ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 21:27
އިންޑިޔާގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގެއް
އިންޑިޔާގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ މަގެއް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިންޑިޔާގެ މޫސުން
އުތުރު އިންޑިޔާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް އަދިވެސް މޫސުން ވަރަށް ގޯސް
 
ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ދިމާވި އެކި ހާދިސާތަކުގައި ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ 20 މީހުން މަރުވެފައި

އިތުރު އިންޑިޔާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކަށް ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު ކުރަން ފެށި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ދިމާވި އެކި ހާދިސާތަކުގައި، ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ވިހި މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. މެދުނުކެނޑި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ވެރިރަށް ޑެލްހީގެވެސް ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ. އަދި ފަރުބަދަމަތީގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބޯކޮށް ޗަކަ ހެދި، ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާތައްވެސް ހިނގާފައިވެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައި ވާއިރު، ޔަމުނާ ކޯރުގެ ފެންގަނޑު ނުރައްކާތެރި ލެވެލަކަށް އުފުލިފައިވާތީ އަންގާރަ ދުވަހު ޑެލްހީގައި ވަނީ މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ގޮވާލައި އިންޒާރުތައް ނެރެފައެވެ. މިއާއެކު ކޯރުގެ އަރިމަތީގައި ދިރިއުޅޭ އެތައްހާސް ބަޔަކު ވަނީ ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންވެސް ބަދަލުވާން ޖެހިދާނެކަމަށް ތައްޔާރުވެގެން ތިބުމަށް ދަނީ އަންގަމުންނެވެ.

ފެންބޮޑުވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ޑެލްހީގެ ގިނަ މަގުތަކެއްވަނީ ދަތުރު ނުކުރެވޭ ވަރުވެފައެވެ. ޑެލްހީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު އަރްވިންދު ކެޖްރިވާލް ވިދާޅުވީ، ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ދުވަހަކީވެސް ދަތި ދެ ދުވަހަށް ވާނެކަމަށާއި، ނަމަވެސް މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުއްޓާނުލައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނެކަމަށެވެ.

ޑެލްހީގެ އިތުރުން ހިމާލިޔާ ފަރުބަދަމަތީގައިވާ ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝްއާއި އުއްތަރަޚާންދުގައި ވެސް ހާލަތު ވަރަށް ގޯސްކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އެހިސާބުގައި ބައެއް މަގުތަކާއި ގެތައް ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން، ހާލުގައިޖެހުނު މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް، ސިފައިންނާއި ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ފޯސްގެ ފަރާތުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝްގައި އެކަނިވެސް 700އެއްހާ މަގު ބަންދުކޮށްފައި ވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

"ވޯޓަރލޮގިންގ" ނުވަތަ ބޮޑުވާ ފެންގަނޑު ނުހިނދި ދަނޑުބިން ތައް ހަލާކުވުމުގެ މައްސަލަ ރާޖަސްތާން، ޕަންޖާބް އަދި ހަރިޔާނާއަށް ވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރަށް ކުރިމަތިވާ މޫސުމީ ވިއްސާރައަކީ އިންޑިޔާގެ ގޮވާން ދަނޑުތަކަށް އެކަމުގެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ވިއްސާރަޔަކަށް ވީނަމަވެސް، މި ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މީހުން މަރުވެ، މުދަލަށް ގެއްލުން ލިބެއެވެ.

އިންޑިޔާއަށް މިފަހަކަށް އައިސް މޫސުމީގޮތުން ތަފާތު ހާލަތްތައް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ. މިފަހަރުގެ ވިއްސާރަ ދުވަސްތައް މި އައީވެސް އުތުރު އިންޑިޔާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނު ގަދަވެގެން ދިޔަ ދުވަސްކޮޅަކަށްފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ފެންނަމުން ދަނީ މި ސަރުކާރަށް ވެސް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާ ނުލައި ނޫޅެވޭ މަންޒަރު: ބިގޭ
ދުއްވަމުން އައި ރޭލެއް ހުއްޓާފައި އޮތް ރޭލެއްގައި ޖެހި އިންޑިއާގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފި
އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކީ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރުފުޅެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
އެއް އަތުން އިންޑިއާ އާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރަނީއެވެ. އަނެއް އަތުން ގުޅުމުން އުފަންވި ފައިދާތައް ވީދާ ކުދި ކުރަނީއެވެ
އިންޑިއާގެ ރައީސާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގަތީ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިކުރެއްވުމަށް