ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 22:12
އައިޝަތު މާނިޔާ އާދަމް
އައިޝަތު މާނިޔާ އާދަމް
ރައީސް އޮފީސް
އައިޝަތު މާނިޔާ އާދަމް
ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯލްޑް ގޭމްސްއިން ރަން މެޑަލް ހޯދި މާނިޔާގެ ހިތްވަރުގަދަ މެސެޖު
 
ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން ދެ ރަން މެޑަލް ހޯދި

ޖޫން މަހު ޖަރމަނީގެ ބާލިންގައި އޮތް ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސް ވޯލްޑްސް ގޭމްސްއަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ތާރީޚީ ގޭމްސްއެކެވެ. އެގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ސްޕެޝަލް އެތްލީޓުން ދެ ރަން މެޑައްޔާއި ލޯ މެޑެއްޔެ ހޯދިއެވެ. 190 ގައުމަކުން ހަތް ހާހެއްހާ ކުދިން ވާދަކުރި ގޭމްސްއިން ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުން ހޯދީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެކެވެ. މުޅި ގައުމު ފަޚުރުވެރިކޮށްދީ ހޯދައިދިނީ އުއްމީދެކެވެ. އެކަން ސަރުކާރުން ފާހަގަވެސް ކުރެއްވިއެވެ.

އެކާމިޔާބީއަށްފަހު އެނބުރި އައިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވަތު ރާއްޖޭގެ ޓީމަށް ދިނުމުން ކޯޗާއި އޮފިޝަލަކާއެކު ސެޓަށް އައި އެތްލީޓަކީ ބެޑްމިންޓަން 1-ބީ އިން ރަން މެޑަލް ހޯދި އައިޝަތު މާނިޔާ އާދަމްއެވެ. ސެޓުން މާނިޔާ ބައްދަލުކުރީ ވަރަށްބޮޑު އުއްމީދަކާއި އުފާވެރިކަމަކާއެކުއެވެ. އެކާމިޔާބީއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ވާހަކައާއި, އޭގެ އުފާވެރިކަން އެހެން އެތްލީޓުންވެސް ޝާމިލްވާނެހެން ބަޔާންކޮށްދޭން ބޭނުންވާކަން މޫނުމަތިން ބުނެދިނެވެ.

Advertisement

މާނިޔާގެ މެސެޖްގެ ދިގުމިނަކީ މިނިޓެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ވަރަށްގިނަ ވާހަކައެވެ. އެވާހަކަތައް ބުނެދޭން ކެތްތެރިކަމާއެކު ބައިގަޑިއެއްހާއިރު މާނިޔާ ހޭދަކުރިއެވެ. މާނިޔާއަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގައި އިބްރާހީމް ރަމީޒު (އިއްބެ)އާއި ކޯޗު އަފްނާން ރަޝީދު ސްޓޫޑިއޯގައި ހޭދަކުރީވެސް ވަރަށް ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ގަޔާވެގެންނެވެ.

އައިޝަތު މާނިޔާ އާދަމް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނާއެކު - ރައީސް އޮފީސް

މާނިޔާ ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ބުނަން ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ފަހަރަކު މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ބޭނުންވި ވާހަކަ ބުންޏެވެ. ދޭން ބޭނުންވި މެސެޖް ދިނެވެ. ރަން މެޑަލް ކަރުގައި އަޅުވާލައިގެން އިނދެ މާނިޔާ ބުނީ ރާއްޖޭގައި ޕްރެކްޓިސްކޮށްފަ ގޭމްސްއަށް ޖަރމަނީއަށް ދެވުމުން ވަރަށްބޮޑަށް އުފާވި ކަމަށެވެ. އަދި ޖަރމަނީގައި މުބާރާތް ކުޅެން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި, އެންމެ އުނދަގޫވީ މެލޭޝިޔާ ކުޅުންތެރިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުކަމަށް ބުންޏެވެ. އެކަމަކު އެމެޗުން މޮޅުވުމުން ލިބުނު އުފާވެރިކަމާއި, އުއްމީދުގެ ވާހަކަވެސް ފާހަގަކުރިއެވެ.

އެމެޗުން މޮޅުވީމަ ވަރަށް އުފާވި. މެޗުތައް ކުޅެމުންދިޔައިރު އުއްމީދެއް ނުކުރަން މެޑަލްއާ ހަމައަށް ދެވޭނެކަމަކަށް. ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން މޮޅުވީމަ އުއްމީދުކުރިން ކޮންމެސް މެޑަލްއެއް ލިބޭނެކަމަށް. ފައިނަލް މެޗަށް ނިކުތީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިން ފަޚުރުވެރިކޮށް ރަން މެޑަލް ހޯދަން.
އައިޝަތު މާނިޔާ އާދަމް

ރަން މެޑަލްގެ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބުނަން މާނިޔާ ބޭނުންވީ މަންމައާއި ބައްޕަ ކައިރީގައެވެ. މާނިޔާގެ ކާމިޔާބީއަށް ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށްފަހު އެހެން ބަޔަކަށް އިތުބާރުކޮށް ދަރިފުޅު ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އެމީހުން ތިބީ މާލޭގައެވެ. މާނިޔާ އެއުފާވެރި ޚަބަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ދިނީ މަންމައާއި ބައްޕައަށެވެ. މާނިޔާ ބުނީ އެޚަބަރު ދިނުމުން މަންމައާ ބައްޕަ ހުރީ ވަރަށް އުފާވެފަ ކަމަށެވެ. ރަން މެޑެއްޔާއެކު އެނބުރި މާލެ އައުމުން އިތުރު އުފާވެރިކަން ލިބުނުކަންވެސް މާނިޔާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

މާލެ އައިސް އެންމެ އުފާވީ ވަރަށްބޮޑު މަރުހަބާއެއް ކީމަ. އަދި އެންމެ އުފާވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންނާ ބައްދަލުވީމަ. މިހާބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ލިބުނީތީ ހެއްދެވި ފަރާތަށް ހަމްދުކުރަން.
އައިޝަތު މާނިޔާ އާދަމް

އުނދަގުލުން ވާހަކަދައްކަމުން މާނިޔާ ބުނީ ކާމިޔާބީ ލިބުނު ސަބަބަކީ ކޯޗު އަފްނާން ކަމަށެވެ. އަފްނާ ކޯޗު ކޮށްދޭ ބުރަ މަސައްކަތަށް ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނެ ދެން ފާހަގަކުރީ ސްޕެޝަލް އޮލިމްޕިކްސްއިން ވެދޭ އަގުނުކުރެވޭނެ އެހީތެރިކަމެވެ. އެ އެންނެމްނަށް ޝުކުރުއަދާކުރީ އެކުވެރިންވެސް ޝާމިލް ކުރަމުންނެވެ. ނިންމާލަމުން އަދި އިތުރު ވާހަކައެއް ބުނެލަން ބޭނުންތޯ ސުވާލުކުރުމުން ދެން ދިނީ ކުރު އެހެނަސް ވަރުގަދަ ބޮޑު މެސެޖެކެވެ. އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ރައްދުވާ މެސެޖެކެވެ. އެއްވެސް މީހެއްގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި މާނިޔާ ބުނީ "ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ކާމިޔާބުވާނެ" ކަމަށެވެ. މާނިޔާއާއި, މާނިޔާފަދަ އެހެން ކުދިންވެސް އެދަނީ ހިތްވަރާއެކު ކާމިޔާބީ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަހަރެމެން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އޮތީ އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފުރިހަމައަށް ދިނުމެވެ. އެކުދިންނާމެދުވެސް އުއްމީދުކުރުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް