ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 07:04
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސްއާއި އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސްއާއި އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަތަންޔާހޫ
އަލްޖަޒީރާ
ނަތަންޔާހޫއާއި އައްބާސް ތުރުކީއަށް
ނަތަންޔާހޫއާއި އައްބާސް މިމަހު ފަހުކޮޅު ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 
އައްބާސް ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ނަތަންޔާހޫ ވަޑައިގަންނަވާނީ ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަހު

ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސްއާއި އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ މިމަހު ފަހުކޮޅު ތުރުކީއަށް ވަޑައިގެން, ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާނާއެކު މަޝްވަރާތައް ބާއްވަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ދެ ލީޑަރުން ވަޑައިގަންނަވާނީ ދެ ތާރީޚެއްގައެވެ. އެގޮތުން އައްބާސް ޖުލައި 25 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ނަތަންޔާހޫ ވަޑައިގަންނަވާނީ ޖުލައި 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެއް ހަފުތާތެރޭގައި ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުން ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ދެ ލީޑަރުންނަށް އުރުދުޣާން މަރުހަބާ ވިދާޅުވާނެކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މަހުމޫދު އައްބާސްއާއެކު އުރުދުޣާން ކުރިޔަށްގެންދަވާ މަޝްވަރާތަކުގައި؛ ތުރުކީއާއި ފަލަސްތީނުގެ ގުޅުމާއި، އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ ހަމަނުޖެހުމުގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ އެހެން މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެއެވެ.

ނަތަންޔާހޫއަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ތުރުކީއަށް ވަޑައިގަންނަވާ، އިސްރާއީލުގެ ފުރަތަމަ ބޮޑުވަޒީރެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އިސްރާއީލާއި ތުރުކީގެ ގުޅުން ވަނީ ރަނގަޅުވާން ފަށާފައެވެ. ދެ ގައުމުގެ އިސް ބޭފުޅުން އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަތައް ކުރިޔަށްގެންދަވާފައި ވެއެވެ.

ދެ ގައުމު ގުޅުން ހީނަރުވީ 2010 ވަނަ އަހަރު އިސްރާއީލު ސިފައިން ތުރުކީގެ ބޯޓަކަށް އަރައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރު ޣައްޒާގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާއަކަށް އިސްރާއީލުން ހަމަލާދީ ފަލަސްތީނުގެ 60 މީހުން މަރާލި މައްސަލާގައި ތުރުކީން ވަނީ އެގައުމުގައި ހުރި އިސްރާއީލުގެ ސަފީރު ފޮނުވާލާފައެވެ. އުރުދުޣާން ވަނީ އިސްރާއީލަކީ ޓެރަރިސްޓް ގައުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތުރުކީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރުންތައް ބާއްވާއިރު، މިއަހަރު ވެގެންގޮސްފައިވަނީ އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތައް އެންމެ ވަރުގަދަ އަހަރުކަމުގައެވެ. ޖެނިން ރެފިޔުޖީ ކޭމްޕްގައި އިސްރާއީލުން ވަނީ މިއިން ދުވަހަކުވެސް ކުރިޔަށް ނުގެންދާވަރުގެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހަނގުރާމައިގައި 5000ށް ވުރެ ގިނަ އިސްރާއީލު ސިފައިން ޒަޚަމްވެފައިވޭ، %58 ސިފައިންނަށް ވަނީ ސީރިއަސް އަނިޔާތައް ލިބިފައި
"ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުންގެ ލޭ އޮހޮރުވުމުގެ ޒިންމާ އެމެރިކާއިން ނަގަންޖެހޭ"
ޣައްޒާ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ، ސުލްހައަށް ދާން ކޮންފަރެންސެއް ބޭނުންވޭ: ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް
ޣައްޒާގެ ގަތުލުއާންމު ހުއްޓުވުމަށް ގޮވާލި ގަރާރު އެމެރިކާއިން ވީޓޯކޮށްފި
ހިޒްބުﷲ އިން ދޭ ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ އާންމުން މަރުވާތީ، ނަތަންޔާހޫ ހިޒްބުﷲ އަށް އިންޒާރުދީފި
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި 94 ނޫސްވެރިން މިއަހަރު މަރާލައިފި، އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވީ ޣައްޒާގައި: ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ
ޣައްޒާގެ ކުދިންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާ އިން އަރައިގަތުމަށް އެތައް އަހަރެއް ހޭދަވާނެ!
ނުކުޅެދޭ ދަރިފުޅަށްޓަކައި ޢާއިލާއަކުން ވާ ޤުރުބާނީ: ފާޚާނާކޮށްލަންވެސް 1 ކިލޯމީޓަރަށް ހިނގަންޖެހޭ!