ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 20:17
އެމެރިކާގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އަތަށް
އެމެރިކާ-ޗައިނާ
އެމެރިކާގެ ޤައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އަތަށް
 
ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން ދިޔަ ކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ 2 މީހެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލާފައި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޤައުމުގެ މަޤާމަށް ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ތަޅާފޮޅަމުންދާ އެމެރިކާއާއި ޗައިނާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި އަރައިރުންތަކުގެ ވާހަކައަކީ ދައްކާ ކޮޅުން ލާ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް މި ދެ ޤައުމުގެ ޒުވާބާއި ވަށްބަހުން ޖެހުން ފަދަ އެތައް ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ހަނގުރާމައިގެ އިންޒާރުތައް ދީ، މުޅި ދުނިޔެވެސް ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލާ ފަހަރު އާދެއެވެ. ޗައިނާއާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އުފެދިފައި އޮންނަ ޒަމާންވީ ހަތުރުވެރިކަމާއެކު އެންމެ ގިނައިން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އަމާޒު ކުރާ އެއް އިލްޒާމަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ، އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ފާރަލާ، ޖާސޫސޫ ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެވެ. ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އެފަދަ ވާހަކަތައް ފެންމަތިވެގެން އަންނައިރު، މިއީވެސް އެފަދަ ކަމަކާ ލައިގަނެފައި ވާ ދުވަސްވަރެކެވެ.

Advertisement

އޯގަސްޓް 3 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ހާމަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން 2 މީހަކު މިހާރު ވަނީ، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް، ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ. ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވާ 2 މީހުންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނީ، ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުން ހުރި ހައްސާސް މަޢުލޫމާތުތަކެއް، ޗައިނާއާ ހިއްސާ ކުރި ކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާއެވެ.

އަހަރަމެންގެ ދައުވާގައިވާ ގޮތުން، ޗައިނާއަށް ފޯރުކޮށްދިނީ ބަޑި އުފުލާ އުޅަނދުތަކާއި ބޯޓުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، އަސްކަރީ ހަރުމުދަލުގެ ފޮޓޯތަކެއް. ކުރިއަށް އޮތް ބައިނަލްއަގްވާމީ ކަނޑުގެ ހަނގުރާމައިގެ ތަމްރީނެއްގައި ބައިވެރިވާ އެމެރިކާގެ މެރިންސްގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެމްފިބިއަސް އެސޯލްޓް ޝިޕްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން އަދި ޕަވަރ ސްޓްރަކްޗަރތަކާ ގުޅޭ ޓެކްނިކަލް އަދި މެކޭނިކަލް މެނުއަލްތަކުގެ މަޢުލުމާތު ވަނީ ވިއްކާފަ. ބައެއް މެނުއަލްތަކުގައި އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ހައްސާސް، ޓެކްނޮލޮޖީ ކަމަށް ބެލެވޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ.
ރޭންޑީ އެސް ގްރޮސްމަން؛ އެމެރިކާގެ ވަކީލެއް

ސެން ޑިއޭގޯގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މީޑިއާއަށް މަޢުލުމާތު ދެއްވަމުން، އެމެރިކާގެ އެސިސްޓަން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް މެޓް އޯލްސަން ވިދާޅުވީ، ޗައިނާ ސަރުކާރަށް ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރަމުން ދިޔަ ކަމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ އުފުލާފައި ވާ 2 މީހުންނަކީ، ކަނޑުގެ އަސްކަރިއްޔާގައި ޑިއުޓީ އަދާ ކުރަމުން، 'އެކްޓިވް' 2 މެންބަރުން ކަމަށެވެ. އެ 2 މީހުންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، އަސްކަރިއްޔާގެ ހައްސާސް މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިހާރު ވަނީ ޗައިނާގެ އަތަށް އަރާފައި ކަމަށްވެސް އޯލްސަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ދައުވާތަކުން އަންގައިދެނީ، އަހަރަމެންގެ ޤައުމީ ދިފާޢަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތު، ކޮންމެ ގޮތަކުންވެސް ހޯދަން، ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފަ އޮތްކަން. އެ މަޢުލޫމާތު، އެމީހުންގެ ފައިދާއަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ކަން. ތުހުމަތު ކުރެވޭ މި ކަންކަމަކީ، އަހަރަމެންގެ މި ޤައުމު ދިފާޢުކުރުމާއި، ސިއްރުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި، އެމީހުންގެ އެކުވެރި ޚިދުމަތްތެރިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް، އަހަރަމެންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަންކަމާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް.
މެޓް އޯލްސަން؛ އެމެރިކާގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ވިޔަފާރިއާ ގުޅުން ހުރި އެކި މައްސަލަތަކާއި ޗައިނާއާއި އެމެރިކާގެ ގުޅުން ނުތަނަވަސްކަމުގެ ހަތަރު އަނގޮޅިތަކަށް ހުއްޓެމުން ދާތާ މިހާރު ވަނީ އަހަރުތަކެއް ވެފައެވެ. ޖާސޫސުކޮށް ފާރަލުމާއި، އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ސައިބަރ ހަމަލާ ދިނުން ފަދަ އެތައް އިލްޒާމެއް، އެމެރިކާއިން ޗައިނާއަށް އަމާޒު ކުރާ އިރު، ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރު ކުރެއެވެ. ކަން މިހެން އޮތް އިރު، ޚުދު ޗައިނާވެސް އޮތީ ޖާސޫސުންގެ ފަރާތުން ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާން މަޖުބޫރުވެފައި ކަމަށް އެ ޤައުމުން ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާއާއި އެމެރިކާގެ ކޯޅުންގަނޑުގެ ތެރެއިން ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޢާލާތްތައް ގަނެވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިއެއްވެސް މިހާރު ނުހިނގައެވެ. ޗައިނާގައި ލާއިންސާނީ ޖަރީމާ ހިންގުމާއި، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ އަސްލަކީ ޗައިނާ ކަމަށް ބުނުމާއި، ޓައިވާންގެ މިނިވަންކަމުގެ މައްސަލައަކީވެސް ޗައިނާއާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ހާ ހޫނުކޮށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބަދަލު ކުރާ މައުލޫތަކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ޤަރާރު އެމެރިކާއިން ވީޓޯކުރުމުން، ފަލަސްޠީނުގެ އޮފިޝަލުން ފާޑުކިޔައިފި
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ޕޫޓިން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފި
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 94 ނޫސްވެރިން މިއަހަރު މަރާލައިފި، އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ޣައްޒާގައި: ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އޭނާގެ ކްލާހުގެ ކުދިންތަކަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީފި
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އދ.ގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
ނާއިބުރައީސް، ޔުނާން ސްޕޯޓްސް ވަރކިންގ ޓީމްގެ ޓްރެއިނިންގ ބޭސްއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
ޣައްޒާގެ ދެކުނުގައި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޚާން ޔޫނިސް ވަށާލައިފި
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކުގައި ނެދަލެންޑްސްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެއް