ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 07:31
ނޭޓޯ ސަމިޓްގެ ތެރެއިން
ނޭޓޯ ސަމިޓްގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
ނޭޓޯ ސަމިޓް ނިންމާލުން
ސަލާމަތީގޮތުން އިތުރު އެހީތެރިކަން ޔޫކްރެއިނަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެ ނޭޓޯގެ ސަމިޓް ނިމުމަކަށް
 
ޔޫކްރެއިނަށް ސެކިއުރިޓީ ގޮތުން ޔަގީންކަން ދިނުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއްކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނޭ
 
ޖީ7 ގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ އަސްކަރީ ގޮތުންނާއި ފައިސާގެ ގޮތުން ދެވޭނެ އެހީތެރިކަމާއި އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރާނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފްރޭމްވޯރކެއް އެކުލަވާލާފައި
 
ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ޔޫކްރެއިނަށް ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ ޓައިމްލައިން އެކުލަވާލާފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ޒެލެންސްކީ ފާޅުކުރެއްވި

ސަލާމަތީގޮތުން ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު އައު އެހީތެރިކަންދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެމެރިކާ އާއި ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުން ދެމުން ނޭޓޯގެ ސަމިޓް ނިންމާލާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ބާރުތަކުން ވަނީ ޔޫކްރެއިނަށް ދިގުދެމިގެންދާ ގޮތެއްގައި އަސްކަރީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަން ޔަގީންކަން ދީފައެވެ. ޔޫކްރެއިނުން އަންނަނީ ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ހޯދުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ރަޝިޔާ އިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމާއެކު އެކަމަށް އަންނަނީ ބާރު އަޅަމުންނެވެ.

ނޭޓޯގެ ސަމިޓްގައި ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑްމީރް ޒެލެންސްކީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާއިރު ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ޔޫކްރެއިނަށް ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ ޓައިމްލައިން އެކުލަވާލާފައިނުވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި ޖީ7 ގެ ގައުމުތަކުން ވަނީ އަސްކަރީ ގޮތުންނާއި ފައިސާގެ ގޮތުން ދެވޭނެ އެހީތެރިކަމާއި އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރާނެ ގޮތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފްރޭމްވޯރކެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. އަދި ރަޝިޔާއިން ހަމަލާދީފިނަމަ އެކަން ހުއްޓުވާނެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަނީ ދީފައެވެ.

ޒެލެންސްކީ އާއި ޖީ7 ގެ ގައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އެމެރިކާ، އިނގިރޭސިވިލާތް، ކެނެޑާ، ފްރާންސް، ޖަރމަނީ، އިޓަލީ އަދި ޖަޕާނުގެ ލީޑަރުންނާއެކު ހުންނަވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައިވެސް ޔޫކްރެއިނަށް މިގައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަމަށެވެ.

ބައިޑަން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ނޭޓޯ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުގަދަވެ ކުރިޔަށްވުރެ ބޮޑަށް އެއްބައިވެފައިކަމަށެވެ.

ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ޔޫކްރެއިނަށް ލިބޭނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް ނޭންގޭތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވަމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމަ ނިމުމާއެކު ޔޫކްރެއިނަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ލިބޭނެކަމާމެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާކަމަށެވެ.

ޒެލެންސްކީ އާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ބައިޑަން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއިން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިނަށް އެހީތެރިވެވެން އޮތް ހުރިހާ ގޮތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށާއި ޒެލެންސްކީގެ ކަންބޮޑުވުން އެނގިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ޔޫކްރެއިނަށް ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރުކުރައްވާކަމަށް ވެސް ބައިޑަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެމެރިކާއިން ދެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތާއި، ފްރާންސް، ޖަރމަނީ އަދި އެމެރިކާ އިން އަންނަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރެވޭނެ ފްރޭމްވޯރކެއް އެކުލަވާލުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޔޫކްރެއިނާ ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އަސްކަރީ ހަތިޔާރާއި ޓްރެއިިނިންގ އާއި އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު ދިނުމާއި ސައިބަރ ޑިފެންސްގެ ދާއިރާއިން އިތުރު އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ޔޫކްރެއިނުން ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ހިންގުމަށާއި ޖުޑީޝަރީ އާއި އިގްތިޞާދު ރިފޯމް ކުރަންޖެހެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ޔޫކްރެއިން އާއި ނޭޓޯ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް ބާއްވާފައެވެ.

ނޭޓޯގެ މި ނިންމުންތަކާއި ގުޅިގެން ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިނަށް ސެކިއުރިޓީ ގޮތުން ޔަގީންކަން ދިނުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއްކަމަށެވެ. ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ނޭޓޯ އިން ފިނި ހަނގުރާމައަކަށް މިކަން ބަދަލުކުރަމުންދާކަމަށާއި ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް އޭގެ ރައްދު ރަޝިޔާއިން ދޭނެކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް