ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 16:25
ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރު
ހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ދިއްދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
ދިއްދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ބަނދަރު ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ: އާޒިމް
 
ގާތްގަނޑަކަށް 88 މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަނދަރަށް ހޭދަވާނެ
 
މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޕޭމަންޓުގެ މަސައްކަތް

ހއ. ދިއްދޫ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ބަނދަރު ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ބައްލަވާލެއްވުމަށްފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ދިއްދޫގައި ތަރައްގީގެ ދެ މަޝްރޫއުއެއްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އެއީ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ބަނދަރުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ބަނދަރަށް އަލަށް އިތުރުކުރެވުނު ބައިގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ޕޭމަންޓުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، ދާދި އަވަހަށް އެމަސައްކަތްވެސް ނިމޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމަސައްކަތާއެކު އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށް އެބަ ގެންދަން ބްރޭކްވޯޓަރ ބިިއްދަށަށް ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް، ކަނޑާދިމާލަށް ބޭރަށް ނެރުމުގެ މަސައްކަތް. އަލަށް ހެދޭ ބަނދަރާ އެއްވަރަށް އެ ބަނދަރުގެވެސް ފުޅާމިން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި ކުރެވެނީ.
ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މި ބަނދަރަކީ އެހެން ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީކުރާ ބަނދަރުތަކަށްވުރެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ތަރައްގީކުރާ ބަނދަރެއް ކަމަށާއި، ގާތްގަނޑަކަށް 88 މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަނދަރަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށެވެ. މި ބަނދަރަކީ ރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން ތަރައްގީކުރެވޭ ބަނދަރެއް ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނަމަ ނޮވެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިންމައި ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 88 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހަދާ ބަނދަރެއް. އާއްމުކޮށް ހަދާ ބަނދަރުތަކަކީ 40 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހަދާ ބަނދަރު. މި ގޮތަށް މިކަން ކުރަނީ ރައްޔިތުންނާ ކައުންސިލާ ހުރިހާ އެންމެން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެކަން ކުރާތީ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ބޭނުންފުޅުވޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބަދަލުތައް ގެނެސްގެން މިމަސައްކަތްތައް ކުރަން. މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ކޮންމެ މަސައްކަތެއްވެސް ކުރަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަދި ކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް. އޭގެ މަގުސަދަކީ މި ހަރަދަކީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރެވޭ ހަރަދަކަށްވާތީ، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ކުރެވޭ މަސައްކަތަކަށްވާތީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުރުން. ނެރުފައިކަށި ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުކުރަން ބޭނުންވާތީ ނެރުފައިކަށި ދިގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ބަނދަރު ނިމިގެންދާއިރު ކުރެވިގެންދާނެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް އިތުރު 200 ފޫޓް ޗެނަލް ދިގުވެގެންދާނެ.
ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 78،000 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ބަނދަރު ފުން ކޮށްފައިވާއިރު، 616 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ބޭރުތޮށި ލުމާއި 185 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުމާއި 326 މީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި އެއްގަމު ތޮށިލާފައިވެއެވެ. އަދި 4320 އަކަމީޓަރު ސަރަހައްދެއްގައި ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި ބަނދަރު ބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

ދިއްދޫ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ