ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 11:54
ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި ބައިގަރުނު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ޝަރަފުގެ ބެޖާއި އައްޑަނަ ދެއްވަނީ
ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި ބައިގަރުނު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ޝަރަފުގެ ބެޖާއި އައްޑަނަ ދެއްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި ބައިގަރުނު
ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި ބައިގަރުނު، ރައީސްގެ ޚާއްސަ ޝުކުރު
 
މިހާތަނަށް މުޅި ޖުމްލަ 457 ބޭފުޅަކަށް މި އިނާމު އަރުވާފައިވޭ
 
އައިމިނަތު ވަހީދާ އެދައްކަވަނީ މިއަދު ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިއްބެވި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރީތި މިސާލެއް

ދިވެހި ދައުލަތަށް ބައިގަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވީ އަންހެން ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ސޯޝަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް ބައިގަރުނަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު 3 ބޭފުޅަކު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ތިން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވީ އަންހެން ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އެއީ އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބްލަޑްބޭންކްގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހެންވޭރު، މާހާ، އައިމަނަތު ވަހީދާ ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އައިމިނަތު ވަހީދާ ދިވެހި ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ މިހާރު 52 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އައިމިނަތު ވަހީދާ އެދައްކަވަނީ މިއަދު ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިއްބެވި އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރީތި މިސާލެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ޚިދުމަތުގައި ހުންނެވިއިރު، އެންމެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ނަރުހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

Advertisement

51 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅާއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ އެއީ ރ.އަތޮޅުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައިވާ ރ.އަނގޮޅިތީމު، ފެހިވިލާގޭ އަހުމަދު ރަޝީދު ކަމަށެވެ. އަދި 50 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ތިންވަނަ ބޭފުޅަކީ ލެފްޓިނެންޓް ރިޓަޔާޑް ގަލޮޅު ފަސާނާ، އަހުމަދު މަނިކު ކަމަށް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އިތުރު އަންހެން ބޭފުޅެއް ބައިގަރުނާ ވަރަށް ކައިރި ކުރާ މުއްދަތަށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އެއީ 49 އަހަރާއި 11 މަހާއި 12 ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ހެންވޭރު ލައިލަކްހައުސް ޒަހީރާ އަހުމަދެވެ.

ބައިގަރުނާ ވަރަށް ކައިރި ކުރާ މުއްދަތަށް ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އަންހެން ބޭފުޅެއްގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލާނަން. އެއީ 49 އަހަރާއި 11 މަހާއި 12 ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ހެންވޭރު ލައިލަކްހައުސް ޒަހީރާ އަހުމަދު. ރިޓަޔާ ކުރެއްވިއިރު ހުންނެވީ ކުޑަކުދިން ކޯޓުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި. އެހެންކަމުން މިހަތަރު ބޭފުޅުންނަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. މިއަދު އިނާމު ހާސިލްކުރައްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ތަހުނިޔާއާއި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިހުރިހާ ބޭފުޅުން ކުރެއްވި ޚިދުމަތްތަކަކީ އޭގެ އަގު ވަޒަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލިވިގެންވާނެ ޚިދުމަތްތަކަށް ވެގެންނުވާނެ. ހަޔާތުގެ ބޮޑު ބައެއް ގައުމީ ޚިދުމަތަށް ހުސްކުރައްވާ ދިވެހިގައުމަށްޓަކައި އެކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްތަކަކީ ވެވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ބޮޑު ގުރުބާނީއެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު

ދިވެހި ދައުލަތަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިނާމު ދޭން ފެށީ، 2021 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭގެ ފަހުން މިދިޔަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 309 ބޭފުޅަކަށް މި އިނާމު އަރުވާފައިވެއެވެ. އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، 148 ބޭފުޅަކަށް އިނާމު އަރުވާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް މުޅި ޖުމްލަ 457 ބޭފުޅަކަށް މި އިނާމު އަރުވާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
67%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް