ކ. މާލެ
|
5 ޖުލައި 2023 | ބުދަ 06:52
ލިންކްރޯޑްގައި ޤާއިމްކުރާ ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމް ގެ ސްޓްރަކްޗަރ
ލިންކްރޯޑްގައި ޤާއިމްކުރާ ސޯލަރ ޕީވީ ނިޒާމް ގެ ސްޓްރަކްޗަރ
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލެ -ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ހަރުކުރަމުންދާ ސޯލާ ޕެނަ
ވިއްސައިގެން ދިޔަ ޕެނަލްތަކަކީ ސްޓްރަކްޗަރގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕެނަލެއް ނޫން، ނުރައްކަލެއް ނެތް - މިނިސްޓްރީ
 
އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ
 
ވިއްސައިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ސްޓްރަކްޗަރގައި ހަރުނުކޮށްހުރި ޕެނަލްތަކެއް
 
4 ޕެނަލެއް ވަޔާއެކު ވިއްސައިގެން މޫދަށް ގޮސްފައިވޭ

ހުޅުމާލެ ބްރިޖް ހައިވޭގައި ހަރުކުރަމުންދާ ސޯލަރ ޕެނަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޕެނަލްތަކެއް ގަދަވަޔާއެކު ވިއްސައިގެން ގޮސްފައިވާއިރު، ވިއްސައިގެން ދިޔަ ޕެނަލްތަކަކީ ސްޓްރަކްޗަރގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ޕެނަލްތަކެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް ކްލައިމެޓްޗޭންޖު އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ބުނެފިއެެވެ.

ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާއި ދެމެދުގައިވާ ހައިވޭގައި ހަރުކުރަމުންދާ ސޯލަރ ޕެނަލް ސްޓްރަކްޗަރގެ ބައެއް ޕެނަލްތައް ގަދަ ވަޔާއެކު ވިއްސައިގެންދިޔަ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހުޅުމާލެ ބްރިޖް ހައިވޭގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ސްޓަރަކްޗަރގެ މޫދާވީ ފަޅީގައި ސޯލަރ ޕީވީ މޮޑިއުލްސް ތައް ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް 4 ޕެނަލެއް ވަޔާއެކު ވިއްސައިގެންދިޔަކަމަށެވެ. އެ ޕެނަލްތައް މޫދަށް ވިއްސައިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް އެއިން އެއްވެސް ޕެނަލް އެއް ހުރީ ސްޓްރަކްޗަރގައި ހަރުކޮށްފައި ނޫން ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުުރުން އެ ޕެނަލްތައް ވިއްސައިގެން ގޮސްގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭކަމަށާއި، އެ ޕެނަލްތައް މިހާރު މޫދުން ނަގާފައިކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން އެނގޭ ގޮތުން ސްޓްރަކްޗަރ އަކަށް ގެއްލުމެއް ވެފައިނުވާކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ، އެހެންކަމުން މިކަމުގެ ސަބަބުން ހައިވޭގައި ދަތުރު ކުރުމަށް ނުރައްކަލެއް މެދުވެރިވެދާނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް ނުވަތަ އެފަދަ ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް