ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 15:41
އައިވީ، ކުދިންތަކާއެކު ރާޒުވާ ކުޅެނީ
އައިވީ، ކުދިންތަކާއެކު ރާޒުވާ ކުޅެނީ
ރޮއިޓާސް
ލުއި ޚަބަރު
ރާޒުވާއަށް އާ ރޫހެއް ގެނެސްދިނީ އުމުރުން އެންމެ 8 އަހަރުގެ އައިވީ!
 
ރާޒުވާގެ ދުނިޔެއަށް އައިވީ ނެރެދިނީ އޭނާގެ ބައްޕަ
 
އައިވީ މިހާރު ކުރަމުން ދާ އުއްމީދަކީ، އުމުރުން 15 ފުރޭއިރު ރާޒުވާ ގްރޭންޑްމާސްޓަރ އަކަށް ވުން
 
ނައިޖީރިއާގެ އެތައް މިލިއަން ކުދިންނަކީ ސްކޫލް ވެއްޓާއި ތައުލީމާ ދުރުގައި އުޅެ ބޮޑުވަމުން އަންނަ ބައެއް

ނައިޖީރިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ އަބޫޖާގެ ބޭރުގައި އޮންނަ، ރަށްފުށުގެ ހަލަބޮލި އަވަށެއް ކަމަށްވާ ކުބްވާގައި، އެންމެ އިހުގެ ރާޒުވާ ގޮނޑިއެއް ހިފައިގެން އެ އިނީ އުމުރުން އެންމެ 8 އަހަރުގެ އައިވީ އުރިއެޓޯއެވެ. އެ ރާޒުވާ ގޮނޑިއަކީ 'ބަދަލަކަށް' އޭނާ ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރެވެ. ބާރުވެރިކަން ހޯދުމަށް އޭނާ ބޭނުންކުރާ އުކުޅަކީ ރާޒުވާ ކުޅުމުގެ ހުނަރެވެ.

ދޭސީ އަދި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ރާޒުވާ މުބާރާތްތައް ފަތަހަކުރުމުގައި އައިވީ ދެމިހުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިއްރަކީ އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ތޫނުފިލިކަމާއި، ނުގުޑާފަދަ ވަރުގަދަ އަޒުމެވެ. އައިވީ މިހާރު ކުރަމުން ދާ އުއްމީދަކީ، އުމުރުން 15 ފުރޭއިރު ރާޒުވާ ގްރޭންޑްމާސްޓަރ އަކަށް ވުމަށް ކުރަމުންދާ ފޮނި އުއްމީދެވެ.

ނައިޖީރިއާގެ އެތައް މިލިއަން ކުދިންނަކީ ސްކޫލު ވެއްޓާއި ތައުލީމާ ދުރުގައި އުޅެ ބޮޑުވަމުން އަންނަ ބަޔަކަށް ވާއިރު، ރާޒުވާގެ ރޮނގުން އޭނާއަށް ލިބިފައި ހުރި މައުލޫމާތެއް، ނައިޖީރިއާގެ އެހެން ކުދިންނާ ހިއްސާކުރުމަކީ، ޖިނާއީ ކުށުގެ ވެށިން ކުދި ބަޔަކު ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ކަމެއް ކަމަށްވެސް އައިވީ ގަބޫލުކުރެއެވެ.

އެކި މީސްމީހުން ކައިރިއަށް ރާޒުވާ ގޮނޑި ހިފައިގެން އަހަރެން ދަން. އެއީ މީހުންނަށް ރާޒުވާ ކުޅެން ދަސްކޮށްދޭން އަހަރެން ބޭނުންވާތީ. އޭރުން މުޅި ދުނިޔެއިން ޖިނާއީ ކުށް މަދު ކުރެވޭނެ. ދުނިޔެއަކީ ސުލްހަވެރި، އަމާން، ފުރިހަމަ ތަނަކަށް ވާނެ.
އައިވީ އުރިއެޓޯ؛ ރާޒުވާ ކުޅޭ ކުއްޖެއް

ރާޒުވާގެ ދުނިޔެއަށް އައިވީ ނެރެދިނީ އޭނާގެ ބައްޕަ، ކްލެމެންޓް އުރިއެޓޯއެވެ. އޭރު އައިވީގެ އުމުރުން ވާނީ އެންމެ 4 އަހަރެވެ. ދެބަފައިންގެ ހިތުގައި ރާޒުވާއަށް އޮތް ލޯބި ވަރުގަދަވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް އެ ދެބަފައިންގެ މެދުގައި އޮތް ލޯބީގެ ބާރުވެސް ދިޔައީ ގަދަވަމުންނެވެ. ގުޅުން ދިޔައީ އިތުރަށް ބަދަހިވަމުންނެވެ.

މިކަމުގަ ބައްޕަގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ލިބޭ. ބައްޕަ އަބަދުވެސް ބުނާނެ ދޫނުދީ ކުރިއަށް ދާން. މަންމަ ބުނާނެ، ގޭމަކުން ބަލިވިއަސް ކުރެވޭނެ ބައިވަރު އެހެން ކަންކަން ހުންނާނޭ. ބައިވަރު އިމްތިހާނުތަކާ ކުރިމަތިވާނޭ. އަހަރެންގެ އުޚުތާގެ ފަރާތުންވެސް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭ.
އައިވީ އުރިއެޓޯ؛ ރާޒުވާ ކުޅޭ ކުއްޖެއް

އައިވީ ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކޮށް، އޭނާއަށް ވަނީ، އެމެރިކާގައި މަރުކަޒު ކޮށްގެން ހިންގާ 'ދަ ގިފްޓް އޮފް ޗެސް' ފައުންޑޭޝަންގެ އެމްބެސެޑަރުކަންވެސް ދީފައެވެ.

ރާޒުވާއާ ބެހޭގޮތުން އަހަންނަށް އެނގޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް، އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އައިވީއަށް ދަސްކޮށްދީފަ ހުންނާނީ. އަހަރެން ބޭނުން ދެން އޮތް ހަރުފަތަށް އައިވީ ގެންދަން. އައިވީއަށް ކޯޗަކުވެސް ހޯދައިދޭން އެބަޖެހޭ. އެމެރިކާގަ އޮންނާނެ ފައުންޑޭޝަނެއް، އައިވީ އެމްބެސެޑަރުކަން ކުރާ. ދަ ގިފްޓް އޮފް ޗެސް ކިޔާނީ. އެމީހުން އައިވީއަށް ފޮނުވި 400 ވަރަކަށް ރާޒުވާ ގޮނޑި، އެމެރިކާއިން. އެހެންވެ، އަހަރެމެން އެކި އަވަށްތަކަށާ، ސްކޫލުތަކަށާ، ޔަތީމު ކުދިން ބަލަހައްޓާ ގެތަކަށާ ތަންތަނަށް ގޮސް، ކުދިންނަށް ރާޒުވާ ގޮނޑިތައް ހަދިޔާކުރަނީ. ދެން ކުޅެންވެސް ދަސްކޮށްދެނީ. އެއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގަ އައިވީގެ މަސައްކަތަކީ. އައިވީއަކީ ރާޒުވާ ކުޅޭ ކުއްޖެއް. ތަންތަނަށް އައިވީ ގޮވައިގެން ގޮސް ހަދަނީ އަހަރެން. އެއީ އައިވީ ކުޑަވީމަ. އައިވީއަށްޓަކާ އަހަރެން އެބަ ޖެހޭތާ ހުންނަން ދޯ!
ކްލެމެންޓް އުރިއެޓޯ؛ އައިވީގެ ބައްޕަ

ރާޒުވާ ކުރިއެރުވުމަށް އައިވީ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ މިހާރުވެސް ވަނީ ފެންނަން ފަށާފައެވެ. ނައިޖީރިއާގެ ސަރަހައްދީ ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ރާޒުވާ ކުލަބުތަކަށް، އައިވީގެ ސަބަބުން ވަނީ އާ ދިރުމެއް ލިބެން ފަށާފައެވެ. ކުދިންގެ މެދުގައި ރާޒުވާއަށް އޮންނަ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވެ، އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ އަދަދުވެސް ދަނީ އިތުރުވަމުންކަން، ސްކޫލް ޓީޗަރެއް ކަމަށްވާ އުޒޯމަކާ އުޒޯކޫ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.  

އައިވީ އައުމުގެ ކުރިންވެސް އޮންނާނެ ރާޒުވާ ކުލަބެއް. އެކަމަކު، އައިވީ އައިފަހުން ވަރަށް ފޯރިގަދަވެއްޖެ. ވަރަށް ގިނަ ކުދިން އެބަ ބައިވެރިވޭ. ރާޒުވާ ކުލަބެއްގަ ބައިވެރިވާން ވަރަށް ގިނަ ކުދިން އެބަ އެދޭ. އައިވީ އައި ހިސާބުން، މި ކުލަބުގެ ކަންކަން ވަރަށް ރަނގަޅުވެއްޖެހެން ހީވަނީ.
އުޒޯމަކާ އުޒޯކޫ؛ ސްކޫލް ޓީޗަރެއް

ސްކޫލުގެ މަސައްކަތްތައް ބަރާބަރަށް ފުރިހަމަ ކުރަމުން، ރާޒުވާއަށް ވަގުތު ހުސްކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރަނީ ވަރަށްވެސް ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަމަށް އައިވީ ބުނެއެވެ. ކިތަންމެ ބުރަ ވިއަސް، އޭނާގެ އަޒުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އައިވީ ދަނީ ދިމާވާ ކޮންމެ ގޮންޖެހުމެއް، ސާބިތުކަމާއެކު ހުރަސްކުރަމުންނެވެ.

އައިވީއަކީ ހަމައެކަނި އޭނާފަދަ ކުދިންނަށް ހުރި މިސާލެއް ނޫނެވެ. އައިވީގެ ސަބަބުން، ޒުވާން މައިންބަފައިންނަށް ވެސް ހިތްވަރު ލިބެއެވެ. އެމީހުންގެ ދަރިންގެ ކިބައިގައި ހުރި އާދަޔާޚިލާފު ހުނަރުތައް ދެނެގަނެ، އެ ރޮނގުތަކުން ދަރިން ކުރިއަށް ނެރުމަށް މައިންބަފައިންނަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކަށް އައިވީ މިއަދު ވަނީ ވެފައެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ރާޒުވާ ފެޑަރޭޝަންގެ ރޭޓިންގއަށް ބަލާއިރު، މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ނައިޖީރިއާ އޮތީ 88  ވަނާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް