ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2023 | ހޯމަ 13:04
ވަންގަވް ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން
ވަންގަވް ލޯންޗުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން
ރައީސް އޮފީސް
ވަންގަވް ލޯންޗުކުރުން
"ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީއާ ގުޅޭ ގާނޫނެއް ޑްރާފްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން"
 
މިއީ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ދެ މަސައްކަތް
 
ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ޕްރައިވެސީގެ ބިލެއްވެސް ވަނީ ޑްރާފްޓުކޮށްފައި

ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީއާގުޅޭ ގާނޫނެއް ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝައުނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ވަންގަވް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޑިޖިޓަލް ޒަމާނަކަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާއިރު ރައްކާތެރިގޮތެއްގައި މިކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީއާގުޅޭ ގާނޫނެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީއާގުޅޭ ގާނޫނެއް ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. ހަމަ މި ގާނޫނާއެކު ޑޭޓާ ޕްރޮޓެކްޝަން އެންޑް ޕްރައިވެސީގެ ބިލެއް ޑްރާފްޓުކޮށް އަދި ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަންއަށް ހުޅުވާލައި، އެ މަރުހަލާވެސް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތްތަކާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ވަރަށް މުހިންމު 2 މަސައްކަތެއްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިކަންވެސް ފުރިހަމަވެ، ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ ދަތުރުގައި މިއީ މުހިންމު ކަންތައްތަކަކަށް ވާނެ.
މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އައިމިނަތު ޝައުނާ

މީގެ އިތުރުން އީގަވްއާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވިދާޅުވީ އީގަވްއާއެކު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެގެންވެސް ލިބޭނެ ގޮތް ފަހިވެފައިވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް އަވަސްގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން އީފާހާއި، ޑިޖިޓަލް އައިޑެންޓިޓީ އެޕް ފަދަ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް