ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 08:18
ާއިދުރީސް އޭނާގެ އަލުވި ދަނޑުގައި
އިދުރީސްގެ އަލުވި ދަނޑު
ގަދަ ހޫނުގެ ކޮޅިގަނޑުގައި އިދުރީސްގެ އަލުވި ދަނޑަށް ނައްސި ރިކޯޑެއް
 
އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 70 ޕަސެންޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާ
 
އިންތިހާ ގަދަ ހޫނުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ވެފައިވާ އެކަކީ އިރާގުގެ އިދުރީސް ހުސައިން

މޫސުމީ ނެދެވޭ ބަދަލުތަކުގައި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކައަކީ ހަމައެކަނި ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމްތަކުން އިވުނު އަންބާއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ޒަމާން މާޒީވެ ހިނގައްޖެކަން ގަބޫލުކުރާ މީހުން މިއަދު މަދެއް ނުވާނެއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ބަލާލިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މޫސުމީ ގޮތުން މިއަދު ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ ބަދަލުތަކަކީ، ގިނަ ބަޔަކު މާ ހިތް ރުހޭނެ ބަދަލުތަކެއް ނޫނެވެ.

ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ކޮޅިގަނޑުތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާއިރު، އަނެއް ބައި ސަރަހައްދުތައް ހަފުސްވަމުން ދަނީ ގަދަ ހޫނުގެ ހަނަފަސްކަމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ގަދަ ހޫނުގެ ތަކުލީފުތައް އޭގެ އެންމެ އިންތިހާއަށް ތަހައްމަލުކުރަމުން ދާ އެއް ގައުމަކީ އިރާގެވެ. އިންތިހާ ގަދަ ހޫނުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިލާން މަޖުބޫރުވެފައިވާ އެކަކީ އެގައުމުގެ ދަނޑުވެރިޔާ، ހުސައިން އިދުރީސްއެވެ. އިދުރީސް ބުނާގޮތުގައި، ގަދަ ހޫނުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، އޭނާގެ ދަނޑުބިންތަކުގެ 70 ޕަސެންޓަށް ވަނީ ފޯރާފައެވެ.

މީ ވެދާނޭ ހީކުރި ކަމެއް ނޫން. އަހަންނެއް ނުބުނާނަން ގަދަ ހޫނުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު 100 ޕަސެންޓަށް ފޯރިއެކޭ. އެކަމަކު، ދަނޑުބިންތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 70 ޕަސެންޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާފަ އޮތީ. މީ އަންދާޒާ ކުރެވުނު މިންވަރެއް ނޫން. ފެހި އާރޯ ބިންކޮޅެއްވެސް ނުލިބުނު. އަހަރެމެން ކަހަލަ، އަލުވި ހައްދާ ދަނޑުވެރިންނަށް ބަލާއިރު، އަހަރަމެންގެ ގަސްތަކަށް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކޮށްފަ. ގަސްތައް މިއޮންނަނީ މުޅިންހެން ހަލާކުވެފަ. އެހާހިސާބުން އޮށަށްވެސް އަސަރު ކުރަން ފަށާ. އެހެންވެ، ހުރިހާ އަލުތްވަކަށްވެސް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާގޮތްވޭ.
ހުސައިން އިދުރީސް؛ އިރާގުގެ ދަނޑުވެރިއެއް

އިދުރީސް، ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެގައުމުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މޫސަލްގައެވެ. މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އިންތިހާ ގަދަ ހޫނުގެ ތެރޭގައި އެ ސިޓީގެ ފިނިހޫނުމިން 40 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްއަށްވުރެ މައްޗަށް އެރި ފަހަރުތައްވެސް ރެކޯޑްކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. ގަދަ ހޫނުގެ ސަބަބުން، އިދުރީސްގެ ދަނޑުބިންތަކަށް ފޯރާފައި ވަނީ ނައްސި އަސަރުތަކެއް ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއެވެ.

މިފަހަރުގެ އިންތިހާ ގަދަހޫނުގެ އޮއިވަރުގަ އަހަރެމެންނަށް ވަރަށް ގެއްލުންވި. މިދިޔަ އަހަރު، އަލުވި އޮށުގެ އަގުތައް އުޅުނީ ހެޔޮކޮށް. ދަނޑުގޮވާންކޮށްފަ އަލުވިތައް ފުރިޖުތަކުގައި ރައްކާ ކުރެވުނު. މި އަހަރު ގަދަ ހޫނުގެ ކޮޅިގަނޑު ލައިގަތްއިރު، އަލުވިތައް ފުރިޖަށް ލެވޭ ގޮތެއް ނުވި. އެހެންނު ވާނީ، ގަސްގަނޑު ހަލާކުވާ ހިސާބުން އަހަރެމެންނަށް އެ ފުރިޖަކަށް ނުލެވޭނެ ވިއްޔާ. މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ، އަހަރެމެންނަށް ބާޒާރު ކޮންޓްރޯލެއް ނުކުރެވޭނެ. ބާޒާރުގަ އަގުތައް އުޅެނީ ވަރަށް ހެޔޮކޮށް. އިމްޕޯޓް އަލުވި ލިބެން ހުރީމަ، އަހަރެމެންނަށް އެބަ މަޖުބޫރުވޭ، އަހަރެމެންގެ އަލުވިތައް ފުރިޖުތަކުގަ ރައްކާކުރަން. ބާޒާރުގަ، އަލުތްވަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް އުފުލެންދެން. އެކަމަކު މިއަހަރު ގަސްގަނޑު ހަލާކުވީމަ ފުރިޖު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުވި އަހަރެމެންނަކަށް.
ހުސައިން އިދުރީސް؛ އިރާގުގެ ދަނޑުވެރިއެއް

އިދުރީސް ބުނިގޮތުގައި ދަނޑުގޮވާން ކޮށްގެން ލިބޭވަރުވީ އެންމެ 30 ޕަސެންޓްގެ އުފެއްދުމެވެ. އެވެސް ވިއްކާލަން މަޖުބޫރުވީ އިންތިހާ ނުއަގުގައި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އަހަރެމެންނަށް ވީ ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑު. މިއަހަރު، އަލުވި އޮށުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑު. އަހަރެމެން ދެ ބާވަތެއްގެ އޮށް އިންދިން. އެއް ބާވަތަކީ އިމްޕޯޓްކުރި އެއްޗެއް. 1800 ޑޮލަރަށް ޓަނެއް ޖެހޭ ބާވަތެއް. ދެވަނަ ބާވަތަކީ ދޭސީ ބާވަތެއް. އޭގެ ޓަނެއް މި ޖައްސަނީ 750 އެއްހާ ޑޮލަރަށް. މީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ކަމެއް. ގަސް ކާނާވެސް އެބަ އުޅޭ ޓަނެއް 1250 ޑޮލަރަށް ޖެހޭ ވައްތަރެއްވެސް. އަގުތައް ހުރީ ހީވެސް ނުކުރާހާ މަތީގަ. އޮށް ގަނެގެން ވީ ގެއްލުން ކަނޑައިފިން މިހާރު އަހަރެމެން. ދެން އޮތީ ގަސްކާނާގެ ޚަރަދު ކެނޑުން.
ހުސައިން އިދުރީސް؛ އިރާގުގެ ދަނޑުވެރިއެއް

ދަނޑުވެރިންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވަނީ ކުޑަ ގެއްލުމަކާ ނޫންކަން އިދުރީސްގެ ވާހަކައިންވެސް ހާމަވެއެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަކީ ދުނިޔޭގެ ފިނިހޫނުމިން، ރިކޯޑް މިންވަރަކަށް މައްޗަށް ދިޔަ ހަފުތާއެކެވެ. ތާރީޚު ކުރެވިފައި ނުވާ މިންވަރުގެ ރެކޯޑެކެވެ. ގަދަ ހޫނުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބޮޑެތި އަލިފާންގަނޑުތައް ރޯވަމުން ދާއިރު، ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެނު އަޑީގައި އޮތް ސިޓީތަކެއްވެސް ހަމަ މިދަނޑިވަޅުގައި އެބައޮތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޑްރިފްޓިންގްއަކަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޚީބެއް ނެތް... ކާރު ޓެސްޓުކޮށްލެވެނީވެސް ރޭސް އޮންނަ ދުވަހު: ފަލޫޖީ
ރޯވި މާލަމުގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި މަރުވެފައި އިން މަރްޔަމް ފެނުނީ، އޭނާގެ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ނަބީލަށް!
10 ވަރަކަށް ސިކުންތު ތެރޭ މުޅި މާލަމުގައި ރޯވެއްޖެ… އެއް ޢާއިލާއަކުން 10 މަރު… ޒިންމާ އުފުލާނީ ކާކު؟
ރޯވި އަލިފާންގަނޑުގެ ތެރެއިން ގެއްލުނު މަންމަ ގެއްލުނީއެވެ. ހެދުން ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ނިޝާނެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ!
އިރާގުގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ޙަފްލާއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަރުވެއްޖެ
ޔަތީމުޚާނާއަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު އަމިއްލަ ނަންވެސް ނޭނގޭ… މިއަދު ޔުނިވަރސިޓީ ދަރިވަރެއް!
ޝާމިލުގެ "މޫސަލް": ވެއްޓިފައި އޮތް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން އުފަލާއި ހިތާމަ
ދަނޑުވެރިން ހައްދާ ތަކެތި ތާޒާކަމާއެކު ތަންތަނަށް ވިއްކަން ފޮނުވޭގޮތަށް ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި