ކ. މާލެ
|
25 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 21:01
ޑެންމާކުގައި ޚަތިމު އަންދަމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޔަމަނުގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ޑެންމާކުގައި ޚަތިމު އަންދަމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޔަމަނުގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޑެންމާކްގައި ޚަތިމުގައި ރޯކުރުން
ޑެންމާކުގައި އަނެއްކާވެސް ޚަތިމުގައި ރޯކުރުމުގެ ހާދިސާތަކެއް
 
ހޯމަ ދުވަހު، ދެމީހަކު ވަނީ ކޯޕަންހޭގަންގައި ހުރި އިރާގުގެ އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި ހަތިމުގައި ރޯކޮށްފައި
 
އަންގާރަ ދުވަހު މިމީހުން ވަނީ އެގައުމުގައި ހުންނަ ތުރުކީ އަދި މިސްރު އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި މިކަން ކޮށްފައި
 
މިދިޔަ މަހު ސްވިޑްންގައިވެސް ވަނީ މިފަދަ ދެ ކަމެއް ހިނގާފައި

ޑެންމާކުގައި އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންދިޔަ އެކްޓިވިސްޓުންތަކެއް ވަނީ މިހަފުތާގައި، އެގައުމުގައި ހުންނަ އިރާގު، ތުރުކީ އަދި މިސްރުގެ އެމްބަސީތައް ކުރިމަތީގައި އަޑުގަދަކޮށް، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ޚަތިމުގައި ރޯކޮށްފައެވެ.

މިހަފުތާގައި ޑެންމާކުގައި މި އަމަލުތައް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ، ސްވިޑްން އަދި ޑެންމާކްގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ޚަތިމުގައި ރޯކުރަމުންދާތީ މުސްލިމު ގިނަ ގައުމުތަކަކުން އެކަންތައް ކުށްވެރިކޮށް ރުޅިގަދަވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މިހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު، ދެމީހަކު ވެގެން ކޯޕަންހޭގަންގައި ހުރި އިރާގުގެ އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައި ޚަތިމުގައި ރޯކޮށްފައިވާއިރު، އަންގާރަ ދުވަހު މިމީހުން ވަނީ އެގައުމުގައި ހުންނަ ތުރުކީ އަދި މިސްރުގެ އެމްބަސީ ކުރިމަތީގައިވެސް މިކަން ކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ މަހު ސްވިޑްންގައިވެސް ވަނީ މިފަދަ ދެކަމެއް ހިނގާފައެވެ.

ޑެންމާކާއި ސްވިޑްންއިން ވަނީ ގުރުއާން އަންދަމުންދާތީ ހިތާމަކުރާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކުރާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން އެކަން ހުއްޓުވޭކަށް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

މިކަމާގުޅިގެން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، އިރާގުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާތަކުގެ ބައިވެރިން ވަނީ، އެގައުމުގައި ހުންނަ ސްވިޑްންގެ އެމްބަސީއަށް ހަމަލާދީ އެތަނުގައި ރޯކޮށްފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އިރާގުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ގެންގުޅޭ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އުސޫލުތަކާއި މުޒާހަރާކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އުސޫލުތައް އަލުން މުރާޖާކުރުމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނަށް ގޮވާލާފައެވެ. ތުރުކީންވެސް ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ޑެންމާކުގައި ހިންގި، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޚަތިމުގައި ރޯކުރުމުގެ ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލު އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ. އަދި މިކަމާގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ ނަފުރަތުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ތުރުކީން ވަނީ ޑެންމާކްގެ ސަރުކާރަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މިސްރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ސްވިޑްންގެ ޗަރޖް ޑިއެފެއަރޒް މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކޮށް ޚަތިމުގައި ރޯކުުރުމުގެ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ޚަތިމުގައި ރޯކުރުމުގެ އަމަލު، ޑެންމާކް ސަރުކާރުންވެސް ކުށްވެރިކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ނެތްކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް