ކ. މާލެ
|
12 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 07:18
ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބް އުރުދުޣާން އާއި ސްވިޑްންގެ ބޮޑުވަޒީރު އުލްފް ކްރިސްޓެރްސޯން ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބް އުރުދުޣާން އާއި ސްވިޑްންގެ ބޮޑުވަޒީރު އުލްފް ކްރިސްޓެރްސޯން ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރޮއިޓާރސް
ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުން
ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް އުރުދުޣާން ފެހި ސިގްނަލް ދެއްވައިފި
 
ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދެވޭނީ ނޭޓޯގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގައުމަކުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެގެން
 
ހަންގޭރީންވެސް ވަނީ ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް އެގައުމުގެ ރުހުން އޮތްކަމަށް ބުނެފައި
 
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން އާއި ސްވިޑްންގެ ބޮޑުވަޒީރު އުލްފް ކްރިސްޓެރްސޯން އާ ދެމެދު ވަނީ އެތައް ގަޑިއިރެއް ވަންދެން ވާހަކަތައް ކުރިޔަށްގެންދަވާފައި

ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމާމެދު ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބް އުރުދުޣާން ފެހި ސިގްނަލް ދެއްވައިފިކަމަށް ނޭޓޯގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްވިޑްން އާއި ފިންލެންޑުން ނޭޓޯގެ މެންބަރު ގައުމަކަށްވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުއެވެ. ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދެވޭނީ ނޭޓޯގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގައުމަކުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމާމެދު މިހާތަނަށް ގޮތެއް ނިންމާފައިނުވަނީ ތުރުކީ އާއި ހަންގޭރީން ނެވެ. ފިންލެންޑަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް އޭޕްރީލް މަހު ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޭޓޯގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ޖެންސް ސްޓޮލްޓެންބާގް ވިދާޅުވީ ތުރުކީގެ ރައީސް ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ވީއެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްފަށާ އެކަމުގައި ގާތުން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވިކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ތާރީޚީ ފިޔަވަޅެއްކަމަށް ޖެންސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ފެށި ނޭޓޯ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން އާއި ސްވިޑްންގެ ބޮޑުވަޒީރު އުލްފް ކްރިސްޓެރްސޯން އާ ދެމެދު ވަނީ އެތައް ގަޑިއިރެއް ވަންދެން ވާހަކަތައް ކުރިޔަށްގެންދަވާފައެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބް އުރުދުޣާން ގެންދަވަނީ ސްވިޑްންގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކުރުދިސްތާން ވޯރކާސް ޕާޓީ (ޕީކޭކޭ) އަށް ސްވިޑްންގައި މިނިވަންކަމާއެކު ހަރަކާތްތެރިވެވޭތީ އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. އުރުދުޣާން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެއީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ވާގިވެރިވާ ޖަމާއަތެކެވެ. އެއީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ ގޮތުގައި ތުރުކީ އާއި އީޔޫ އަދި އެމެރިކާއިން ވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

ސްވިޑްންގެ ބޮޑުވަޒީރު ކްރިސްޓެރްސޯން ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ފިޔަވަޅެއްކަމަށާއި މިއީ ސްވިޑްން އަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދުވަހެއްކަމަށެވެ.

ތުރުކީ އާއި ސްވިޑްން އާ ގުޅިގެން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ސްވިޑްން އިން ބުނެފައިވަނީ ޕީކޭކޭއަށް ވާގިވެރިނުވާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ތުރުކީ އަށް އީޔޫގެ މެންބަރުކަން ދިނުމުގައި އެހީވެދޭނެކަމަށް ވެސް ސްވިޑްން އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް ތުރުކީގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ހުއްދަ ދިނުމުގެ ކުރިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގައި ތުރުކީ އަށް ބައިވެރިވުމުގެ މަގު ފަހިވާންޖެހޭނެކަމަށެވެ.

ނޭޓޯގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ އުރުދުޣާން ވަނީ ނޭޓޯއަށް މެންބަރުކަން ދިނުމަށް ތުރުކީގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމުގެ ކަންކަން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ވަކި ތާރީޚެއް ނުދެއްވައެވެ. ފިންލެންޑަށް މެންބަރުކަން ދިނުމުގެ ކަންކަން ތަސްދީގުކުރުމަށް ތުރުކީގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ދެ ހަފްތާގެ މުއްދަތެއް ނެގިއެވެ.

ތުރުކީން ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް އެއްބަސްވުމާއެކު ހަންގޭރީންވެސް ވަނީ ސްވިޑްން އަށް ނޭޓޯގެ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް އެގައުމުގެ ރުހުން އޮތްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް