ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 23:03
ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ ރާއްޖެއެމްވީ
ހޯރަފުށީގެ ތަރައްގީ
ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް، އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯދުމަށް ރައީސް ޞާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭ: ކައުންސިލްގެ ރައީސް
 
ރޭގަނޑުގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށްޓަކައި މިސަރުކާރުން 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވޭ
 
ހޯރަފުށީގެ ރައްޔިތުން ނިންމާނީ ހޯރަފުއްޓަށް އެންމެ ފައިދާގޮތް

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް، އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ދަތުރުތައް ފެށުމަށްފަހު، ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވަހީދު ވިދާޅުވީ މި އެއަރޕޯޓަކީ ރައީސް ސާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި އަޅުއްވައިދެއްވި ފުރަތަމަ އެއަރޕޯޓު ކަމަށާއި، މި އެއަރޕޯޓު ގާއިމްކޮށްދިނުމަށް މިސަރުކާރުން 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ރޭގަނޑުގެ ދަތުރުތައް ފެށުމަށްޓަކައި މިސަރުކާރުން 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރައްޔިތެއް ވެސް މިއުފާވެރިކަމާއި ނަފާވެރިކަން އަދި މިހިތްފަސޭހަ ކަމާއި ލުއި ފަސޭހަކަން ލިބުނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލުކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ސާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭން ޖެހޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވަހީދު ވިދާޅުވީ ހޯރަފުށީގެ ރައްޔިތުން ނިންމާނީ ހޯރަފުއްޓަށް އެންމެ ފައިދާގޮތް ކަމަށާއި، ހޯރަފުށީގެ ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީ ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އެއްވެސް ނުނިންމެއް ނުނިންމާނެ ކަމަށެވެ. އެއަރޕޯޓު އިންޓަނޭޝަނަލް ކުރުމާއި، ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރަށް ފަހިކުރުމަށް ރައީސް ސާލިހަށް ތާއީދުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ރައީސް ސާލިހަށް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހޯރަފުށީ ފުރިހަމަ ތާއީދު ދެއްވުމަކީ މިރަށަށްޓަކައި ނިންމާނެ އެންމެ މުހިންމު ނިންމުން ކަމަށެވެ.

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގައި މީގެކުރިން ދިވާމި ދަތިތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެއަރޕޯޓާއެކު މިއަދު ރައްޔިތުން އެދަތިކަމުން ހަނދާންނެތިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ދަތުރުފަތުރު އެއްގަމާއި ކަނޑުގެވިއުގައި މުޅިރާއްޖޭގެ މުޅި ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް އުފުލައިދޭ އެއާޕޯޓުތަކުގެ 13 މަޝްރޫއެއް މިސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މިދެންނެވި މަޝްރޫއުތަކަށް ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން 3.9 މިލިއަން ރުފިޔާ މިދަނީ ހޭދަކުރައްވަމުން . އެއާޕޯޓުތައް ގާއިމްކުރައްވަމުން. ފަޅުތައް ހިއްކަމުން ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަމާއި ނަފާވެރިކަން ގެނެސްދެމުން. އާއިލާއި އަނބިދަރިންނާއި ދުރުގައި ހޭދަކުރައްވި ދަތި ދުވަސްތައް އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނަށް ގެންނަވާ. ބޮޑުކަމެއް ދިމާވާ ކޮންމެއިރެއްގައި ދަތުރުފަތުރަށް އަޅުގަނޑުމެންކުރި ބޮޑު ހަރަދުގެ މަތިން އަޅުގަނޑުމެން މިރޭ ޒިކުރާ ކޮށްލައްވާ. ކައިރި ރިސޯޓުތަކުގައި އަދާކުރި ވަޒީފާތަކުގައި ހިނގާ ދިޔަ ހާދިސާތަކުގައި. ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އުޅެން ޖެހުނު ދަތިހާލު މަތިން މިރޭ ހަނދާން އައުކޮށްލަމާ. މާދަމާގެ ހެނދުނުގެ ފްލައިޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްގެންތިއްބާ ދުނިޔެއާ ވަކިވެގެންދިޔައީ ކިތައް ފުރާނަތޯ ހިސާބު ޖައްސަލަވާލައްވާ. ހަނިމާދޫގެ މަގުން ދަތުރުކުރި ދަތިދުވަސްތަކާއި ރޭތައް ކުރަން ޖެހުނު ހަރަދުތަކުގެ މަތިން ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްލަމާ. އެއީ އެދުވަހުގެ މާޒީ. ބައެއް ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުން އެކަންތައްތައް ހަނދާން ވެސް ފިލައިގެން ގޮސްފި. މިއަދުގެ ހަގީގަތަކީ ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުން އެކަނި ވެސް މަހަކު ބައިމިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ރަށުގެ އާއިލާތަކަށް ލިބޭނެ 50 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޞާލިހު
ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު

ވަހީދު ވިދާޅުވީ ނިމިދިޔަ ބައިލައްކައެއްހާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ވެރިއެއް އެރަށަށް ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވި ނަމަ މިއަދު މި ހުރިހާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ހޯރަފުށީގެ އަޑިގުޑަން މަގުތަކާއި، ޒުވާނުން ބޭނުންވާ ގިނަގުނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ވަހީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް