ކ. މާލެ
|
6 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 08:32
ުކުނި ނުއުފެދޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން
ުކުނި ނުއުފެދޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން
ކުނި ނުއުފެދޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން
ކުނި ނުއުފެދޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅެން ދަސްކުރާކަށް ނުވޭތަ؟
 
ހޫނު މޫސުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހިންގާ ސްކޫލުން ދަނީ، ތިމާވެށީގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކާރިޘާތަކާ ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި، ކުނީގެ މަސައްލައަކީ އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ އެންމެ ބޮޑު، އެއް މައްސަލައެވެ. ތަރައްޤީ ވެފައި ވާ، ތަހުޒީބު ޤައުމުތަކުން ފެށިގެން ބައެއްގެ މުށު ތެރޭގައި ފިތެމުންދާ އާބާދުތަކުގައިވެސް ކުނީގެ މައްސަލައަކީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ކުންޏަކީ ހަމައެކަނި އިސްރާފުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ކަމެއް ނޫންކަން، މިކަމުންވެސް އަންގައިދެއެވެ. ކިތަންމެ ނިކަމެތި ހާލެއްގައި އުޅެން މަޖުބޫރުވި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ދަތި ވާ މިންވަރަށް ކުނިބުނި ގިނަވެގެން ދާ ފަހަރު އާދެއެވެ. މިކަމަށް އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ހައްލަކީ، ކުނި ނުއުފެދޭނެ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބައްޓަން ކުރަން ދަސް ކުރުމެވެ.

ކުނި ނުއުފެދޭ ގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބަހައްޓަން ދަސްކޮށްދިނުމުގައި ސާބިތުކަމާއެކު ތެދުވެ ހުރި އެކަކީ ފަލަސްޠީނުގެ ޒުވާން އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ނަޖްލާ ޢަބްދުލަޠީފުއެވެ. ޢުމުރުން 28 އަހަރުގެ ނަޖްލާގެ މަސައްކަތަކީ، ތަންތަން ސާފު ކުރުމުގައި ވެއްޓާ ރައްޓެހި މާއްދާތައް ބޭނުން ކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމުން ފެށިގެން ގޮސް، ގަސްކާނާ ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތްތައް، އެހެން މީހުންނަށް އުނގަންނައިދިނުމެވެ. އޭނާ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހޫނު މޫސުމުގެ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް، ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހިންގާ ސްކޫލެއްގައެވެ.

ޒީރޯ ވޭސްޓް ޕަލަސްޓައިންގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، އަދި ސަމަރ ސްކޫލުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، އަހަރަމެންގެ މި މުޖުތަމަޢުގަ،. ތިމާވެއްޓާ މެދު މީހުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން. އޭތި މީތި ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު މަދު ކުރުމުގެ އާދަ އަށަގެންނެވުން. ކުނި އުފައްދާ މިންވަރު މަދު ކުރުން. ތިމާވެއްޓާ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގަ ދިރިއުޅެން ދަސްކޮށްދިނުން. މި ސްކޫލުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ، ފަލަސްޠީނުގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގަ މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުން. އޭރުން، މުޖުތަމަޢުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިކަން އާންމުވެގެން ދާނެ.
ް: ނަޖްލާ ޢަބްދުލްލަޠީފު؛ ޒީރޯ ވޭސްޓް ޕަލަސްޓައިން އިނިޝިއޭޓިވް

ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި އުފެދޭ ކުނިބުނީގެ މިންވަރު މަދު ކުރުމަށް ނަޖްލާގެ ހިތުން ހާއްސަ ޖާގައެއް ދެވި، އެ ރޫޙު އާލާ ވާން ފެށީ، ވިލާތުގައި އޭނާ ދަތުރުކުރި ދުވަސްވަރުގައެވެ. އުފަން ވަޒަނަށް އެނބުރި ގޮސް، ނަޖްލާ މިއަދު ކުރާ މަސައްކަތަކަކީ، ތިމާވެއްޓާ މެދު ވިސްނާ ޒުވާނުންތަކެއް ފަލަސްޠީނުގައި ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ނަޖްލާ ހިންގާ މަޝްރޫޢު އަމާޒު ކޮށްފައި ވަނީ ޢުމުރުން 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންނަށެވެ.

ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، މަށަކީ، އިންސްޓަގްރާމްގަ 'ޒީރޯ ވޭސްޓް' ފޮލޯ ކުރާ މީހެއް. މަށަކީ، ނަޖްލާ ގެންގުޅޭ، ކުނި ނުއުފެދޭ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅީގެ ފޭނެއް. އޭނަ އިންސްޓަގްރާމްގަ ޕޯސްޓް ކުރި، މި ސްކޫލުގެ ވާހަކަ. އެހެންވެ، އަހަރެން ވަރަށް ޝަޢުޤުވެރިވި މިކަމުގަ ބައިވެރިވާ. އޯގޭނިކް ދަނޑެއްގަ ދިރިއުޅެލަން ވަރަށް ބޭނުންވި. މިކަންކަން ފަޙުމް ވަމުން ދިޔަ މިންވަރު އިތުރުވެ، މިކަމަށް އިތުރަށް ޝަޢުޤު އުފެދެން ފެށި. މި ސްކޫލަކީ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އަހަންނަށް ހޯދާދޭ ތަނެކޭ ބުނެވޭނީ."
ޞަބާ ސޮބާއިހް؛ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިއެއް

ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނަޖްލާ ހިންގާ މަޝްރުޢޫގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ، ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި އުފެދޭ ކުނިބުނީގެ މިންވަރު، ސުން-ރޭޓަށް ދަށް ކުރުމެވެ.

ޔާރާ ދުވާނީއަކީ ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ އަވަށެއް ކަމަށް ވާ ބިލިންގައި، ދަނޑު ބެލެހެއްޓުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އެކަކެވެ. ޔާރާ މިއަދު އެ ދަނީ، ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް އޯގޭނިކް ތަރުކާރީގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ  މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ.

އުއްމު ސުލައިމާން ފާމްގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ، ވެއްޓާ ރައްޓެހި ދަނޑުވެރިކަން. މި ތަނަކީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރާނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށް، އުކުޅުތައް ދަސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހޯދައިދޭ ތަނެއް. އަހަރަމެން މި ތިބެނީ، ނިގުޅައިގަތުމުގެ ބިރެއްގައި އޮތް އޭރިއާ ސީ ސަރަޙައްދުގަ. އަހަރަމެން މިތާ މި ތިބޭ ތިބުމަކީވެސް، މި ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތް ކުރަން ލިބޭ ފުރުޞަތެއް.
ކޯޓް: ޔާރާ ދުވާނީ؛ އުއްމު ސުލައިމާން ފާމްގެ މެނޭޖަރ

ހޫނު މޫސުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހިންގާ ސްކޫލުން ދަނީ، ތިމާވެށީގެ ޙައްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އަމާޒަކީ، ފަލަސްޠީނުގެ ބިންތަކުގައި ކުނި އުފެދޭ މިންވަރު މަދު ކުރާނެ ގޮތްތައް، މީހުންނަށް ކިޔައިދިނުމެވެ. މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ބަލަހައްޓަނީ ބޭންކް އޮފް ޕަލަސްޓައިންއާއި ޕަލަސްޓައިން އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުންނެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމައިގެން ކުރިއަށް ދާ އިރު، އެމީހެއްގެ ސަބަބުން އުފެދޭ ކާބަންގެ މިންވަރު މަދު ކުރުމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރާތަން ފެނުމަކީ ނަޖްލާ ކުރަމުން ދާ ފޮނި ޢުއްމީދެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް