ކ. މާލެ
|
6 ޖުލައި 2023 | ބުރާސްފަތި 15:14
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތް
އަންނަ އޮގަސްޓު މަހު އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ނިޒާމުން އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ހުވަދޫ އަތޮޅު ގުޅުވާލުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: އާޒިމް
 
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތީ ފެރީތައް ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ވިދާޅުވި

އަންނަ އޮގަސްޓު މަހު އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ނިޒާމުން އައްޑޫ، ފުވައްމުލަކު އަދި ހުވަދޫ އަތޮޅު ގުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިހާރު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތީ ފެރީތައް ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ.

‏އާޒިމް ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ނ، ރ، ބ، ޅ، ގއ، ގދ، ޏ އަދި ސ އަތޮޅު ހިދުމަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ޓެސްޓް ދަތުރުތައް ފަށާނީ ގއ. އަދި ގދ. ގައި ކަމަށެވެ. އަދި އޮގަސްޓް މަހު ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހުވަދޫ އަތޮޅާއި އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކު އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ނިޒާމުން ގުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން އާންމު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ އާޒިމް ވަނީ ފެރީތަކުގައި ދަތުރުކުރާއިރު ސާފުތާހިރު ކަމަށް ސަމާލުކަމަށް ދިނުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

‏އާޒިމް ވިދާޅުވީ ނިމިދިޔަ 2022 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކާމިޔާބީއަކީ އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ނިޒާމު ތައާރަފު ކުރެވިގެން ދިއުންކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އަމާޒަކީ 2024 ވަނަ އަހަރު ނިމެންވާއިރު، މުޅި ރާއްޖެ އާރްޓީއެލްގެ ނިޒާމަކުން ގުޅާލުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާރްޓީއެލްގެ ސަބަބުން ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ޤައުމަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތައް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ