ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 16:56
ވާދޫ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް ސާލިހު
ވާދޫ ރައްޔިތުން އެދޭ ތަރައްގީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް ސާލިހު
އެމްޑީޕީ
ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން
ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ މުއްދަތު ބެލުމަށްފަހު، ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން އޮންނަ މިންވަރު މައާފުކުރެވޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާނަން: ރައީސް ސާލިހު
 
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދޭ މުއްދަތަށް ބަދަލު އަންނާނެ
 
ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ހޮސްޕިޓާލިޓީ ސްކޫލުގެ ކެމްޕަސްވެސް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
16 އަހަރާއި 18 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚާއްސަ ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެޝަނެއް ތައާރަފްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ދައުލަތަށް ޚިދުމަތްކުރާ މުއްދަތު ބެލުމަށްފަހު, ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން އޮންނަ މިންވަރު މައާފުކުރެވޭ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައްވާނެ ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ދުވަހު ގދ. ވާދޫގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކެމްޕޭނު ބަނދަރު ބައްދަލުވުމުއި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އެޑިޔުކޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމަށްވެސް މަގުބޫލު ގައުމަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މަސައްކަތްތެރިން އިސް ސަފަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ހޮސްޕިޓާލިޓީ ސްކޫލުގެ ކެމްޕަސްވެސް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ތައުލީމަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޚަރަދުތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، 16 އަހަރާއި 18 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚާއްސަ ކެރިއަރ ގައިޑެންސް ސެޝަނެއް ތައާރަފްކުރައްވައި، ތައުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދުމުގައި, ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ކުދިން ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ ކަނޑައެޅޭ މިންގަނޑެއްގެ ތެރެއިން، ލޯނު ދައްކަން އޮންނަ މިންވަރެއް މައާފް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށާއި، މިއީ ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ މިންވަރަށް ބެލުމަށްފަހު، އަނބުރާ ދައްކަން އޮންނަ މިންވަރެއް މައާފްކުރެވޭ އުސޫލަކަށް ވާނެކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދޭ މުއްދަތަށްވެސް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އަޅުގަނޑުމެން އިތުރުކުރާނަން. މިވަގުތު ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކީ ހަ މަސްދުވަސް. ނަަމަވެސް އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ މަސައްކަތެއްގަ ޝާމިލުވުމަށް އެކަށޭނެ މުއްދަތަކަށް ބަލާ، މި ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ އިތުރުކޮށްދޭނަން. އައިސީޓީ ދާއިރާގެ ހުނަރުވެރިންނާ އެހެނިހެން އުފެއްދުންތެރިން ރާއްޖޭގަ ތިބެގެން، އެފަރާތްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ބޭރުގެ ބާޒާރަށް ނެރެ، މާކެޓްކޮށް، ކުރިއެރުވޭނެ މާހައުލެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ގާއިމްކޮށްދޭނަން. ރާއްޖެއަކީ އޯޝަން ބޭސްޑް ސައެންސްގެ ދާއިރާއިން ދިރާސާކުރުމަށް މަގުބޫލު ގައުމަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ ހަދާނަން.
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

ސަރުކާރުން ދަނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރުއޫތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން، މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް