ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 18:14
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތް
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތް
ދައުރު
ދަރުވަމަވަންތަ އަދި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް
 
އެއީ ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ސްކޫލެއް
 
ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވާނެ
 
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދަރިވަރުން ބަދަލުކުރެވޭނެ

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތްތައް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް ދަރިވަރުންނަށް އެއިމާރާތަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެންމެފަހުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތަކީ ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ސްކޫލެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ އައު އިމާރާތަށް ދަރިވަރުން ބަދަލުކުރެވިގެންދާއިރު، ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މާގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ދަރުމަވަންތަ ދަރިވަރުންނަށް ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތަށް ބަދަލުވެވޭނެ. އެތަނުން ތައުލީމު ހާސިލް ކުރުމުގެ މަގުފަހިވެގެންދާނެ. އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވެސް ޔަގީންކަން ދީފައިވާނެ ބެލެނިވެރިންނަށް އާއްމު ފަރާތްތަކަށް ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން ބަދަލުކުރެވޭއިރު، ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ފަސޭހަތައް ހަމަޖެހި ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ވެފައި ހުންނާނެ. ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރި ދަރިވަރުންނަށް ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ މާހައުލަކަށް އެތަން ވެގެންދާނެ. އެޔަގީންކަން އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވެސް މިހާރު ވަނީ އަރުވާފައި.
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ގެ މަސައްކަތަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މިއުވާން ވިދާޅުވީ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އައު އިމާރާތަށް ބަދަލުކޮށް ނިމުނުހާ އަވަހަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ހިންގި އިމާރާތުގައި ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދާ އަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުން ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލު ހިންގި އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލު ހިންގަމުންދާ އިމާރާތަކީ މިހާރު އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ހިންގަމުންދާ އިމާރާތަށް ވުރެ ރަނގަޅު ގާޖަގައިގެ ތަނަވަސް ބޮޑު ސްކޫލެއް ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް ހިންގަމުން އަންނަނީ ވެލާނާގެއާ ޖެހިގެން ހުރި އިމާރާތުގައެވެ. އަދި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން ވަގުތީގޮތުން ކުރިއަށްގެންދަނީ ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލާ ޖެހިގެން ހުންނަ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ވަގުތީ އިމާރާތުގައެވެ.

މި ދެ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތުގެ މަސައްކަތްތައް ވެސް ކުރިއަށްދާއިރު، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތަކީ ވެސް ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ބޮޑު ސްކޫލަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް