ކ. މާލެ
|
23 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 14:07
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ރ ފުއްގިރި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު
ޔާމީނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރަން ހުއްދަ ނުދިނީ ލިޔެކިޔުންތައް ނުދެއްކުމުން
 
އޭރު އިސްލާޙު ގެނައީ ނަޝީދަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ބަންދުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން
 
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޙަރަކާތެއްގައި ޤައިދީއަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބައިވެރިވެވޭކަށް ނޯވޭ
 
ލިއެކިއުންތައް ބަލައި ފާސް ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ލިބިގެންވޭ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވުމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ނިންމީ އެ ފަރާތްތަކުން ގެންދިޔަ ލިޔެކިއުންތައް ދެއްކުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމުންނެވެ.

ޔާމީނުގެ ވަކީލުން ވަޑައިގެންނެވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާ ފޯމު ހިފައިގެންކަމަށް ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނަށް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން މިއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޙަރަކާތެއްގައި ޤައިދީއަކަށް އެއްވެސް ގޮތަކަށް ބައިވެރިވެވޭކަށް ނޯންނާނެކަމަށް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޤާނޫނު އިސްލާޙުކޮށް ކަޅާއި ހުދުން ލިޔެފައިވާތީއެވެ.

އަދި ހަމައެއާއެކު، ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ލިބޭ ލިއެކިއުންތައް ބަލައި ފާސް ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ލިބިގެންވާކަމަށްވެސް އެ ޤާނޫނުގައި ބުނެއެވެ.

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނުގެ 86 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ލިބޭ، ނުވަތަ އެމީހުން ފޮނުވާ ސިޓީ ފަދަ ތަކެތި ކިޔައި، އަޑުއަހައި، ރެކޯޑުކޮށް، ބަލައި ފާސް ކުރުމުގެ އިހުތިޔާރު ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ލިބިގެންވާކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ޔާމީނުގެ ވަކީލުން ވަނީ ލިއެކިއުންތައް ޗެކް ކުރުމަށް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ. އެކަން ކަރެކްޝަންސްއިން ކަށަވަރު ކޮށްދެއެވެ.

Advertisement

ކަރެކްޝަންސްއިން ބުނީ، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވަކީލުން ބައްދަލުވުމަށް ގެނައި ތަކެތި އާންމު އުސޫލުން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް އެދުމުން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހާދާފައި ވާތީ, ބައްދަލުވުން ކެންސަލްކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލް ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކަށް އާންމު މެމްބަރެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން ނިސްބަތްވުން ފިޔަވައި، އެއިން ތަނެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމާއި، އެ ތަންތަނުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤުވެސް ޙުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ލިބިގެން ނުވެއެވެ.

މާނައަކީ ޔާމީނަށް ހަގީގަތުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގައި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތެއްވެސް ނޯންނާނެއެވެ. ކެނޑިޑެސީ ހުށައެޅުމަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޙަރަކާތަށް ވާނެއެވެ.

އޭރު މި އިސްލާޙު ގެނައީ ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތުތައް ބަންދުކޮށްލުމުގެ ގޮތުންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، އެ އިސްލާޙުގެ ބުރަ އާޚިރުގައި ޔާމީނަށްވެސް މިވަނީ އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައެވެ.

ދެން އޮތީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށްވާއިރު، ޔާމީނަށްވެސް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ފޯމާއި ލިއެކިއުން ހުށައެޅިދާނެކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. ޤައިދީންނަށް ޤާނޫނީ ވަކީލާއި، ކޯޓުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާމެދު ސިޓީ ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެގޮތުން ފޮނުވޭ ލިއެކިއުންތައް ބެލުމުގެ ބާރުވެސް ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އެ ޤާނޫނުގައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް
23 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 18:34
މީމު
އަމިއްލައަށް ކޮށިމަގުން ހިނގާލުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވިކަމަށްޓަކައި ﷲ އަށް ޙަމްދުކޮށް ޝުކުރު ކުރެޢްވުން ރަނގަޅުވާނެ!
ގުޅުންހުރި
އަދުރޭއެވެ. ވެއްޓުނު ފަތުގެ މަތިން މިއަދު ހަނދުމަފުޅު ނެތް ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ޔާމީނުގެ ފިކުރަށެވެ. ވަކި "މުއިއްޒު ވީމައެއް" ނޫނެވެ!
ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީ، ޕީއެންއެފް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ފޯމުތައް ހުށަހަޅައިފި
ޖީހާން ވިދާޅުވެދެއްވީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އެމްޑީޕީގައި އޮތުމާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގައި އޮތުމުގެ ތަފާތު
ޔާމީނާ ނުލައި އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބުނުވާނެކަން ރައީސް މުޢިއްޒު އަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީތޯ؟
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސުވާލެއް ރައީސް މުއިއްޒު އަށް - "ގޯސްކޮށް ކަމެއް ނުކުރާ ނަމަ އަޒުލު ކޮށްފާނެތީ ސިހެނީ ކީއްވެ؟"
އެކްސްކްރޯ އެކައުންޓުގައި ހުރި 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް ޔާމީނުގެ ފަރާތުން ޝަރީއަތުގައި އެދިއްޖެ
އަދުރޭއެވެ! ތިޔަ ދައްކަވަނީ ނިފާގުކަމުގެ ސިފަނޫން ދެން ކޮން ސިފައެއްތޯއެވެ؟
ސަރުކާރާއި މުއިއްޒުގެ އެއްވެސް އިޚުލާސްތެރިކަމެއް އޮތްނަމަ، ޔާމީނުގެ ޙައްޤުގައި ކުޑަމިނުން ވަކާލާތު ކޮށްލައްވާނެ: ޔާމީނުގެ ދަރިކަލުން