ކ. މާލެ
|
21 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 18:01
ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލްއަށް އެންމެ ކަމުދާ ބޮލީވުޑް ފިލްމީ ތަރިއަކީ ނީލަމް
 
ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އުމުރުފުޅުން 29 އަހަރުފުޅުގައި
 
1985 ވަނަ އަހަރު ފައިސަލްގެ އުމުރުފުޅުން 12 އަހަރުގައި މާލެއަށް ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުކުރެއްވި
 
ކުޅިވަރާއި މަޖަލާއެކު ބޮޑުވިފުޅުވި ފައިސަލްއަކީ ފިލްމު ބެއްލެވުމަށް ޚާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމެއް ބެހެއްޓެވި ބޭފުޅެއް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމަކީ އިޖްތިމާއީ، ސިޔާސީ ރޮނގުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ. ފެންނަ ފެނުމަށް ސީރިއަސް ބޭފުޅެއް ނަމަވެސް ކުޅިވަރާ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ރޮނގުން ވެސް ކުރީގައި އުޅުއްވާ ޝަހުސިއްޔަތެކެވެ. ރަހުމަތްތެރިން ގިނަ، ރައްޓެހިންނާއި އާދަޔާ ހިލާފު ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ހިތްތިރި ސާދާ މިޒާޖެއްގެ ފައިސަލް ނަސީމަށް ބޮލީވުޑުން އެންމެ ކަމުދާ ފިލްމީ ތަރިއަކީ ނީލަމްއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ހުކުރު ދުވަހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ގިނަކަންކަން ކިޔާދެއްވާފައެވެ. މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފައިސަލްގެ 50 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާއިރު، ފައިސަލްގެ 50 އަހަރުގެ ހަޔާތްފުޅުގެ އެކި ދުވަސްވަރުގެ ހަނދާންތަކުގެ ވާހަކަ އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

ކުޅިވަރާއި މަޖަލާއެކު ބޮޑުވިފުޅުވި ފައިސަލްއަކީ ފިލްމު ބެއްލެވުމަށް ޚާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމެއް ބެހެއްޓެވި ބޭފުޅެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ހިންދީ ފިލްމު ބެއްލެވުމަށެވެ. ފައިސަލް ވިދާޅުވިގޮތުގައި 1984 ވަނަ އަހަރު ގެއަށް ބައްޕަ ޓީވީއެއް ގަނެދެއްވިއެވެ. ގޭގައި ޖުމްލަ 7 ފިލްމު އޮންނަ ކަމަށާއި، އޭރުން ފެށިގެން ހިންދީ ފިލްމު ބައްލަވާ އުޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ނަސީބު، ފިފްޓީފިފްޓީ، ކިސްމަތު، ގަރަމްގަރަމް، ޑޮން، ރޮކީ އަދި ލަވްސްޓޯރީ ފަދަ ފިލްމުތައް ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ބެއްލެވިއެވެ. އަދި ދިރިއުޅުއްވުން މާލެއަށް ބަދަލުކުރެއްވި ފަހުން އެމަނިކުފާނު އަބަދުވެސް ހުކުރު ދުވަހަށް އިންތިޒާރު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެއީ މެންދުރުފަހު ސްޓާރ ސިނަމާގައި އަޅުވާ ފިލްމުތައް ބެއްލެވުމަށެވެ.

Advertisement

ފިލްމުގެ އިތުރުން ފައިސަލްއަކީ ހިންދީ ލަވައަށް ވެސް ވަރަށް ޝައުގުހުންނަ ބޭފުޅެކެވެ. ބައެއް ލަވަތައް ކަންފަތުގައި ޖެހުމުން ލަވައިގެ ތެރެއަށް ގެއްލޭ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އެސް. ޖާނާކީ އަދި ބައްޕީލެހިރީގެ އަޑުން ކިޔާފައިވާ ''ދިލް މޭ ހޯ ތުމް'' އަކީ ފައިސަލްއަށް އެންމެ ކަމުދާ އެއް ލަވައެވެ. ހިންދީ ފިލްމާއި، ހިންދީ ލަވަ ބައްލަވައި، އަޑުއެއްސެވުމަކީ އުފާވެރި އިހުސާސްތައް ކުރެއްވޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅުއްވި ދުވަސްތަކުގެ ހަނދުމަފުޅު އައު ކުރައްވަމުން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ފާރުމައްޗަށް އެރުމާއި، ބުރުއެޅުމާއި އަދި ބައިސްކަލުގައި ފަހަތަށް ހުރެގެން ދުއްވުމާއި ހުސް ތެޔޮފީފާ މަތީގައި ހުންނަވައިގެން ފީފާ އަނބުރަމުން ފީފާ ދުއްވުންފަދަ ކަންކަން ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެއްފަހަރަކު ވަރަށް އުސްތަނަކުން އެކޮޅުކޮޅުން ވެއްޓި ވަޑައިގެން ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތައުލީމު ހާސިލްކުރެއްވުމަށްޓަކައި 1985 ވަނަ އަހަރު ފައިސަލްގެ އުމުރުފުޅުން 12 އަހަރުގައި މާލެއަށް ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުކުރެއްވިއެވެ. ބޭބެއާއެކު ކުއްޔަށް އެއް ކޮޓަރީގައި ދިރިއުޅުއްވިއެވެ. ކިޔެވުމަށް ސްކޫލަކަށް ވަންނަން ފުރަތަމަ ހުއްދައެއް ނުލިބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ކުރި މަސައްކަތާއެކު އީޕީއެސްގެ ގްރޭޑް 3 އަކަށް ވަންނަން ހުއްދަ ލިބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ސޯޓު ލާންޖެހޭތީ ގްރޭޑް 3 އަކަށް ނުވަދެ 4 އަކަށް ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު ސްކޫލަކަށް ވަންނަން އައީ. އެހެންނަމަވެސް ވީގޮތަކީ އަޅުގަނޑަށް މާލެއައިސްފައި ވަދެވުނީ މަދަރުސާއަކަށް އެނގޭތޯ. އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބައްޕައާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވަރަށް ޝަކުވާ ކުރިން. އެހެން އަބަދު އަބަދު ޝަކުވާ. ދެން ބުނަން މިއީ ސްކޫލެއް ނޫނެއްނުންހޭ. މަދަރުސާއެކޭ. އަޅުގަނޑު ބޭނުމީ ސްކޫލަކަށޭ ވަންނަން. ދެން ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަގެ އީޕީއެސް އޭރުގެ ޕްރިސިޕަލްއަކީ ވެސް ބައްޕަގެ ވަރަށް ރަހުމަތެރި ބޭފުޅެއް. އެހެންވީމަ އަދި އަޅުގަނޑުގެ ބޭބެ ސްކޫލުގައި ހުރުމާއެކު ދެން އަޅުގަނޑަށް އީޕީއެސްއިން 1985 ވަނަ އަހަރު. އެވެސް ވަރަށް އެހެން ގޮތަކަށް. ގްރޭޑް 4 އަކަށް އަޅުގަނޑު ވަންނަން މިވާގޮތަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަސްލު ފެންވަރެއް ގްރޭޑް 4 ގެ ފެންވަރެއް އަޅުގަނޑުގެ ނެތް. ޚާއްސަކޮށް ހިސާބާއި، އިނގިރޭސިއާ. ވަންނަން މިޖެހެނީ ގްރޭޑް 3 އަކަށް. ދެން އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ބައްޕައަށް ދެންނެވިން ނުކެރޭނެއޭ ވަންނާކަށް އެއީ ސޯޓުލާންޖެހޭ. ދެން އަޅުގަނޑުވާ ގޮތަކީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅެ، އޭރު ވެސް މިދެންނެވީތާ ކުޅުމުގެ ތެރެއިން މާކަށް ރީއްޗެއް ނުވާނެ ކަށިމަތި. ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި ހުންނާނީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑަށް ހަމަ އުދަނގޫވަނީ ސޯޓުބުރިލާފަ އޭރުދެން. އެހެންވީމަ ކޮންމެއަކަސް އަޅުގަނޑަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ ގްރޭޑް 4. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލަންޖެއް އަޅުގަނޑަށް. ދެން އެހެންވީމަ ތަންކޮޅެއް އަޅުގަނޑު ހުރި ފެންވަރަށްވުރެ މަތީ ގްރޭޑެއްގައި އުޅެން ޖެހުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ދެން ވަރަށް އުދަނގޫ ކަމަކަށްވި.
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް

އީޕީއެސްއަށް ވަންނަވައިގެން ފުރަތަމަ އުޅުއްވިރު މާލޭގައި ވާހަކަދައްކަވާ ބަހުރުވައިން ވާހަކަދައްކަވަން ވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ވާހަކަ ދެއްކެވެނީ ފުވައްމުލަށް ބަހުރުވައިން ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑައިރުއްސުރެ މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ކުޅިވަރަށް ލޯބިކުރައްވާ ފައިސަލްއަކީ އެކުވެރިން ވެސް ގިނަ ބޭފުޅެކެވެ. ސްކޫލު ދައުރުން ފެށިގެން ދިމާވި ބޭފުޅުންނާއި މިއަދު ވެސް ފައިސަލް ގުޅުން ބާއްވަވައެވެ. 18 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު، ކުލާހުގައި އެއްކޮށް ކިޔެވި ބޭފުޅުންނާއި ދިމާވިކަން ފައިސަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުން އަލީ އާޒިމް، އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ, އަލީ މައުރޫފް، އަލީ އާރިފް ފަދަ ބޭފުޅުންނަކީ އެކީގައި ކިޔެވި ބޭފުޅުން ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާއިބުރައީސް - ރައީސް އޮފީސް

ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަމުން ފައިސަލް ވަނީ ޒަވާޖީހަޔާތްފުޅުގެ ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ އުމުރުފުޅުން 29 އަހަރުފުޅުގައި ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަނބިކަބަލުންނާއި ދިމާވީ މާލެއިންނެވެ. އަނބިކަބަލުންނަކީ ފުވައްމުލަކު ބޭފުޅެއް ނަމަވެސް ކުރިން އެއީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އާރާސްތު ކުރައްވަމުންގެންދަވާއިރު، މިހާރު ކައިވެންޏަށް ތިން ބޭފުޅުން ވަނީ ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. ފައިސަލް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި އަނބިކަބަލުންނަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ދިރުއުޅުއްވުމުގެ 60 އިންސައްތައެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ދިރިއުޅުމުގައި އެންމެ މުހިންމީ ދަރިން ތެދެއްތޯ. ދަރިން ހެޔޮ ގޮތުގައި ބަލާބޮޑު ކުރުމަކީ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ. ދެން ކަން ދިމާކުރިގޮތުން އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އަބަދުވެސް އުޅެން ޖެހުނީ ރަށުން ބޭރުގައި. ނޫނީ އަންހެނުން ދަރިންނާއެކު ރަށުން ބޭރުގަ. އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ދޮށީ ދަރިގެ ފަރުވާއަށްޓަކައި. އުމުރުން 5 މަހުން ފެށިގެން ހަ މަހުން ފެށިގެން ރާޢްޖެއިން ބޭރުގަ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން. އެއީ ދެން އަންހެނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްވަރު ކުރެއްވި. އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ދެން ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަ. ޚާއްސަކޮށް އަޅުގަނޑުގެ ބޮޑު ދޮށީ ދަރި ވަރަށް ބޮޑަށް އެކެއަރިންއާއި އެކަންތައްތައް ފެނުނު. ދެން ހުރި ކުއްޖާއަށް ވެސް. އަޅުގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ވަގުތު އަސްލު ނުދެވޭ. އެއީ ރަށުން ބޭރުގައި އުޅެން ޖެހުމާއި، މަސައްކަތުގައި. ދެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭނެ ތެދެއްތޯ. ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ. ކަން ދިމާކުރި ގޮތުން އަންހެނުންނަކީ ޓީޗަރެއް. ދިމާވިއިރު ވެސް ޓީޗަރެއް އެނގޭތޯ. އެހެންނަމަވެސް މިދެންނެވި ގޮތަށް އެއްގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް އެގޮތަށް އުޅެން ޖެހުނީމަ ދެން މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ ތެދެއްތޯ. އެހެންވީމަ ޖެހުނީ ހުއްޓާލަން. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުޖެހޭނެތާ ތެދެއްތޯ ދިމާވި ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ވިސްނަން.
ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން

ފައިސަލްއަކީ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުއްވުމުގެ އިތުރުން ކުރައްވާ ހުރިހާ ކަމެއްގައި ވެސް ނަމޫނާ އަދި ކާމިޔާބު ބޭފުޅެއްކަން ދަނީ ސާބިތުކޮށް ދެއްވަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ނައިބު ރައީސްކަން ކުރައްވާ ނައިބު ރައީސްގެ ރެކޯޑު މިހާރު ވެސް ވަނީ ފައިސަލް ނަސީމް ގާއިމްކުރައްވާފައެވެ. ސިންގަޅަބަހުން ވެސް ފަރިތަކަމާއެކު ވާހަކަދައްކަވަން ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ފައިސަލް ނަސީމަކީ ހިތްހަމަޖެހުމަށް ކޮފީ ބައްލަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
50%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިިހުގެ އަރިހުން މަސްވެރި އަލިބެ މައާފަށް އެދިއްޖެ
ސްކައުޓް ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ސްކޫލުތަކުގައި ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ނައިބު ރައީސް
އަބަދުވެސް އެމްޑީޕީއަށް ވަފާތެރިވާނަން: އާޒިމް
ވަފާތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ދީނާއި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހޭ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް
ޔުގަންޑާއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބު ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިމަތިވަނީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ، މިއީ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމެއް: އިހްސާން
ދިރާސީ އައު އަހަރު ބަދަލުކުރުމުން ގިނަ ދަރިވަރުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަނީ