ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2023 | ހުކުރު 13:12
ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
ހުކުރު ނަމާދު ކުރުމަށް ޖަމާއަތް ހަދައިގެން
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ހުކުރު ޚުތުބާ- ހެޔޮކަމުގެ ތަޅުދަނޑި
ހެޔޮކަމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކަށް ވާން އެދޭ މީހާ މަތިވެރި އަޚުލާޤުގެ ވެރިއަކަށް ވާންޖެހޭ: ޚުތުބާ
 
ރަނގަޅު އެކުވެރީންނާއެކު އުޅެ، ރަނގަޅު މަޖިލިސްތަކަށް ދާންޖެހޭ
 
މުންކަރާތްތަކާއި ފާހިޝް އަމަލުތަކާ ދުރުހެލިވާން ޖެހޭ
 
ހެޔޮ ކަންކަމަށް ގޮވާލާ މީހަކަށްވުމަށް ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް އެދޭނެ

ހެޔޮކަމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކަށް ވާން އެދޭ މީހާ މަތިވެރި އަޚުލާޤުގެ ވެރިއަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

''ހެޔޮކަމުގެ ތަޅުދަނޑި'' މިމައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ޚުތުބާގައި ބުނީ ކައު ރަސޫލާمُحَمَّـد صـلّى الله علـيـه وسـلّمގެ މީސްތަކުން ބައްސަވާފައި ވަނީ ދެބަޔަކަށް ކަމަށެވެ. އެއް ބަޔަކީ ހެޔޮ ކަންކަމަށް ގޮވާލައި ނުބައި ކަންކަން މަނާކުރާ މީހުން ކަމަށާއި އަނެއް ބަޔަކީ ނުބައި ކަންކަމަށް ގޮވަލާ ހެޔޮ ކަންކަން މަނާކުރާ މީހުން ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ކޮން ގިންތިއެއްގެ މީހެއްތޯ އަމިއްލަ ނަފްސާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ސުވާލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިސުވާލަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ޖަވާބު ހޯދުމަށް ސުލޫކާއި އަޚުލާޤު، މީސްތަކުންނާ މުއާމަލާތު ކުރާ ގޮތަށް ބަލައިގެން އަދި އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގޮތަށް ހިސާބު ކޮށްލައިގެން ޖަވާބު ހޯދޭނެ ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ހެޔޮ ކަންކަމަށް ގޮވާލާ މީހަކަށްވުމަށް ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް އެދޭނެ ކަމަށާއި، އެފަދަ މީހަކަށްވުމަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ތިމާގެ އަމަލުތަކާއި ބަސްތަކުގައި މާތް ﷲއަށް އިޙްލާސްތެރިވުމާއި، ތިމާކުރާ ކޮންމެ އަމަލެއް ބުނާ ކޮންމެ ބަހެއް މާތްﷲއަށް ޚާލިސް ކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މާތް ﷲއަށް ހާލިސް ނުކުރާ އެއްވެސް އަމަލެއް މާތް ﷲ ގަބޫލުފުޅެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ. މާތްﷲ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ. މާނައީ: ބާތިލު މަގުން އެއްކިބާވެތިބެ، ﷲއަށް އަޅުކަން ހާލިސް ކުރާ ހާލު ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށާއި، ނަމާދު ގާއިމް ކުރުމަށާއި، ޒަކާތް ދިނުމަށް މެނުވީ އެއުރެންނަށް އަމުރު ކުރައްވާފައެއް ނުވަތެވެ.
ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި ބުނީ ހެޔޮ ކަންތަކުގެ ތަޅުދަނޑިއަކަށް ވެވޭނީ މާތްﷲ ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވާ ނަމާދުތަކާއި ދީނުގެ އެހެނިހެން ފަރްޟުތަކާއި ވާޖިބުތައް ބަރާބަރަށް އަދާކޮށް، މުންކަރާތްތަކާއި ފާހިޝް އަމަލުތަކާ ދުރުހެލިވެގެން ކަމަށެވެ.

ހެޔޮކަމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކަށް ވާން އެދޭ މީހާ މަތިވެރި އަޚުލާޤުގެ ވެރިއަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި، މަތިވެރި އަޚުލާޤުގެ ވެރިޔާ އޭނާގެ ފަސްބައި ހަޑިހުތުރު އަމަލުތަކުން ކިލާކުރަން ބޭނުންނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރިވެތި އަޚުލާޤުގެ ވެރިއަކަށް ވެވޭނީ ރަނގަޅު އެކުވެރީންނާއެކު އުޅެގެން ކަމަށާއި، ރަނގަޅު މަޖިލިސްތަކަށް ގޮސްގެން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ މުސްލިމުން ނަމޫނާއަކަށް ވާން ޖެހޭނީ ހެޔޮކަންކަމުގައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މުސްލިމުންގެ ހައިސިއްޔަތުން އާދަކާދަތަކާއި ބުނާ ބަސްތަކާއި ސުލޫކާއި އަޚުލާޤު، އިސްލާމް ދީނުގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދީނުގެ އުސޫލުތަކާއި އަސާސްތަކާ ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމަކާ ގާތްނުވުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިގައުމުގައި ހެޔޮލަފާ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް މިވަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައި: ޚުތުބާ
ފުރިހަމަ މުއުމިނަކު ދުވަހަކުވެސް އަޅުކަންކުރުމަށް އަލްވަދާއު ނުކިޔާނެ - ހުކުރު ހުތުބާ
މިމައްސަރަކީ މުޅި އުމުރުގައި ކޮށްފައިވާ ފާފައިން ތާހިރުވުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއް، ރޭއަޅުކަންކުރުން އިތުރުކުރޭ: ޚުތުބާ
ރަމަޟާން މަހު ހަޔާތަށް ބޮޑުބަދަލެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ، ދެވަނަ ފަހަރަށް މިފަދަ ފުރުސަތެއް ނުލިބިދާނެ: ޚުތުބާ
"ރޯދައިގެ އެންމެ މުހިންމު ހިކުމަތަކީ ސިއްރާއި ފާޅުގައި ތިމާކުރާ އަމަލުތައް ﷲ ބައްލަވާވޮޑިގެންވާކަން ދެނެގަނެ، ނަފްސު ތަހުޛީބުކުރުން"
ރަމަޟާން މަހަށް މަރުޙަބާ ކިޔަންވީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ކާބޯތަކެއްޗަށް އިސްކަންދީގެނެއް ނޫން: ޚުތުބާ
ގައުމު ބިނާކުރުމަށް ކުރެވެން އޮތް ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމަކީ ވާޖިބެއް: ޚުތުބާ
ތައުހީދުން އަމަން އަމާންކަމާއި ހިދާޔަތު ލިބި ދެ ދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން ލިބިދޭ: ޚުތުބާ