ކ. މާލެ
|
30 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 07:17
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1050661 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި
 
މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 121054 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ
 
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާ، ރަޝިޔާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުން
 
މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.9 މިލިއަން ފަތުުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1050661 (އެއް މިލިއަން ފަންސާސް ހާސް، ހަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެކެއް) ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މިއީ މިދިޔަ އަހަރާއިިި އަޅާބަލާއިރު 13.4 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 1.05 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރީ ނުވަ ލައްކަ ސައްބީސް ހާސް ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާ، ރަޝިޔާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 121054 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު މިއީި މިދިޔަ ޖޫން މަހާއި އަޅާކިޔާނަމަ 7.1 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ޖޫން މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރީ 120363 ފަތުރުވެރިންނެވެ. ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިން އެވްރެޖްކޮށް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރީ 7.7 ދުވަހެވެ. މިިދިޔަ މަހު އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަކުރީ 7.2 ދުވަހެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.9 މިލިއަން ފަތުުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް