ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 20:03
ރައީސް ކަނޑިތީމުގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައީސް ކަނޑިތީމުގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ
ށ.ކަނޑިތީމުގެ ތަރައްޤީ
ށ.ކަނޑިތީމަށް ރައީސް ވެވަޑައިގަތީ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މަގުތަކާއި، ބަނދަރާއި އާ ކަރަންޓު ވިއުގައެއްގެ ވައުދު
 
ރައީސް ވަނީ ފުންކޮށް ވިސްނާ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދެއްވުމަށް އެދިލައްވާފަ
 
ކަނޑިތީމުގެ ބަނދަރުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި
 
އެ ރަށުގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމާއި، ހޭންޑް ބޯލް ކޯޓު އެޅުމަށް ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގަތް

އިތުރު ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިގެންފި ނަމަ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ށ.ކަނޑިތީމަށް ކޮށްދެއްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

އެ ރަށާއި މެދު ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތުތައް ހާމަކޮށްދެއްވީ އަންގާރަ ދުވަހު އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ބަނދަރު ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

އެ ރަށަށްޓަކާ ރައީސް ވަނީ މުހިންމު ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށުގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމާއި، ހޭންޑް ބޯލް ކޯޓު އެޅުމާއި، މޫދު ކުޅިވަރަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ވައުދުވެވަޑައިގަތެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ރަށުގައި މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ޤާއިމް ކުރި ބަނދަރު އޮތީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވަނީ އެ ރަށުގެ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް، ބަނދަރުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅު ވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ރަށަށް ދިމާވެފައިވާ ކްލާސްރޫމްގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލަ ވެސް ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވަނީ ފުންކޮށް ވިސްނާ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ސަރުކާރަށް ވަޑައިގެން މަސައްކަތް ފަށައިގަތީ ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން އަޅާ ނުލާ ހުރި ރަށްތަކަށް އިސްކަން ދެއްވައިގެން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ށ.ކަނޑިތީމާއި ބިލެތްފައްސަކީ ވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން އަޅާ ނުލާ އޮތް ދެ ރަށް ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެ ރަށްރަށުން ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަންކަން އޭރުވެސް ސަރުކާރާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ މެނިފެސްޓޯ އާއި އެކު ނުކުމެ ފަށައިގަތީ އޭރު ރަށްރަށުން އެދުނު މަސައްކަތްތައް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭރު ފެށި މަޝްރޫޢުތައް މިހާރު ނިންމަމުންދާކަން ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ނިންމުން ފާހަގަކުރާ ފެނުގެ ނިޒާމާއި އެކު ސާފު ފެން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަތޮޅު މަދަރުސާގެ މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލާއި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އެވޯޑްކޮށްފައިކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަނޑިތީމު ރައްޔިތުންނަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ބަދަލުގައި ވިސްނުންތެރިކަމާއި އެކު ގޮތް ނިންމާ ރަށެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ނަތީޖާ ވެސް ފެންނަކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ފާއިތުވި އިންތިޚާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީ އަށް އެ ރަށުގެ އަޢުލަބިއްޔަތު ލިބުނު ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް ވުރެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ އެއް ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަަމަށެވެ. ރައީސް ވަނީ އެ ރަށުން ލިބޭ ތާއީދަށްޓަކާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި