ކ. މާލެ
|
5 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 15:08
ދަރުމަވަންތަ އައު އިމާރާތް
ދަރުމަވަންތަ އައު އިމާރާތް
ރާއްޖެއެމްވީ
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އިމާރާތް
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގައި މާދަމާ ކިޔެވުން ފަށާނެ
 
މިއީ 1000 ކުދިންގެ ޖާގައިގެ ސްކޫލެއް

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމި، މާދަމާ ސްކޫލުގައި ކިޔެވުން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކުރީ 74.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށެވެ. މިއީ 1000 ކުދިންގެ ޖާގައިގެ ސްކޫލެކެވެ. މި ސްކޫލުގެ ކޮންމެ ކްލާހެއްގައި 25 ކުދިންނަށް ކިޔެވޭނެގޮތަށް 41 ކްލާސްރޫމް ހުންނާނެއެވެ.

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި އިމާރާތް ބާވެ ބޭނުންނުކުރެވޭވަރު ވުމުން، 2016 ވަނަ އަހަރު ވަނީ އެސްކޫލް ބަންދުކުރުމަށްފަހު ވެލާނާގެއާ އިންވެގެން އޮންނަ ބިމުގައި ވަގުތީ އިމާރާތެއް ހަދައި ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައެވެ.

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ވަގުތީ އިމާރާތަށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ބަދަލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުން ނިމުނު ދިރާސީ އަހަރުގައި ކިޔެވީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ވަގުތީ އިމާރާތުގައެވެ. އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ އިމާރާތުގެ ބޮޑުބައެއްގައި ރެނދުލައި، އެތަނަކީ ދަރިވަރުން ތިބުން ރައްކާތެރި ތަނެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެންމެ ފުރަތަމަ ފާޅުކުރަން ފެށީ އެ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނެވެ. އެއާއެކު ތަނުގެ އެސެސްމަންޓް ހަދައި އެތަން ހުސްކުރަން ސަރުކާރުން ވެސް ނިންމީއެވެ. އަދި ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއައްސަވައި އަރަބިއްޔާގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމަށް ބައު ޖަމާލުއްދީން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ހަމަޖެއްސެވިއެވެ. 700އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން ކިޔަވަމުން އަންނަ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލަކީ ރާއްޖޭގައި އަރަބި މީޑިއަމަށް ކިޔަވައިދޭ ހަމައެކަނި ސްކޫލެވެ.

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތް އެޅުމަށާއި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލަށް ޖާގަ އިތުރުކުރުމަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ އިމާރާތް އެޅުމަށް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ދީފައިވަނީ 420 ދުވަހެވެ. ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި ދެ އިމާރާތް އެޅުމަށް 168 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް