ކ. މާލެ
|
7 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 16:37
އީސީގެ ރައީސް (ވ) އާއި ނައިބު ރައީސް (ކ)
އީސީގެ ރައީސް (ވ) އާއި ނައިބު ރައީސް (ކ)
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި ވޯޓުލީ މީހުން އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ
 
ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެ
 
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަރުހަލާ ސުމަކުން ނުފެށުމަށް ލަފާ އެރުވި
 
މާލެ ނޫން ރަށްރަށުގައި ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ފަރާތްތައް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި އޮންނާނީ އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެހުގައި

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލެ ސިޓީގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ ރަޖިސްޓަރ ކުރި ފަރާތްތަކުން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަލުން މާލޭގައި ވޯޓުލާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އެ ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން "ރާއްޖެ ޓީވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް، އިސްމާއިލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަރުހަލާ ފަށަނީ ސުމަކުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވެފައި އޮންނާނީ އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެހުގުއި ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލު ކޮށްދިނުމަށް ލަފާ ދޭ ކޮމިޓީގައި ބުދަ ދުވަހު މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ބޭފުޅުންނާއި އަދި އިންތިޚާބާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ވެސް ވަނީ ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ މަރުހަލާ ސުމަކުން ނުފެށުމަށް އީސީއަށް ލަފާ ދީފައެވެ. އެގޮތުން، މީގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވީ ކޮމިޓީގައި ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމީ މާލެއަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، 2021 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ފަރާތްތަކުން މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ ރަޖިސްޓަރ ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިއީ އެކި ރަށްރަށުން މާލެއަށް ބަދަލުވެގެން ތިބި ގިނަ ބަޔަކަށާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވެސް ލިބިގެންދާނެ ލުޔެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އީސީން މި ބަދަލު ގެނައި ނަމަވެސް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލެ ނޫން ރަށްރަށުގައި ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ފަރާތްތައް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި އޮންނާނީ އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެހުގައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެ ފަރާތްތައް އެ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާނަމަ ރީ ރަޖިސްޓަރ ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވަނީ އެ ޒިންމާ އަދާ ކުރުމަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަޖިސްޓްރީ ނުކުންނައިރު ވޯޓުލާން އޮތީ މާލޭގައި ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ވެސް ހަބީބު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެއެވެ. މި ފުރުސަތު އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހުޅުވާލާއިރު މި މަހުގެ 16 އިން 29 ގެ ނިޔަލަށް، އޮންލައިންކޮށް ރީ ރަޖިސްޓަރ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޖުލައި 30 އިން އޮގަސްޓު 5 އަށް ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭނީ ފޯމު ހުށަހަޅައިގެންނެވެ.

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ސެޕްޓެމްބަރު 9 ގައި ބާއްވާއިރު މި އިންތިޚާބުގައި 282،755 މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް