ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 17:37
ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2022 އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ފަނޑިޔާރުންގެ މަހާސިންތާ 2022 އިފްތިތާހުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ފަނޑިޔާރުންގެ އުސޫލެއް
ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުން އިމްތިހާނެއް ހަދަން ޖެހޭ ގޮތަށް އުސޫލެއް
 
އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެންް

ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރަން އިމްތިހާނެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް, ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ން އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ، ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ އެޕްލިކޭޝަން މަރުހަލާގެ ތެރެއިން އިމްތިހާނެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުުމުގެ ސިޔާސަތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެންް އަމަލު ކުރަން ފަށާ މި އުސޫލުގެ ދަށުން، އެ ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރާ އިމްތިހާނުން، ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ގާނޫނީ އިލްމު ހުރި ވަރާއި ފެންވަރު ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ގާނޫނުތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ތަތުބީގުކުރާ މީހުންނާއި، ސުލޫކީގޮތުން ވެސް އަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭ މީހުން ވަޒަން ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ.

މި އުސޫލު އެކުލަވާލީ ކޯޓުތަކަށް އައްޔަންކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ގާބިލު ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް