ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 14:37
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ނަދީމްގެ މަރު: މަފާޒްއާއި ޝާމީންއަށް ވަކީލަކު އައްޔަނުކުރަން 3 ދުވަސް
 
ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެއްވާފައި
 
އެމީހުންނަކީ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ އޮތް މީހުންކަން ދައުލަތުން ފާހަގަ ކުރޭ
 
މި އަޑުއެހުމަށް މުޙައްމަދު ކަރަމް ސުހައިލްއާއި، ޢަލީ ނިފާޒް ހާޒިރުވެފައެއް ނުވޭ

ހއ. ތަކަންދޫ އިބްރާހީމީ ހިޔާ، އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ނަދީމު ޢަބްދުއްރަޙީމް އަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބުނު އެންމެންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވެ ދޫވި މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ނަދީމް މަރާލި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން، ގ. ޝާރާޒް، މުޙައްމަދު މަފާޒު ޙުސައިން ސަލީމްގެ މައްޗަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިއެވެ.

އަދި ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ, ރ. އިންނަމާދޫ ސަމަންތާ, ޙުސައިން ޝާމިންއާއި ގއ. ގެމަނަފުށި ހަވާސް, މުޙައްމަދު ކަރަމް ސުހައިލް, އަދި ލ. ގަން ވިދާތަރި, ޢަލީ ނިފާޒުގެ މައްޗަށް އުފުލިއެވެ. ނަމަވެސް އެ އެންމެންގެ މައްޗަށްވެސް ކުށް ސާބިތުވެފައިނުވާތީ ދައުލަތުން ހައިކޯޓުގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރެއްވީއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މި އަޑުއެހުމަށް މުޙައްމަދު ކަރަމް ސުހައިލްއާއި، ޢަލީ ނިފާޒް ހާޒިރުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ވުމާއެކު، ހާޒިރުވެ ތިބި ދެމީހުންގެ ބައި ދައުލަތުގެ އެދުމުގެ މަތިން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދަވާފައެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޙުސައިން ޝާމީންއާއި، މުޙައްމަދު މަފާޛް ޙުސައިން ސަލީމްގެ މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި ނިމެންދެން އެމީހުން ބަންދު ކުރުމަށް އެދިލައްވާފައެވެ.

އެމީހުންނަކީ މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ އޮތް މީހުންކަން ދައުލަތުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

Advertisement

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، އެމީހުންގެ ހައްޔަރާއި ބަންދު ރެކޯޑުވެސް ހުށައެޅިފައިވާނެ ކަމަށާއި، ދަށު ކޯޓުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔައިރުވެސް އެމީހުން ތިބީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ނަދީމްގެ މަރުގެ މައްސަލަ ސާބިތު ނުވާކަމަށް ކަނޑައެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މަފާޒްގެ މައްޗަށް 2 މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުތަކެއް އެބަހުރިކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި މަފާޒްއާއި ޝާމިންވެސް ވަނީ އެމީހުންނަށް ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް އަދި ވަގުތު ބޭނުންވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ވުމާއެކު، ފަނޑިޔާރުން ވަނީ ވަކީލަކު އައްޔަނު ކުރުމަށް 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެއްވާފައެވެ. އެމީހުންގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވާނީ އޭގެ ފަހުންކަމަށް ފަނޑިޔާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައިކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މަޒީދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަހީދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ސަލީމްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް