ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 17:50
މިއީ ދުނިޔެ ކެކި އެރުމުގެ ޒަމާން ކަމަށް، އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވި
ދުނިޔެ ހޫނުވުން
ދުނިޔެ ހޫނުވުން ނިމިއްޖެ: "މިއީ ދުނިޔެ ކެކުމުގެ ޒަމާން"
 
ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވީ މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކޭ ކިޔައިގެން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގައި ބުނި ޒަމާނަކީ އަދު މި ދެކޭ ޒަމާން ކަމަށް
 
އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ އަދި ފެށުމެއް ކަމަށް

ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާތާ އެތައް ޒަމާނެއްވެއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ބޭރުގައި ލެވިފައި އޮތް އެޓްމޮސްފިއަރއޭ ކިޔުނު ފަށަލައިގެ ތެރޭގައި ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑްގެ ވިހަ ގޭހުގެ މިންވަރު އިތުރުވެ، ދުނިޔެ ތެރޭގައި ހޫނު ބަންދުވެ، މުޅި ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނު މިން އުފުލިގެން ދާނެކަމުގެ ވާހަކަ، ސައެންސްގެ ލިޔެކިޔުންތަކަށް އަރަންފެށީ މީލާދީން 1896ށްފަހުއެވެ. ކާބަންޑައިއޮކްސައިޑް އިތުރުވުމާ ދުނިޔެ ހޫނުވުމާ ސީދާ ގުޅުމެއް ވާކަމަށް ޒަމާނީ ސައެންސްގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅީ 1938 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އޭގެ ފަހުން އަދާ ޖެހުނުއިރުވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ވެއްޓާ ބެހޭގޮތުން އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކަށް ވެފައި އޮތީ ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ މައްސަލައިގެ ވާހަކައެވެ. ދުނިޔެ ހޫނުވަމުންދާ ދިއުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގައުމުތަކުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލާ އަޑުފަށްގަނޑުން މާލަންތައް ގުގުމައެވެ. އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އަމާޒުކުރާ އިލްޒާމުތަކުން ޒުވާބުގެ ކޯޅުންގަނޑު ގަދަވެދެއެވެ. ނަމަވެސް، ނުލިބި އޮތީ ހައްލެކެވެ.

Advertisement

މި ގޮތުގައި ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެން ދަނީއެވެ. ޖުލައި 27 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ، ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަންނަފަދަ ވާހަކައެއް އަޑުއިވުނު ދުވަހެކެވެ. ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ ޒަމާން ނިމިއްޖެ ކަމަށާއި މިއީ ދުނިޔެ ކެކިއެރުމުގެ ޒަމާން ކަމަށް، އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ގުޓަރޭޒް މިހެން ވިދާޅުވީ، ނިމިގެން މި ދާ ޖުލައި މަހަކީ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު ދުށް އެންމެ ހޫނުގަދަ މަސް ކަމަށް ސައެންސްވެރިން ބުނުމާއެކުއެވެ.

ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވީ، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކޭ ކިޔައިގެން ދެއްކި ވާހަކަތަކުގައި ބުނި ޒަމާނަކީ އަދު މި ދެކޭ ޒަމާން ކަމަށާއި، މިއީ އަދި ފެށުމެއް ކަމަށެވެ.

މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް އަތުވެއްޖެ. މީ ވަރަށް ބިރުވެރިކަމެއް. މީ އަދި ފެށުމެއް. ދުނިޔެ ހޫނުވުމުގެ ޒަމާން ނިމިއްޖެ. މި އައީ ދުނިޔެ ކެކުމުގެ ޒަމާން. ނޭވާލެވޭވަރަށްވުރެ ވައި ތަޣައްޔަރު. ހޫނުކަމުން ކެތްކުރެވޭ ވަރެއް ނޫން. ފޮސިލްފިއުލްއިން މާލީ ފައިދާ ހޯދާ މިންވަރާ، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ މިންވަރު ނުބައްދަލު. ލީޑަރުން އެބަޖެހޭ އިސްވެ ތެދުވަން. ފަސްޖެހެވޭކަށް ނެތް. އުޒުރު ދެއްކޭކަށް ނެތް. އެހެން މީހުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާތޯ ތިބެވޭކަށް ނެތް. އެކަންކަމަށް ވަގުތެއް ނެތް މިހާރަކު. 1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށްވުރެ ދުނިޔެ ހޫނުވިޔަ ނުދީވޭތޯ ބަލަން މަސައްކަތް ކުރާނެ ފުރުސަތު އަދި އެބައޮތް. އެކަމަކު، ވަރަށް ހަލުއި ދުވެލީގަ، އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެން އެކަން ވާން އޮތީ.
އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް؛ އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި ހަލުއި ދުވެލީގައި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަން، އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އިގްތިސާދީގޮތުން އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ 20 ގައުމުގެ އިއްތިހާދު (ޖީ20)ގެ މެންބަރު ގައުމުތަކުން ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭހުގެ މިންވަރު ދަށްކުރުމަށް އާ އަޒުމުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަށްވެސް ގުޓަރޭޒް ވަނީ އެ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ އިދާރާގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ކްލައިމެޓް ސަރވިސަސް، ކްރިސް ހެވިޓް ދެއްވި އިންޒާރަކީވެސް ވަރުގަދަ އިންޒާރެކެވެ. ހެވިޓް ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚު ދެކޭނެ އެންމެ ހޫނުގަދަ އަހަރު، ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

އެކި ކަހަލަ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން ރެކޯޑް ކުރަމުންދާތާ 173 އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ. 2 ގަރުނު ވުމާ ގާތްވެފައިވާ އެ ދިގު ތާރީޚަށް ބަލާއިރު، 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހޭދަވި 8 އަހަރު ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން އެންމެ މަތިން ރެކޯޑް ކުރި 8 އަހަރު ކަމަށް، ދުނިޔޭގެ މޫސުމާބެހޭ އިދާރާގެ ސްޓޭޓް އޮފް ދަ ކްލައިމެޓް ރިޕޯޓް 2022ގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
25%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު ހުއްޓައި ނުލައްވާނެ ކަމަށް އދގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ، ސުލްހައަށް ދާން ކޮންފަރެންސެއް ބޭނުންވޭ: ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް
ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމުގެ ޤަރާރު އެމެރިކާއިން ވީޓޯކުރުމުން، ފަލަސްޠީނުގެ އޮފިޝަލުން ފާޑުކިޔައިފި
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ޕޫޓިން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފި
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 94 ނޫސްވެރިން މިއަހަރު މަރާލައިފި، އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ޣައްޒާގައި: ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އޭނާގެ ކްލާހުގެ ކުދިންތަކަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީފި
ޣައްޒާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އދ.ގެ ވެރިޔާ ދެއްވައިފި
ކޭންސީސީގެ ރިޔާސަތާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ޙަވާލުވެއްޖެ