް މިރަށުގަ ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ހައުސިން ޔުނިޓް މިރަށުގައި އެޅިގެންދާނެ. ސްކޫލަށް ބޭނުންވެފަ ވާ ކްލާސްރޫމުގެ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް 8 ކްލާސްރޫމް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަންނަ ދައުރުގަ އަޅައިދޭނަން. އަދި ޒުވާނުންނަށްޓަކާ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އަޅުގަނޑުމެން އަޅައިދޭނަން.
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 09 ވަނަ ދުވަހު ލާ ވޯޓުގައި އެމަނިކުފާނަށް ވޯޓު ދިނުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މިފުރުސަތު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ އެ ތަރައްގީ ރާއްޖެއަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްނުދެވި އަނެއްކާވެސް އެނބުރި ހަމަނުޖެހުމާއި ހަލަބޮލިކަމަށް ރާއްޖެ ހިނގައިދާނެކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް