ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 05:17
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖޫޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އަވަސް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފު ކުރުމަށް 34 ފޯމު ހުށަހަޅައިފި
 
32 ފޯމު ވަނީ ރެކޯޑު ސާފު ކުުރުމަށްފަހު ހަވާލުކޮށްފައި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ރެކޯޑު ސާފު ކުރުމަށް 34 ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅައިފައިވާ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ)ން ބުނެފިއެވެ.

އެ އިދާރާއިން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބުނީ 34 ފަރާތެއްގެ ފޯމު ލިބިފައިވާއިރު އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 6:00 އާ ހަމައަށް 32 ފަރާތެއްގެ ފޯމު، ރެކޯޑު ސާފު ކުުރުމަށްފަހު ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނުނިމިއޮތް ދެ ފޯމު ވެސް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ނިންމައި ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޯޓުތަކާ ގުޅިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑީޖޭއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރެކޯޑް ސާފުކުރަނީ އޮޓަމޭޓެޑް ސެންޓަރަލް ޑާޓާ ބޭސްއަކުން ކަމުގައި ނުވާތީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކޯޓަކުން ވަކިވަކިން ރެކޯޑްް ސާފުކުރުމަކީ ވަގުތު ހޭދަވާ ކަމެއްކަން ޑީޖޭއޭ އިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ފޯމު ހުށަހަޅާ އެންމެން ވެސް އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ޑީޖޭއޭ އިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގޑިއަށް ނުނިމުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އީސީން ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ބަލައިގަންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:00 އާ ހަމައަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ޑީޖޭއޭއިން ވަނީ ރެކޯޑު ސާފު ކުރުމަށް މަދުވެގެން 48 ގަޑިއިރުގެ ވަގުތު ބޭނުންވާތީ ރިޔާސީ އިންތިޚާޞަށް ކުށުގެ ރެކޯޑު ސާފު ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
7 އޯގަސްޓް 2023 | ހޯމަ 08:32
ހެޔޮބަދަލު
"ރެކޯޑް ސާފުކުރަނީ އޮޓަމޭޓެޑް ސެންޓަރަލް ޑާޓާ ބޭސްއަކުން" ރަނގަޅަށް މޮޅަށް ކުރެވެން އޮންނަކަން އެނގޭއިރު، އެގޮތަށް ކުރެވޭގޮތް ހަދަންވީއެއްނު. ދައުރެއް ނިމިގެން ދިޔައީ. ޖޫޑިޝަރީއަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިތަނެއް ނުފެނޭ