ކ. މާލެ
|
14 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 08:03
ދަނޑުވެރިޔާ އެޕް
ދަނޑުވެރިޔާ އެޕް
ރޮއިޓާސް
ދަނޑުވެރިކަން
ޑިޖިޓަލްކޮށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރެވިދާނެތަ؟
 
ދަނޑުބިންތައް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި، ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް އެޕުން އެނގިގެންދާނެ
 
އެންމެނަށްވެސް އެނގޭ އުރުދުންއަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފަ އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ފެނުގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލަކަން
 
އެޕްލިކޭޝަންގެ އަމާޒަކީ، ގަސްތަކަށް ފެން ބޭނުންވާ މިންވަރު ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާން ކޮށްދިނުން

މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއެކު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑު ތަކުލީފެއް އުފުލަން މަޖުބޫރުވާ އެއް ބަޔަކީ ދަނޑުވެރިންނޭ ދެންނެވުމުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ނުޖެހޭ ޤައުމެއް ނެތް އިރު، ދިރިއުޅުން ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކާއި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި ރޫޙެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބިނާ ކުރަނިވި އީޖާދުތަކަށް މިއަދު ދުނިޔެ ވަނީ ބޭނުން ޖެހިފައެވެ. އެފަދަ އެއް މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާ އެއް ޤައުމަކީ އުރުދުންއެވެ. ތިމާވެށިގެ މައްސަލަތަކުން މިންޖުވެ، ހިންދެމިލާނެ ފުރުޞަތެއް ހޯދަން އުރުދުންގެ ދަނޑުވެރިން މިޞްރާބު ޖެހީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލިޖީގެ ދުނިޔެއަށެވެ.

"ދަނޑުވެރިޔާއާއެކު" މި ނަމުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާޢީ ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އުރުދުންގެ ނޭޝަނަލް އެގްރިކަލްޗަރ ރިސަރޗް ސެންޓަރާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެފްއޭއޯ) ގުޅިގެންނެވެ. "ދަނޑުވެރިޔާއާއެކު" ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމަކީ ދަނޑުބިންތައް ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި، ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއި، މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި، ދަނޑު ގޮވާން ކުރާނެ ކަލަންޑަރު ހިމަނައިގެން ތަރައްޤީ ކޮށްފައި ވާ އެޕްލިކޭޝަންއެކެވެ.

އެންމެނަށްވެސް އެނގޭ އުރުދުންއަށް މިއަދު ކުރިމަތިވެފަ އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ފެނުގެ ދަތިކަމުގެ މައްސަލަކަން. ގަސްތަކަށް ފެންދޭން ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވެސް ފެނެއް ނެތް. މި އެޕްލިކޭޝަންގެ އަމާޒަކީ، ގަސްތަކަށް ފެން ބޭނުންވާ މިންވަރު ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާން ކޮށްދިނުން. އިސްރާފުވުން ހުއްޓުވުން ބޭނުމަކީ. ކޮންމެ އަކަ ޔުނިޓަކަށް، އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ފެން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުން މަޤްޞަދަކީ
ރަވާދު ސުވައިދާން؛ އުރުދުން އެގްރިކަލްޗަރ ރިސަރޗް ސެންޓަރުގެ އިންޖިނޭރެއް

ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ރެކޯޑްތައް ދައްކާ ގޮތުން، ޢުރުދުންއަކީ މުލި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ފެނުގެ ދަތިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައި ވާ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ޤައުމެކެވެ. މި ދުވަސްވަރަކީވެސް އުރުދުންއަށް ފެނުގެ ދަތިކަމުގެ ކާރިޘާއަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ ދުވަސްވަރެކެވެ. އުރުދުންގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ބޮލަކަށް ލިބެން އޮތީ އެންމެ 97 ކޮޑިމީޓަރުގެ ފެނެވެ. މިދިޔަ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުރުދުންގެ އާބާދީ އިތުރުވުމާއި، އެތެރެވި ރެފިއުޖީންގެ ޢަދަދު އިތުރުވުމާއި، މޫސުމީ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން އުރުދުންގެ ފެނުގެ ކާރިޘާ ދަނީ ގޯހުން ގޯހަށެވެ.

ޒައިތޫނި ގަސްތަކުގެ ހިޔަލުގައި އިށީނދެލައިގެން ދަނޑުވެރިޔާ ހައިޘަމް ޢަބްދުއްނާސިރު އެ އިނީ "ދަނޑުވެރިޔާއާއެކު" އެޕްލިކޭޝަން ބަލާށެވެ. ހައިޘަމް، މި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރާތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ.

އަހަރަމެން މި އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑްކޮށްގެން އުޅޭތާ މިހާރު ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ. ދަނޑުގޮވާން ކުރަން، މީގެ ސަބަބުން ވަރަށް ފައިދާކޮށްފި އަހަރަމެންނަށް. ދަނޑުތައް ބަލަހައްޓާ، ފެންދީ ހަދަން ވަރަށް ފައްކާ. ތެދެއް، ފެން ސަލާމަތް ކުރެވޭ ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ. ގަސްކާނާ އެޅުމާއި ދަނޑުގޮވާން ކުރުމާއި، އޭގެ ފަހަށްވެސް މި އެޕްލިކޭޝަންގެ ފައިދާ ބޮޑު
ހައިޘަމް ޢަބްދުއްނާސިރު؛ އުރުދުންގެ ދަނޑުވެރިއެއް

"ދަނޑުވެރިޔާއާއެކު" އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނުތައް، އުރުދުންގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ދޭން ފެށިތާ އަދި މި ވީ 2 އަހަރެއްހާ ދުވަހެވެ. މިހާރު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަންނާނެ ހައްލުތައް ހޯދުމަށް، އުރުދުންގެ ގިނަ ދަނޑުވެރިން މިހާރު ބަރޯސާ ވަނީ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމަށް ކަން އެފްއޭއޯއިން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް