ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 17:18
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު
ކަސްޓަމްސް ތަފާސްހިސާބު- ޖޫން 2023
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު 5.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މި އަދަދު 4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެއްޖެ
 
ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ އޮމާން، ޗައިނާ، އިންޑިއާ، ޔޫ.އޭ.އީ އަދި ސިންގަޕޯރ
 
2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު 394 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މި އަދަދުވަނީ 347 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައި

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 5.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މި އަދަދު 4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާގޮތުން ފާއިތުވި ޖޫން މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފްއަގު 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު 24 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ރާއްޖެއަށް 5.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މި އަދަދުވަނީ 4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދަށްވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ފާއިތުވި ޖޫން މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު 12 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު 394 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މި އަދަދުވަނީ 347 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ޖޫން މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދާ އަދި ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު، ޖޫން 2022 ގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަކީ 394 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެވެ. ޖޫން 2023 ގައި ލިބިފައިވަނީ 347 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ 12 އިންސައްތަ ދަށް ވުމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދާ (އެފް.އޯ.ބީ އަގު) ބަލާއިރު، ޖޫން 2022 ގައި ލިބިފައިވަނީ 244 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ޖޫން 2023 ގައި ލިބިފައިވަނީ 261 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ 7 އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ. އަަދި އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދާ (ސީ.އައި.އެފް އަގު) ބަލާއިރު، ޖޫން 2022 ގައި ލިބިފައިވަނީ 5.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. ޖޫން 2023 ގައި ލިބިފައިވަނީ 4 ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެއީ 24 އިންސައްތަ ދަށް ވުމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ ފާއިތުވި މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ އޮމާން، ޗައިނާ، އިންޑިއާ، ޔޫ.އޭ.އީ އަދި ސިންގަޕޯރ، އެވެ.

އޮމާން އިން 706 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު، ޗައިނާ އިން 550 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ. އިންޑިއާ އިން 545 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ. ޔޫ.އޭ.އީ އިން 439 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އަދި ސިންގަޕޯރ އިން 287 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފާއިތުވި މަހު ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން އައިސްފައިވާ އުޅަނދުފަހަރަށް ބަލާއިރު، ޖޫން 2022 ގައި 93 އުޅަނދުފަހަރު، ޖޫން 2023 ގައި 92 އުޅަނދުފަހަރު އައިސްފައިވެއެވެ. އަދި ޖޫން 2022 ގައި ރާއްޖެއިން ފުރާފައިވަނީ 114 އުޅަނދުފަހަރެވެ. އަދި ޖޫން 2023 ގައި 117 އުޅަނދުފަހަރު ފުރާފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

2023 ޖޫން މަހު ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 37,379,042.42  ރުފިޔާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް