ކ. މާލެ
|
31 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 11:19
އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ހަރުކުރަނީ
އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ހަރުކުރަނީ
އެސްޓީއޯ
އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއު
ރާއްޖޭގެ 155 ރަށެއްގެ 155 މިސްކިތެއްގައި އަވިން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ
 
މި މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 10 މިލިއަން ރުފިޔާ
 
މި ނިޒާމު ބަލަހައްޓާނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުން
 
155 މިސްކިތެއްގައި އަވިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމުތަށް ގާއިމުކުރާނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ 155 ރަށެއްގެ 155 މިސްކިތެއްގައި ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް މަޝްރޫއު، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓްޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މި ނިޒާމުތަށް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސޯލަރ ޕީވީ ސިސްޓަމްތަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން މިހާރުވަނީ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލައިފައެވެ.

155 މިސްކިތެއްގައި އަވިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމުތަށް ގާއިމުކުރާނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ. އަދި މި ނިޒާމު ބަލަހައްޓާނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 10 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި މިއީ ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމެކެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމުތަށް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްގެ ހޯދުމަށް ބިޑް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 17 އޯގަސްޓް 2023 އެވެ. ނަމަވެސް މި ވަގުތު މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ސާމާނު ބޭނުންކޮށްގެން އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި މަސައްކަތް ފެށުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

މި މަޝްރޫއާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ މާޖިދު ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއުއަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ނެޓް-ޒީރޯ 2030 ޓާގެޓް ހާސިލުކުރުމަށާ އަދި ކައުންސިލުތަކުން މިސްކިތްތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ބޮޑު ބައެއްގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްނެންގެވުމަށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ.

ކުރިއަށް އޮތްތާނގައިވެސް ކައުންސިލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިފަދަ އިތުރު މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށްވެސް ސަރުކާރުވަނީ ނިންމާފައި
މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަލީ މާޖިދު

މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަހަރު 8 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ ސަލާމަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް