ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 22:13
އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް ސާލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އުފާވެރި އަމާންރާއްޖެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް ސާލިހް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
އެމްޑީޕީ
ރައީސްގެ މ ދަތުރުފުޅު
މިފްކޯއަށް ގެންނަ 3 ބޯޓުގެ ތެރެއިން 1 ބޯޓު އޮންނާނީ މުލަކު ކައިރީގައި - ރައީސް
 
ރަށުގެ ނުހަދާ ހުރި މަގުތައް ހަދަން ފަށާނެ
 
ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީއާއި ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖްގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ

މުލަކު މަސްވެރިން އެދިވަޑައިގަންނަވާފައިވާފަދައިން، މިފްކޯއަށް ގެންނަ 3 ބޯޓުގެ ތެރެއިން 1 ބޯޓު ބާއްވާނީ މުލަކު ކައިރީގައި ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މ. މުލަކުގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ސާލިހް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އެ މަޝްރޫއުތައްވެސް މުލަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކަމަށާއި، ބައެއް މަސައްކަތް ރައްޔިތުން އެދޭ ބާރު ސްޕީޑުގައި ނުދާކަން ފާހަގަކުރެއްވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ މުލަކުގައި ހުއްޓިފައި ހުރި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓިފައިވާ ނުވަތަ މަޑުޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަގުތައް ހެދުމާއި، ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި އެހެނިހެން ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން މަޑުޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ.

މުލަކު މަސްވެރިން ވަނީ އެރަށުގައި ހަދަމުންދާ މިފްކޯގެ މަސް ކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އެރަށާ ކައިރިން މަސްކިރޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ރައީސްގެ އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވައި ރައީސް ވަނީ އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަސްވެރިން އެދިފަ ވާ ފަދައިން، މިފްކޯގެ މަސްކަލެކްޓިންގ ސެންޓަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އެބަ ދަން. ފްރީޒިންގ ކެޕޭސިޓީއާ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް އޮތީ ފެށޭ މަރުހަލާގަ. އެކަން ފެށެންދެން، މަސްވެރިން އެދުނު ފަދައިން މަސް ކަލެކްޓިންގ ބޯޓެއް ބާއްވާނަން. މިފްކޯއަށް ގެންނަ 3 ބޯޓުގެ ތެރޭން 1 ބޯޓު ބާއްވާނީ މި ސަރަހައްދުގަ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް

ރައީސް ވަނީ މުލަކަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންތައްތަކާއި، ރައްޔިތުން އެދިފައިވާ ކަންކަން ކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ އަވަހަށް އޭޓީއެމް ބަހައްޓާ ރަށްރަށުގެ ތެރޭގައި މުލައް ހިމެނޭކަމަށާއި، އެގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭގައި އެރަށުގައި އޭޓީއެމް ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ މުލަކުގައި މިހާރު ހަދަމުންދާ މަގުތަކުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، މަސައްކަތް ފެށިގެންދާއިރު، މުލަކުގައި ނުހަދާ ހުރީ މަގުތައްވެސް ހިމަނައިގެން އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މުލަކާއި، މުލީގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ތަސައްވުރެއް އެބައޮތް ކަމަށާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެސްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް