ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2023 | ބުދަ 16:52
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް ހަސަން
ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް ހަސަން
ރައީސް އޮފީސް
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދޫކުރުން
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭ، މިހާރު ދަނީ ސްޕޮންސަރ ލެޓަރ ދޫކުރަމުން: މިނިސްޓަރު
 
ލޯނުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ ދަރިވަރަކު އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލު ވަނީ މެއިލްކޮށްފައި
 
ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާނެ

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާކަމަށާއި، ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް "ސްޕޮންސަރ ލެޓަރ" ދޫކުރަމުންދާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ "ސްޕޮންސަރ ލެޓަރ" އިން އެ ދަރިވަރަކީ ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ލިބިފައިވާ ދަރިވަރެއްކަމާއި ލޯނުގެ ފައިސާ ވީހާވެސް އަވަހަށް ހަމަޖެހިގެންދާނެކަން އެނގިގެންދާނެކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދަރިވަރުގެ ކިޔެވުމަށް އެއްވެސް ބުރުލެއް ނާރާނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

Advertisement

ލޯނު ލިބުނު ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ލޯނު ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުމާއެކު ލޯނުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެ ދަރިވަރަކު އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލު މެއިލް ކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ކޮންމެ ދަރިވަރަކު ވެސް އެ ލިޔުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން މުހިއްމު ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިސާލަކަށް އަލަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ހަމަޖެހުމުގެ ކުރިން އެ ދަރިވަރަކު އަމިއްލައަށް ވިސާ ފީ ދެއްކިކަމުގައި ވިޔަސް ވިސާއަށް ދެއްކި ފައިސާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުން ކަވަރ ކުރާނެ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ލޯނު ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ފައިސާ ވެސް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކަންކަން އަވަސް ކުރުމަށް ކޮންމެ ދަރިވަރަކު ވެސް ލޯނު ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުމާއިއެކު ފޮނުވާފައިވާ މެއިލުގައިވާ ގޮތަށް ޑޮކިއުމެންޓްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ވީހާވެސް އަވަހަށް ފަންޑް މެއިލަށް ([email protected]) އަށް ފޮނުވުމަކީ މިނިސްޓްރީން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން މިއަހަރު 720 ފުރުސަތަށް އެދި 1،507 ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ލިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ނިންމެވުމުގެ މަތިން ޝަރުތު ފުރިހަމަވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މިއަހަރު ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދޫކުރެވުނެވެ. އެއީ 1،275 ފަރާތެކެވެ.

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނާއި ގުޅޭގޮތުން ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ އޮންލައިން ސެޝަނެއް 03 އޮގަސްޓް 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު އޮންނާނެއެވެ. މި ސެޝަން ކުރިއަށްދާނީ މިނިސްޓްރީގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖު މެދުވެރިކޮށްނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް