ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 07:14
ސުޕާރީ
ސުޕާރީ
ޓްވިޓަރ
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް
އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ސުޕާރީ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ
 
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓުގައި 14 ބާވަތެއް މިހާރު ހިމެނޭ
 
އެހެނިހެން ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްގައި ހުންނަ ސުޕާރީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރުން 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 1ން ފެށިގެން މަނާވާނެ

ޕްލާސްޓިކް ޕެކެޓް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ސްޕާރީ ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން 1 ޖެނުއަރީ 2024ން ފެށިގެން މަނާކޮށްފިއެވެ.

އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލު މުރާޖާކުރައްވާ ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ވަނީ އައުކުރައްވާފައެވެ. އޮގަސްޓް 3 ވަނަ ދުވަހު އައުކުރެއްވި ލިސްޓުގައި ވާގޮތުން ޕްލާސްޓިކު ޕެކެޓް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްގައި ހުންނަ ސުޕާރީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރުން އަންނަ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 1ން ފެށިގެން މަނާވާނެއެވެ.

އައު ކުރެއްވި ލިސްޓުގައި 14 ބާވަތެއް ހިމެނޭއިރު ދެން ހިމަނާފައިވަނީ ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 50 މައިކްރޯންއަށް ވުރެ ތުނި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކެރިއަރ ބޭގްސް އާއި އޮކްސޯ-ބަޔޯޑިގްރޭޑަބަލް އަދި ސިންތަޓިކް ޕޮލިމަރއިން އުފައްދާފައިވާ އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތި ފަނާވާ ބަޔޯޑިގްރޭޑަނަލް ޕްލާސްޓިކް ހިމެނެއެވެ. މިތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި ރާއްޖޭގައި އުފެއްދުން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން މަނާވާއިރު އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން މިތަކެތި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާވާނެއެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 1ން ފެށިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާތަކެތީގެ ތެރޭގައި 1 ލީޓަރާއި 1 ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން ހިމެނޭއިރު މިތަކެތި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރުން އަންނަ އަހަރުގެ މަރޗް 1ން ފެށިގެން މަނާވާނެއެވެ.

އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ 14 ބާވަތެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރަކުންނެވެ. މީގެތެރެއިން 12 ބާވަތެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ބޭނުންކުރުން މިހާރުވެސް މަނަލެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
0%
14%
29%
29%
14%
ކޮމެންޓް