ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 18:17
ހެލްތު މިނިސްޓަރު، ބ. ތުޅާދޫ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ހެލްތު މިނިސްޓަރު، ބ. ތުޅާދޫ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ސިއްހީ ދާއިރާ
ކުރިއަށް އޮތް 1 ނުވަތަ 2 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
 
ޕްރަިއމަރީ ހެލްތު ކެއާ ލަސްވީ ދިމާވި ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވި
 
ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ގައުމެއްގެ ތަރައްގީއަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ކަމަށް
 
މަދުވެެގެން އަހަރަކު 7 ފަހަރު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި، ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ނަސީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ކުރިއަށް އޮތް މަހެއް ނުވަތަ ދެމަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނަސީމް އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ބ. ތުޅާދޫ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ނަސީމް ވިދާޅުވީ ގައުމެއްގެ ތަރައްގީއަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ކަމަށެވެ. މަދުވެެގެން އަހަރަކު 7 ފަހަރު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައި، ސިއްހީ ހާލަތު ހުރި ގޮތް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ނަސީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްނަމަ އެއްވެސް ކަމެއް ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާ ގާއިމްކުރަނީ އާއްމުންގެ ހާލަތު ދެނެގަންނަން ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ މާޗް މަހުގައި އިފްތިތާހުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ލަސްވީ ދިމާވި ހާލަތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ސިއްހީ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ސާލިހުގެ ސިޔާސަތުގައި، ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ބެއްލެވުމެއްނެތި، އަސާސީ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ރާއްވަވަމުން ދާކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ވަރަށް ގިނަ ވެރިންނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވިފައި ވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރައީސް ސާލިހުފަދަ ވެރިއަކު ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ދުވަހަކުވެސް ރައީސް މީހަކުދެކެ ކޯފާވެގެން އެއްޗެއް ވިދާޅުވި މަންޒަރު އެމަނިކުފާނަށް ފެނިވަޑައިގެންފައި ނުވާކަމަށާއި، ރައީސަކީ އޯގާތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނަކީ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަންކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ސާލިހަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި ހުރި އަގުހުރި މުތެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތުޅާދޫގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަސީމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި، މިފަދަ މަސައްކަތަކަށް ދުވަސް ނަގާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޓީސީސީ ފަދަ، މަސައްކަތަށް ރަނގަޅު ކުންފުންޏަކަށްވެސް ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަސީމް ވަނީ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް