ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2023 | އަންގާރަ 16:19
ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު
ކުރީގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު
ރާއްޖެ އެމްވީ
އަލީ ވަހީދު އަނބުރާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން
އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލަ އަށް ރައީސް ޞާލިހު އަތްބާނުއްވާފަ އެއް ނުވޭ، ޑީލް އެއް ނުހަދަން - އަލީ ވަހީދު
 
އަލީ ވަހީދު ވަނީ ޑީލް އެއް ހަދާ ނަމަ މިހާދުވަހު މަޑު ކުރަންވީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފަ
 
އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފަ
 
އަލީ ވަހީދު ވަނީ އޭނާ އެއްވެސް މީހަކާއި މެދު ޖިންސީ ގޯނާ، އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ﷲ ގަންދީ ހުވާކުރައްވާފަ

ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ ދައުވާތަކުގެ މައްސަލަ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙު އެއްވެސް ވަރަކަށް އަތް ބާނުއްވާފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެންވިދާޅުވީ ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އޭނާ އާއި އެއްކޮޅަށް ވެސް އަދި ދެކޮޅަށް ވެސް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. މި މައްސައިގައި އަމަލުކުރި ގޮތުން ރައީސް އަށް އެ އިޚުތިރާމް އޮންނާނެ ކަމަށް އެނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ވަނީ އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. އެކަން ކުރީ ޑީލް އެއްގެ ދަށުންތޯ ނޫސްވެރިޔަކު ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ތުހުމަތުތަކުން ބަރީއަވެގެން އަނބުރާ މާލެ ވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ ޑީލް އެއް ހަދައިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ޑީލް އެއް ހަދާ ނަމަ އެކަން ކުރާނީ މިއަދު ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިތަނަށް އައިސް މިތާ ހުއްޓޭކަށް އަޅުގަނޑު ޑީލް އެއް ނުހަދަން. ހެދި ޑީލް އެއް ނޮއޮންނާނެ. އެކަން ކުރާ ނަމަ މިއަދެއް ނޫނެއް ނޫންތޯ އެކަން ކުރާނީ. އިންތިޚާބަށް މިއޮތީ ތިން މަސް
އަލީ ވަހީދު

އަލީ ވަހީދު ވަނީ ސިޔާސީ މީހުން އެކި ތުހުމަތުތަކުގައި ޖަލަށް ލާތީ އެކަމަށް ވެސް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް ސިލެކްޓިވް ޖަސްޓިސް އެއް ހިންގާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެއްވިއެވެ. އެއީ އެކަން ކުރެވިގެންވާނެ ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އަލީ ވަހީދު ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ރެހެނދި ފްލެޓުގައި 25 މިލިއަން ރުފިޔާ ނެންގެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ރައީސް ޞާލިހު އެފަދައިން ފައިސާ ނަންގަވާފައި ނުވާ ކަަމަށާ ރައީސަކީ އެއަށް ވުރެ ލިބޭ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އޭރު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ އެނާ އާއި މެދު ދޮގު ތުހުމަތުތައް ކުރި މީހުން ހޯދަން ބޭނުން ކުރެއްވި އުކުޅެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަލީ ވަހީދު ވަނީ އޭނާ އެއްވެސް މީހަކާއި މެދު ޖިންސީ ގޯނާ، އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ﷲ ގަންދީ ހުވާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ނަމަ އެކަމުގެ ހެކި ކޮބާތޯ އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދެވިއެވެ. އެ ކަމަކީ އޭނާ އާއި ދެކޮޅަށް ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގި ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެކަން ކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ނުވަތަ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކައިރިން އެފަދަ މީހުން ފެންނަ ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ ހިތެއް ނުބުނޭ ރައީސް ނަޝީދުވެސް އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވަފާނެއެކޭ. ވިދާޅުވަނީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް. އަނެއްކާ ރައީސް މައުމޫނުވެސް އިރުއިރު ކޮޅާ ބަޔާން ނެރުއްވާ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ކައިރިން އެފަދަ ބައެއް ބޭފުޅުން ފެނޭ
އަލީ ވަހީދު

މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ފުޓްބޯޅައިގެ ދާއިރާއިން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ތާއީދު ކުރައްވަނީ ކޮން ކެނޑިޑޭޓަކަށްތޯ ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެކަން ނިންމާނީ އާއްމުންނާއި ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ތާޢީދު ކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓެއް ހާމަކުރައްވާނީ ފަހުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް