ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 17:18
މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުތަކެއް
މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުތަކެއް
ޓްވިޓަރ
ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް
18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް ހަރުނުކުރާނަމަ، ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަނީ
 
ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑުކުރާނީ 30 އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން

ދިގުމިނުގައި 18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުގައި ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް (ވީ.އެލް.ޑީ) ހަރުނުކުރާނަމަ, ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމާފައި ވާކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 30 އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން، ދިގުމިނުގައި 18 މީޓަރު ހަމަވާ އުޅަނދުތަކުން ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އަދި އެ އުޅަނދުގެ ޓްރެކް މިނިސްޓްރީއަށް ނުފެންނަނަމަ، އެއުޅަނދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ލައިސަންސް، އެ އުޅަނދެއްގައި ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކުރެވި އުޅަނދުގެ ޓްރެކް މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެން ފެށުމާ ހަމައަށް ސަސްޕެންޑް ކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، މިހާތަނަށް ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކޮށްފައި ނުވާ އުޅަނދުތަކުންނާއި ވީ.އެލް.ޑީ އެކްޓިވޭޓްކޮށްފައިވާ ނުވާ އުޅަނދުފަހަރުން، އުރީދޫގެ ހޮޓްލައިން 221 (ދިރާގު ނަންބަރުތަކުން 9613221)ށް ގުޅައި، ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކުރުމުގެ ކަންކަން ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އުޅަނދުގެ ޓްރެކް މިހާރު ފެންނަމުން ނުދާ އުޅަނދުފަހަރުން، އުރީދޫގެ ހޮޓްލައިންއަށް ގުޅައި އެމައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement

ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން، ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ދިގުމިނުގައި 18 މީޓަރު (59 ފޫޓު) ހަމަވާ ހުރިހާ އުޅަނދުތަކުގައި، މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވެސަލް ލޮކޭޓިންގ ޑިވައިސް (ވީ.އެލް.ޑީ) ހަރުކުރުމަކީ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސްގެ ޝަރުތެކެވެ.

އެހެންކަމުން، ލައިސަންސް ލިބިގެން މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެރެއިން ދިގުމިނުގައި 18 މީޓަރަށްވުރެ ބޮޑެތި އުޅަނދުފަހަރުން މަތީގައި ހަވާލާދީފައިވާ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގައި، ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ވީ.އެލް.ޑީ ހަރުކޮށްފައި ނުވުން ބެލެވޭނީ އެ އުޅަނދަކުން މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސްގެ ޝަރުތަކާ ޚިލާފުވުން ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ލައިސަންސް ލިބިގެން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްވެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެ މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ، ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމާއި ބޮޑުކަންނެލީގެ އަތުނަނުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އުޅަނދުފަހަރާއި އެ އުޅަނދުފަހަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަޅުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ވެސަލް ޓްރެކިންގ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓަރކޮށް, ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް