ކ. މާލެ
|
3 އޯގަސްޓް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:25
ހއ ދިއްދޫ
ހއ ދިއްދޫ
ހއ.ދިއްދޫ
ދިއްދޫ ހައުސިންގ ޔުނިޓް
ހއ. ދިއްދޫގައި 25 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
 
ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 24 އޮގަސްޓު ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި
 
ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި އެއްލައްކަ ސާޅީސްހާސް ރުފިޔާ ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ

ހއ.ދިއްދޫގައި 25 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

އެމިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި މަސައްކަތަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތެއް ހޯދުމުގެ ކަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ ނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ (އެން.ސީ.ބީ) އުޞޫލުގެ މަތިންކަމަށެވެ. މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް  -/500 ރުފިޔާ (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ގެ ނޮން-ރިފަންޑަބަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ. ފައިސާ ބަލައިގަންނާނީ 3 އޮގަސްޓުން 22 އޮގަސްޓަށް، ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 8:00 އިން 14:00 އަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕޯޓަލް - ބަނޑޭރި ޕޭ މެދުވެރި ކޮށެވެ. 

މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ބިޑްސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި -/140,000.00 (އެއްލައްކަ ސާޅީސްހާސް ރުފިޔާ) ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެއެވެ. ބިޑް ސެކިޔުރިޓީގެ މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 148 ދުވަހެވެ.

Advertisement

ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 24 އޮގަސްޓު ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00:00ގައި މިނިސްޓްރީގެ ނެޝަނަލް ޓެންޑަރގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

ދިއްދޫގައި 25 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ދިއްދޫގައި 75 ރޯހައުސް އިމާރާތްކުރުމަށް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް