ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 17:11
ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ގުނަން ތައްޔާރުވަނީ
ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ގުނަން ތައްޔާރުވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2023
ވޯޓުލުމަށްފަހު ބާކީވާ ކަރުދާހުގަ ޕަންޗު ކުރުމަށް ނިންމައިފި
 
މިއީ އިންތިޚާބުގެ އިތުބާރު ބޮޑުކުރުމަށް ގެންނަ ބަދަލެއް
 
ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރުތައް އޮންނަ ފަޅީގައި އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ޕަންޗު ކުރާނެ

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްފަހު ބާކީވާ ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުަގަ ޕަންޗުކޮށް ލޯވަޅެއް އަޅަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބު "ރާއްޖެ ޓީވީ" އަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އެ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. މިގޮތަށް ނިންމީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތީޚާބުގެ ޤައުމީ ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށްފަހު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ނިމުމަށްފަހު ބާކީ ހުންނަ ކަރުދާސް ބަންދު ކުރުމަށްފަހު ސީލް ކުރަނީ އެ ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގައި ތިބޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކަރުދާސް އީސީއަށް ގެންނަނީ ފުލުހުން ހިމެނޭހެން އީސީގެ ވެސް ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިންތިޚާބުގެ އިތުބާރު ބޮޑުކުރުމަށް ޕާޓީތަކުން ބާކީ ހުންނަ ވޯޓުކަރުދާހަށް ގޮތެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިންވެސް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން އެގޮތަށް އެދެމުން އައިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރިއިރު ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީން ވަނީ ބާކީ ހުންނަ ވޯޓު ކަރުދާސް ނައްތާލުމަށް އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް އީސީން ވަނީ ޤާނޫނުގައި ވޯޓުކަރުދާސް ނައްތާލުމުގެ މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނައިރު އެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ކަރުދާސް ނައްތާލުން ރަނގަޅު ނޫންކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އިންތިޚާބާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުން ވަނީ އެ ކަރުދާސްތައް ވަކި ކުރެވޭނެ އިތުރު ގޮތެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދިފައެވެ. އެގޮތުން، ޕަންޗު ކޮށްގެން ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިދިނުމަށް ލަފާދީ ހުރިހާ ފަރާތަކުން ވަނީ އެކަމަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އީސީން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ ޕަންޗަރު ބޭނުންކޮށްގެން ބާކީ ހުންނަ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ލޯވަޅެއް އެޅުމަށެވެ. އެގޮތުން، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރުތައް އޮންނަ ފަޅީގައި އެންމެންގެ ކުރިމަތީގައި ޕަންޗު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ނައްތާލެވޭނީ ވޯޓުލައި ނިމި، އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމަށްފަހު އެ އިންތީޚާބަކާ ގުޅިގެން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ މައްސަލައެއް ނިމޭތާ 14 ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް