ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 19:50
ވާގްނާރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން
ވާގްނާރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން
ރޮއިޓާރސް
ވާގްނާރ ގްރޫޕާއި ޕުޓިން އާ ދެމެދު ވާހަކަ ދެކެވުނު
ވާގްނާރ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރާއި ހަނގުރާމަވެރިންނާއި ޕުޓިން އާ ދެމެދު ވާހަކަތަކެއް ބޭއްވުނު - ކްރެމްލިން
 
މިބައްދަލުވުން 3 ގަޑިއިރަށް ދިގުދެމިގެންދިޔަ
 
ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ޖޫން 29 ގައި ކްރެމްލިންގައި
 
މި ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ފްރާންސްގެ ނޫހެއްކަމުގައިވާ ލިބެރޭޝަނުން

ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް ވާގްނަރ ގްރޫޕުން ހިންގި ނާކާމިޔާބު އަސްކަރީ ހަރަކާތަށްފަހު އެ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ ޔެވްގެނީ ޕްރިގޮޒިން އާއި އެ ގްރޫޕްގެ ކޮމާންޑަރުންނާއި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ބައްދަލުކުރެއްވި ކަމަށް ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ފްރާންސްގެ ނޫހެއްކަމުގައިވާ ލިބަރޭޝަނުންނެވެ. އެނޫހުގައި ބުނެފައިވަނީ ޕްރިގޮޒިން ވަނީ ޕުޓިން އާއި ނޭޝަނަލް ގަރޑްގެ ހެޑް ވިކްޓަރ ޒޮލޮޓޮވް އަދި އެސްވީއާރު ފޮރިން އިންޓެލިޖެންސްގެ ވެރިޔާ ސަރްގެއި ނަރީޝްކިން އާ ބައްދަލުކޮށްފަ ކަމަށެވެ.

މިބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވީ މި ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ވާގްނާރ ގްރޫޕްގެ ނާކާމިޔާބު އަސްކަރީ ހަރަކާތް ހިންގިތާ ފަސް ދުވަސްފަހުން ޖޫން 29 ގައިކަމަށެވެ. ޕެސްކޮވް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިބައްދަލުވުމަށް ޕުޓިން ވަނީ 35 މީހަކަށް ދައުވަތު ދެއްވާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ޕްރިގޮޒިންގެ އިތުރުން ވާގްނަރ ގްރޫޕްގެ ކޮމާންޑަރުން ހިމެނެއެވެ. މިބައްދަލުވުން 3 ގަޑިއިރަށް ދިގުދެމިގެންދިޔަކަމަށްވެސް ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަމައެކަނި ބުނެވެނީ ބައްދަލުވުމުގައި ޕުޓިން ވަނީ ވާގްނާރ ގްރޫޕުން ޔޫކްރެއިންގައި ކުރިޔަށްގެންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތުގައި ވާގްނާރ ގްރޫޕުން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި 24 ޖޫންގައި ވާގްނާރ ގްރޫޕުން ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ހަރަކާތާއި ގުޅޭގޮތުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ވިދާޅުވެފައި ކަމަށް
ކްރެމްލިންގެ ސްޕޯކްސްމަން ޑިމިޓްރީ ޕެސްކޮވް

ޕެސްކޮވް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޕުޓިން ވަނީ ކޮމާންޑަރުން ދެއްކި ވާހަކަތައް އަޑުއައްސަވާފައެވެ. އެގޮތުން ކަންތައްތައް ވީގޮތާއި އެމީހުންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށާއި ހަނގުރާމަކުރިޔަށްގެންދަން ދެން އައި ހުށަހެޅުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމާންޑަރުން ވަނީ ޕުޓިން އާ ވާހަކަދައްކާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ޖޫން 24 ގައި ކަންތައްތައްވީގޮތާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމާންޑަރުން ދެއްކި ވާހަކަތައްވެސް ޕުޓިން އަޑުއެއްސެވިކަމަށް ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޮމާންޑަރުން ވަނީ އެމީހުންނަކީ ރަޝިޔާގެ ސިފައިންނަށް އެހީތެރިވެދީ ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ އާއި ސްޕްރީމް ކޮމާންޑަރ އިން ޗީފަށް އެހީތެރިވެދީ ތާއީދުކުރުމުގައި ތިބި ވަފާތެރި ބައެއްކަމަށް އެމީހުން ބުނިކަމަށް ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރަޝިޔާގެ ދިފާއުގައި އަދިވެސް ހަނގުރާމަކުރުމަށް އެމީހުން ތައްޔާރަށް ތިބިކަމަށް ބުނިކަމަށް ޕެސްކޮވް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރިގޮޒިންގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާ ދެކޮޅަށް ޖޫން 24 ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ވާގްނާރ ގްރޫޕުން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީއެއްކަމުގައިވާ ރޮސްޓޮވް ހިފާފައެވެ. ރޮސްޓޮވްގެ އަސްކަރީ ހެޑްކުއަރޓާރ އެމީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސް ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް މޮސްކޯ އާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އެމިސްރާބު ބަަދަލުކޮށް އަމާންދިނީ މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު ބެލަރޫސްގެ ރައީސް އަލެކްސެންޑަރ ލުކްޝެންކޯ އަދާކުރައްވައިގެންނެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ އޭގެފަހުން ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާ ބައްދަލުކުރައްވާ އަސްކަރިއްޔާއިން ގައުމުގެ ދިފާއުގައި ކުރި ބުރަ މަސަައްކަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. ނާކާމިޔާބު އަސްކަރީ ހަރަކާތަށްފަހު ޕްރިގޮޒިން ދިން 11 މިނެޓްގެ އޯޑިއޯ މެސެޖްގައި ބުނެފައިވަނީ އެހަރަކާތަކީ ރަޝިޔާގެ ރައީސް ޕުޓިން އާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ހަރަކާތެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ވާގްނާރ ގްރޫޕަށް ރަޝިޔާގެ ޗީފް ޑިފެންސްގެ ފަރާތުން އިންސާފު ހޯދުމަށް ކުރި ކަމެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ރަޝިޔާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ސަރްގެއި ޝޮއިގޫ އާއި ޗީފް އޮފް ޖެނެރަލް ސްޓާފް ވެލެރީ ގެރަސިމޮވް މަގާމުގައި އެގޮތުގައި ބައިތިއްބަވާފައެވެ.

ބެލަރޫސްގެ ރައީސް އާ ޕްރިގޮޒިން ހެދި ޑީލްގެ ދަށުން ޕްރިގޮޒިން އާއި އޭނާގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ބެލަރޫސް އިން އަމާންކަން ދޭންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބެލަރޫސްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕްރިގޮޒިން އާއި އޭނާގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބެލަރޫސް ގަނެތް ކަމަށެވެ.

ޕްރިގޮޒިން މިވަގުތު ވީތަނެއް ނޭނގޭއިރު، އޭނަގެ ގަނޑުވަރެއްކަހަލަ ގެ ވަނީ ދާދި ފަހުން ރަޝިޔާ ސިފައިން ރެއިޑް ކޮށްފައެވެ. މިރެއިޑްގެތެރޭގައި ޕްރިގޮޒިން ސިފަބަދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާކަމަށް ބެލެވޭ އެތައް ވިގު ތަކާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަން، ނަގުދު ފައިސާ އަދި ހަތިޔާރު ފެނިފައިވެއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް