ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 19:49
ހައިރައިޒްގެ ޑިރެކްޓަރު އަދި ކޯ ފައުންޑަރު، އިސްމާއީލް ހަމީދު (ހައިރައިޒް އިއްސެ)
ހައިރައިޒްގެ ޑިރެކްޓަރު އަދި ކޯ ފައުންޑަރު، އިސްމާއީލް ހަމީދު (ހައިރައިޒް އިއްސެ)
ސާޓާ އެވޯޑްސް
2024 ވަނަ އަހަރުގެ ސާޓާ އެވޯޑްސް، ކަތަމަންޑޫގައި ބޭއްވުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރަނީ
މިއީ، ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކުރިއަރާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި، އެ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ދޭ އެވޯޑެއް
37 ކެޓަގަރީއާއެކު މި އަހަރު ސާޓާ އެވޯޑްސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި
މި އަހަރު ސާޓާ ބާއްވަނީ، އަންނަ އޮކްޓޯބަރ މަހު އިންޑިއާގެ ބެންގަލޯރުގައި

ދެކުނު އޭޝިއާގައި ދޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑު ކަމަށްވާ ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް (ސާޓާ)ގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އެޑިޝަން، ނޭޕާލުގެ ކަތަމަންޑޫގައި ބޭއްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރަމުންދާކަމަށް، ހައިރައިޒްގެ ޑިރެކްޓަރު އަދި ކޯ ފައުންޑަރު އިސްމާއީލް ހަމީދު (ހައިރައިޒް އިއްސެ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

37 ކެޓަގަރީއާއެކު މި އަހަރު ސާޓާ އެވޯޑްސް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު، ސާޓާގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ މިއީ އިތުރު ގައުމުތަކަކަށް ސާޓާ އެވޯޑްސް ގެންދަންވީ ވަގުތުކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނޭޕާލް ޓުއަރިޒަމް ބޯޑާއެކު ސާޓާ އެވޯޑްސް ކަތަމަންޑޫގައި ބޭއްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި އަހަރު ސާޓާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރ މަހު އިންޑިއާގެ ބެންގަލޯރުގައެވެ. 2016އިން ފެށިގެން ދެމުން އަންނަ މި އެވޯޑަކީ ކާމިޔާބު އެވޯޑެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، މިއީ ހޮޓެލިންގ އިންޓަސްޓްރީގެ އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ލިބިފައިވާ އެވޯޑެއް ކަމަށެވެ.

ޚާއްސަގޮތެއްގައި، އެވޯޑް ދިނުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލާ ޖަޖުންގެ ޕެނަލާއި އެވޯޑް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ މިންގަނޑާމެދު، ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރުވެސް 6 ގައުމަކުން އެ އެވޯޑުގައި ބައިވެރިވާކަމަށާއި އެ އެވޯޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިތުރު ގައުމުތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސާޓާއަށް 1000ށްވުރެ ގިނަ ނޮމިނޭޝަން ހުށަހެޅިފައި ވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މި ސަރަހައްދުގެ މަގުބޫލު އެވޯޑެއްގެގޮތުގައި ސާޓާ އެވޯޑު ފާހަގަކުރެވޭއިރު، އެ އެވޯޑު ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއްބާރުލުމައި އެހީތެރިކަން ދިން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އޭނާ ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މި އެވޯޑަކީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކުރިއަރާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ދޭ އެވޯޑެކެވެ. މިއީ މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ގައުމުތައް ހިމެނޭ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ވެސް އެންޑޯޒުކޮށްފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް