ކ. މާލެ
|
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 19:24
މާލެ ޖަލު އަދި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލު
މާލެ ޖަލު އަދި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލު
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ ޖަލާއި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލު
މާލެ ޖަލުގެ ތެރެއިން ދަރުމަވަންތައިގެ ދަރިވަރުންނަށް ގޮވުން: މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވަނީ އަވަހަށް ޖަލު ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް
 
ބެލެނެވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމާ އެކު މާލެ ޖަލުން ގައިދީން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނު
 
އެގޮތުން ގައިދީން ހުޅުމާލެ އަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާފައި
 
މިހާރު ދަނީ މާލޭ ޖަލުގައި ބާކީ ތިބި ވިއްސަކަށް ގައިދީން މާލޭގެ އެހެން ޖަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން

މާލެ ޖަލާ އިންވެގެން ހުންނަ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް، ޖަލު ތެރެއިން ޤައިދީން ގޮވާ މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ޖަލު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢަލީ އިޙްސާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މާލެ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީން، ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ގޮވައިހަދާ މައްސަލަ ބޮޑުވެ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ވަނީ ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އިން ސުވާލު ކުރުމުން ހޯމްލޭންޑް، ސެކިއުރިޓީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އަލީ އިޙްސާން ވިދާޅުވީ އެ ކަންބޮޑުވުން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމާ އެކު ޖަލުން ޤައިދީން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ކުރިން ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ގައިދީން ގޮވައި ހެދުމުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ، ގައިދީން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިޔުމުގެ ތެރޭގަ އި ޖަލުގައި ހުންނަ ހުސް ތަނުގައި ގައިދީން ތިބޭ އިރު ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު އެފަދަ ހާލަތެއް އެތަނުގައި ނެތް ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ. އޭގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަޒީރު ވިދާޅުވީ މާލެ ޖަލުން ގައިދީން މަދު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެ ޖަލަަށް ވެސް މީހުން ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށާއި، އެ ޖަލަށް ގެންދެވޭ އެންމެ ގިނަ ގައިދީން މިހާރު އެ ޖަލަށް ބަދަލުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ. ވަޒީރު ވިދާޅުވީ މިހާރު މާލޭގެ ޖަލުގައި ތިބޭނީ ވިއްސަކަށް ގައިދީން ކަމަށެވެ.

ޖަލު އަޅުގަނޑުމެން، މިހާރު ވެސް ތިބޭނީ އެތާ [މާލެ ޖަލުގައި] ތިބި މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުކޮށްފައި. މިހާރު އެ ހާލަތެއް އެތަނަކުން ނާންނާނެ. ކުރީގައި ވާ އެއްޗަކީ މީހުން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިޔުމުގައި އެތާ އިންނަ އޯޕަން އޭރިއާ ތެރެއިން ދާއިރު، ސްކޫލު ފެންނަން އިންނަނީ. އެކަމަކު މީހުން ބަހައްޓާފައި ހުންނަ އިމާރާތުގެ ތެރެއަކުންނެއް މީހުންނަކަށް [ގައިދީންނަކަށް] [ސްކޫލެއް} ނުފެންނާނެ. މީހުން ބަހައްޓާފައި ތިބޭ ތަނަކުންނެއް
ހޯމްލޭންޑް، ސެކިއުރިޓީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އަލީ އިޙްސާން

ވަޒީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ޖަލުގައި ބާކީ ތިބި ގައިދީން، މާލޭގެ ޖަލުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ކަރެކްޝަންސްގެ އެނެކްސް ނުވަތަ މާލެ ޖަލުގެ "ރިމާންޑް" އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެތަން ހުރި ހާލަތުގެ ސަބަބުން މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނައިރު، މި އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެތަނަށް ގައިދީން ބަދަލުކުރެވޭނެ ތާރީޚެއް އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަމަ މިހާރު މާލެ ޖަލު އެހުރި ހިސާބުގަނޑާ މާ ދުރު ނޫން ހިސާބެއްގައި. އެތަން އެކަމަކު ހުރި ކޮންޑިޝަން ވަރަށް ހަލާކުކޮށްފައި ހުރީމާ އެތަން ކުޑަކޮށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އާބާތުރަ ފިލުވަނީ. އެތާ ހުންނަ ބައެއް ކަންކަން މިހާރު މި ހުންނަ ސްޓެންޑާޑްގެ ތެރޭގައި ގައިދީ އަކު ވެސް ނުބެހެއްޓޭ ދެއްތޯ ކޮންމެ ކޮންމެ ތަނަކު. އެހެންމަ އެ މިންގަޑަށް އެތަން ގެނެއްސަ ބާކީ ތިބި މީހުން އެތަނަށް ބަދަލުކުރާނަން ވަރަށް އަވަހަށް
ހޯމްލޭންޑް، ސެކިއުރިޓީ އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އަލީ އިޙްސާން

ވަޒީރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޖަލާ އިންވެގެން ސްކޫލު ގާއިމް ކުރެވުނު ހިސާބުން ވެސް، އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވީ ގައިދީން އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރެއްވުން ކަމަށާއި، އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ކުރެއްވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު ޖަލުގެ ބިން ހުސްކުރައްވައި، ސަރުކާރުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް އެ ބިން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާ ހަވާލުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
29 ނޮވެންބަރ 2023 | ބުދަ 00:44
ތުނިޔަ
ދަރުމަވަންތައިގެ ކިޔެވުން ފެށިއިރު އޭރުގެ ސަރުކާރުންވެސް ވިދާޅުވީ އެޖަލުގައި ތިބީ ވިއްސަކަށް ގައިދީންނޭ. މިކަމަށް ހެކިވާނެ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ hurihaa ބެލެނިވެރިންވެސް.
28 ނޮވެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 23:21
ޢައިސަތު
ގައިދީން ބަދަލު ކޮށް ޖަލު ހުސްވި ދުވަހަކުން ސުކޫލަށް ހޯލެއްވެސް ލިބެން އަންނަނީ. މިވާހަކަ ދައްކަނީ ކާކުބާ؟ ދަރި ގްރޭޑް 1 އަށް ވަނީ ދަނގަޑު ސުކޫލަށް. 8 އަހަރުވީ ހުރިހާ ފެސިލިޓީއާއެކު އައު ސުކޫލަކަށް ބަދަލުވާނެ ކަމުގެ އިންތިޒާރުގަ.. މިހާރު އައު ސުކޫލަށް ބަދަލުވި އިރު ގްރޭޑް 8 ގަ. 10 ނިމޭއިރު ހޯލް އަކާ ޕްލޭގްރައުންޑެއް ލިބޭނެކަމުގެ އިންތިޒާރުގަ. ދަރި ސުކޫލު ދައުރު ނިމޭނީ ފެސިލިޓީއެއް ނެތި އިންތިޒާރުކޮށްކޮށް ހުއްޓާ..